Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci. Sociálně-ekonomická charakteristika příhraničních českých krajů a rakouských regionů. Analytická část - svazek 4. [Impact of Czech Republic´s Entry into the EU on relations with Austria with an Emphasis on Employment, Labour Market and Migration.]. / Ivo Baštýř, Drahomíra Fischlová, a kol., ... [a i.] - Praha: VÚPSV, 2000. - 37 s.+příl.

[ Baštýř, Ivo - Fischlová, Drahomíra - a kol. - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie zaměřená na důsledky integrace ČR do EU na ekonomické a sociální vztahy České republiky a Rakouska, zejména v příhraničních oblastech.
 
Anotace v angličtině:  The study aimed on the influence of the Czech integration to the European Union on the economic and social relations between the Czech Republic and Austria, expecially in the border regions.
Klíčová slova: regiony příhraniční; ČR; Rakousko; potenciál migrační; migrace pracovní; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: border regions; Czech Republic; Austria; migration potential; labour migration; economic relations; European integration
Návaznost: RB1/6/00 - Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřním na zaměstnanost, trh práce a migraci; MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrační potenciál příhraničí České republiky s Německem. [Migration potential of the Border Zone of the Czech Republic with Germany.]. / Jana Vavrečková, Drahomíra Fischlová, Zdeněk Janata - Praha: VÚPSV, 2002. - 79 s.

[ Vavrečková, Jana - Fischlová, Drahomíra - Janata, Zdeněk ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje výsledky terénního šetření migračního potenciálu příhraničí České republiky s Německem. Zahrnuje současné legislativní úpravy zaměstnanosti v zahraničí, stav zaměstnanosti českých občanů v SRN a německých občanů v ČR, výsledky průzkumu pracovní migrace obyvatel česko-německého příhraničí - potenciální a reálnou migraci, motivy migrace, zkušenosti, charakteristiky migrantů, počty pendlerů. Dále obsahuje výsledky šetření na statutárních orgánech ČR, srovnání migračního potenciálu příhraničí a celkové populace a shrnutí základních poznatků. Studie je k dispozici v českém a německém jazyce.
 
Anotace v angličtině:  The study contains the results of an empirical survey of the migration potential of the border zone of the Czech Republic with Germany. It contains recent legal regulations relating to employment abroad, the numbers of Czech citizens working in Germany and German citizens working in the Czech Republic, the results of the empirical survey of work migration in Czech-German border regions - potential and real migration, motives for migration, experiences, characteristics of migrants, and the numbers of commuters. It also includes the results of statutory bodies´ survey, a comparison of the migration potential of border regions and total population, and a summary of essential conslusions. he study is available in Czech and German language.
Klíčová slova: potenciál migrační; pracovníci migrující; regiony příhraniční

Klíčová slova v angličtině: migration potential; migrant workers; border regions
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrační potenciál českého obyvatelstva v procesu evropské integrace. [Migration Potential of the Czech Population in the European Integration Process.]. / Jana Vavrečková - Praha: VÚPSV, 2003. - 17 s.

[ Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá intenzitou potenciální pracovní migrace českých obyvatel do zahraničí v souvislosti se vstupem České republiky do EU. Formou dotazníkového šetření jsou zjišťovány postoje české populace k zahraniční pracovní migraci v roce 2003. Výběrový vzorek zahrnuje 1 101 dotázaných ve věku od 18 do 60 let na celém území ČR. Šetření probíhalo metodou FACE to FACE v domácnostech respondentů. Pro postižení dynamiky sledovaných postojů českých obyvatel s blížícím se vstupem ČR do EU jsou výsledky migračních tendencí komparovány se zjištěnými údaji v roce 2000; oba terénní průzkumy jsou založeny na totožné metodice.
 
Anotace v angličtině:  The study estimates trends in potential labour migration of Czech nationals abroad relating to the access of the CR to the EU. Views of population were found out by using a method of a questionnaire survey; a selective sample included 1 101 respondents at the age from 18 to 60. This survey was carried out by the method FACE to FACE in households of respondents. The results of this survey of migration trends are compared with results from the year 2000 to identify the dynamics of observed attitudes of the Czech population. The same methods were used in both the surveys.
Klíčová slova: migrace; potenciál migrační; migrace pracovní; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: migration; migration potential; labour migration; labour migration of Czech citizens; European integration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální důsledky migračních procesů v počátečním období členství ČR v EU. [Social implications of migration processes in initial period of the CR membership in the EU.]. / Milada Horáková, Jana Vavrečková - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 70-107.

[ Horáková, Milada - Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Kapitola informuje o hlavních trendech ve vývoji migrací v Evropě a migrační politice EU vůči novým členským zemím EU a ätřetím zemímô (ne-členským). Analyzuje strukturu migrací do ČR a jejich kvantitativní i kvalitativní změny. Zvláštní pozornost je věnována migračnímu potenciálu České republiky.
 
