Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 4. [International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 4.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2000. - 44 s.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Bulletin obsahuje aktuální data a dostupné časové řady o průběhu základních forem mezinárodních pracovních migrací v České republice (cizinci s povolením k zaměstnání v ČR, občané SR registrovaní ÚP a cizinci s živnostenským oprávněním v ČR od roku 1993 po současnost) v členění podle okresů a zemí původu cizinců. Součástí Bulletinu jsou i dostupné statistické údaje o průběhu pracovních migrací českých občanů do Slovenské republiky a Německa. Statis-tické údaje jsou doplněny o výpočty podílu základních forem pracovních migrací cizinců na pracovní síle ČR. Údaje o pracovních migracích v ČR jsou doplněna o statistická data o počtu cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému poby-tu v ČR podle zemí původu v dostupných časových řadách. Aktuální údaje o zaměstnanosti cizinců jsou dána do vztahu k počtu vydaných povolení k pobytu cizinců v ČR podle okresů a zemí původu cizinců. Bulletin má obsahuje zhruba 20 tabulek.
 
Anotace v angličtině:  The Bulletin contains up-to-date data and available time series on basic forms of the international labour migration into the Czech Republic (foreigners with work permits in the CR, Slovak citizens registered as employees by Labour offi-ces, and foreigners with trade licenses) in breakdown to CR districts and count-ry of origin of foreigners, as well as calculations of shares of basic forms of la-bour migration on labour force of the CR. Data on labour migration into the CR are amended in available time series for statistical data on number of foreigners with long-term and permanent residence permits in breakdown to country of origin of foreigners. Up-to-date data on economic activities of foreigners are related to numbers of residence permits issued to foreigners in breakdown to CR districts and country of origin of foreigners. The issue also contains availa-ble statistical data on labour migration of the Czech citizens to Slovakia and Germany.
Klíčová slova: migrace; statistika; migrace pracovní; migrace mezinárodní; pracovníci migrující; cizinci; zaměstnanost; povolení k pobytu; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: migration; statistics; international migration trends; international labour migration; migration workers; work permit; residence permit; foreigners; employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; DC5/2011 Vývoj pracovních migrací v České republice
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 5. [International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 5.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2000. - 48 s.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Bulletin obsahuje aktuální data a dostupné časové řady o průběhu základních forem mezinárodních pracovních migrací v České republice (cizinci s povolením k zaměstnání v ČR, občané SR registrovaní ÚP a cizinci s živnostenským oprávněním v ČR od roku 1993 po současnost) v členění podle okresů a zemí původu cizinců. Součástí Bulletinu jsou i dostupné statistické údaje o průběhu pracovních migrací českých občanů do Slovenské republiky a Německa. Statis-tické údaje jsou doplněny o výpočty podílu základních forem pracovních migrací cizinců na pracovní síle ČR. Údaje o pracovních migracích v ČR jsou doplněna o statistická data o počtu cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému poby-tu v ČR podle zemí původu v dostupných časových řadách. Aktuální údaje o zaměstnanosti cizinců jsou dána do vztahu k počtu vydaných povolení k pobytu cizinců v ČR podle okresů a zemí původu cizinců. Bulletin má obsahuje zhruba 20 tabulek.
 
Anotace v angličtině:  The Bulletin contains up-to-date data and available time series on basic forms of the international labour migration into the Czech Republic (foreigners with work permits in the CR, Slovak citizens registered as employees by Labour offi-ces, and foreigners with trade licenses) in breakdown to CR districts and count-ry of origin of foreigners, as well as calculations of shares of basic forms of la-bour migration on labour force of the CR. Data on labour migration into the CR are amended in available time series for statistical data on number of foreigners with long-term and permanent residence permits in breakdown to country of origin of foreigners. Up-to-date data on economic activities of foreigners are related to numbers of residence permits issued to foreigners in breakdown to CR districts and country of origin of foreigners. The issue also contains availa-ble statistical data on labour migration of the Czech citizens to Slovakia and Germany.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace pracovní; statistika; cizinci; zaměstnanost cizinců; pracovníci migrující; povolení k pobytu; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: migration; internantional migration; labour migration; migration workers; statistics; foreigners; employment of foreigners; work permit; residence permit
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; DC5/2011 Vývoj pracovních migrací v České republice
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Současný vývoj pracovních migrací v České republice. [Current development of labour migrations in the Czech Republic.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2000. - 62 s.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná zpráva popisuje vývoj vnějších migrací a mezinárodních pracovních migrací v České republice v období od vzniku samostatné České republiky po současnost. Důraz je kladen na aktuální vývoj pracovních migrací. Vývoj pra-covních migrací v České republice je posuzován se zřetelem na požadavky kla-dené EU na migrační politiku státu v období přípravy na vstup do EU. Zpráva je strukturovaná do čtyř částí: Prvá část popisuje vývoj vnějších migrací v ČR. Druhá část poskytuje obraz o vývoji počtu cizinců s povolením k pobytu v ČR od roku 1990 po současnost. Třetí část se zabývá vývojem zaměstnaností cizinců v České republice Čtvrtá část zprávy si všímá změn v právních předpisech upravujících vstup, pobyt a zaměstnávání cizinců v České republice. Tabulková příloha obsahuje tabulky o vnějších migracích v ČR, vývoji povolení k pobytu a zaměstnanosti cizinců v okresech a regionech ČR. Obsahuje údaje dokreslující migrační klima v ČR, počty uznaných uprchlíků, počty cizích návštěvníků, které překročily hranice a počt
y zaznamenaných nelegálních přechodů hranic.
 
Anotace v angličtině:  The research report describes the development of outside migrations and in-ternational labour migrations in the Czech Republic (1993-2000). Up-to-date information on the development labour migrations are emphasized. The devel-opment of labour migrations is evaluated with respect to the EU demands for national migration policy during the preparatory period for admission to the EU. The report is organized in four sections. The 1st part describes the development of outside migrations. The second part offers background on the development of the number of foreigners with residence permit since 1990. The 3rd section is concerned with the development of foreigners´ employment in the Czech Re-public and the 4th part is devoted to changes in the area of legislation regulating entry, residence and employment of foreigners in the Czech Republic. The an-nex contains tables with statistical information on outside migrations, residence permits and employment of foreigners in districts and regions of the Czech Re-public
. It also contains figures about legal refugees, foreign visitors and re-corded illegal migrants.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace tajná; migranti; pracovníci migrující; cizinci; zaměstnanost cizinců

Klíčová slova v angličtině: migration; international migration; illegal migration; migration workers; foreigners; employment of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 8 [International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 8]. / Milada Horáková, Ivana Macounová - Praha: VÚPSV, 2002. - 48 s.

[ Horáková, Milada - Macounová, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  Bulletin obsahuje aktuální data a dostupné časové řady o průběhu základních forem mezinárodních pracovních migrací v České republice (cizinci s povolením k zaměstnání v ČR, občané SR registrovaní ÚP a cizinci s živnostenským oprávněním v ČR od roku 1993 po současnost) v členění podle okresů a zemí původu cizinců. Součástí