Anotace v angličtině:  The chapter informs about main trends in migration in Europe and about migration politics toward new member states of the EU and toward ôthird countriesö (non-EU). It analyses the structure of migration into the CR and their quantitative and qualitative changes. Special attention is paid to the migration potential of the CR.
Klíčová slova: migrace; evropské migrační trendy; politika migrační; potenciál migrační

Klíčová slova v angličtině: European migration trends; structure of migration; migration potential
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření). [Migration Potential after EU Accession of the Czech Republic.]. / Jana Vavrečková - Praha: VÚPSV, 2006. - 24 s. - ISBN 80-87007-08-5

[ Vavrečková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložený projekt navazuje na rozsáhlá terénní šetření migračních postojů české populace k možnostem pracovat v zahraničí, provedená v letech 2000 až 2003. V tomto období byly celkem realizovány čtyři terénní průzkumy - dva v celkové české populaci (r. 2000 a 2003), dva v příhraničních okresech bezprostředně sousedících s Německem a s Rakouskem (2001, 2002). Poslední šetření, jehož výsledky předkládáme, proběhlo v roce 2005 - po více jak ročním členství ČR v Evropské unii. Cílem výzkumného projektu bylo aktualizovat míru migrační připravenosti a zmapovat postoje české veřejnosti k zahraniční pracovní migraci po vstupu ČR do EU. V průběhu šetření byl sledován posun postojů veřejnosti k této otázce.
 
Anotace v angličtině:  The presented project continues in extensive field research of a attitude of Czechpopulation on migration with respect to a possibility of working abroad, made in the period of 2000 - 2003. During this period a total of four field research were completed, two in the total Czech population (2000 and 2003), two in boarder regions immediately adjacent to Germany and Austria (2001, 2002). The last research, the result of which we hereby present was completed in 2005 - after more than a year of the Czech Republic EU membership. The goal of the research project was to update the level of the migration preparedness and to monitor attitudes of the Czech population to the foreign labour migration following the EU accession of the Czech Republic. The development of public attitudes on this issue has been monitored during the research project.
Klíčová slova: migrace; potenciál migrační; postoje; migrace mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: migration potential; field research; level of the migration preparedness; attitudes to the foreign labour migration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Migrační potenciál České republiky a mezinárodní migrace odborníků spojená s rizikem odchodu českých lékařů do zahraničí v souvislosti se vstupem ČR do EU. / Jana Vavrečková, Jakub Musil, Daniela Bruthansová - In: Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce : Sborník z mezinárodní vědecká konference, 14.-16. května 2008.. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. - ISBN 978-80-7248-484-3. - s. 852-861.

[ Vavrečková, Jana - Musil, Jakub - Bruthansová, Daniela ]

Akce: Karviná, 14.-16.5.2008, EUR
Anotace:  VÚPSV se dlouhodobě věnuje tématu migračních tendencí občanů ČR v rámci EU. Projekt Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí se věnoval možnému odchodu pracovníků IT/ICT , lékařů a studentů medicíny, výzkumníků a vývojářů z podnikatelského sektoru. V rámci této konference budou prezentovány výsledky výzkumu migračního potenciálu ČR a terénního šetření lékařů, zaměřeného na jejich postoje a připravenost k pracovní migraci do zahraničí.
 
Anotace v angličtině:  The RILSA has been long-term focusing on the topic of migration tendencies of citizens of the Czech Republic within the EU. The project entitled The risk of possible outflow of qualified experts from the Czech Republic abroad dealt with the possible departure of IT/ICT workers, doctors and medical students, researchers and developers from the business sector. Within the framework of this conference the results of the research on migration potential in the Czech Republic and field studies of doctors aimed at their attitudes and readiness for labour migration abroad will be presented.
Klíčová slova: migrace mezinárodní; migrace odborníků; potenciál migrační; monitorování

Klíčová slova v angličtině: international migration; migration of highly skilled labour; migration of Czech workers; migration potential; monitoring
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Poznámka:  Do 1479
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Působení fenoménu brain drain v ČR a jeho možná rizika. [Working of the brain drain phenomenon in the Czech Republic and its possible risks.]. / Jana Vavrečková - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 117-128 (12 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Článek řeší aktuální problém odlivu českých terciárně vzdělaných pracovních sil do zahraničí za účelem lukrativnějších pracovních míst ľ brain drain v českých podmínkách. Jsou definovány základní termíny a charakterizovány specifika zahraniční migrace. Jádro článku je tvořeno dotazníkovým šetřením pohledů na migraci 4 skupin expertů, kteří jsou v cizině nejžádanější lékaři, IT/ICT specialisti, techničtí inženýři, budoucí vědečtí pracovníci z pražských univerzit). Výsledky průzkumu intenzity potenciální zahraniční migrace u těchto skupin; analýza migračních úmyslů, realizovaných migračních aktivit, předpokládané délky zahraniční migrace, doby odchodu do zahraničí, cílové migrační země jednotlivých migračně rizikových skupin. Hlavní faktory, ovlivňující proces rozhodování; předpoklad dalšího vývoje.
 
Anotace v angličtině:  This article solves the topical problem of possible leaving of Czech tertiary educated labour forces abroad for lucrative work offers e.g. brain drain phenomenon in Czech conditions. Basic terms are defined and specifics of foreign migration are characterized. The crux of the article is created by questionnaire surveys of migration views of 4 groups of experts, which are most demanded abroad (doctors, IT/ICT specialists, technical engineers and studying graduates from universities in Prague). The results of surveys of intensity of potential foreign migration of these groups of experts; the analysis of migration intentions, the probability of their realization, the planned time of foreign residence, the expected time of leaving from the Czech Republic, their preferred countries of destination. Main factors influencing the decision procedure, premise of further development.
Klíčová slova: migrace odborníků; potenciál migrační; terciárně vzdělaná pracovní síla; zahraniční pracovní migrace

Klíčová slova v angličtině: foreign labour migration; migration potential; tertiary educated labour force; migration of Czech specialists
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT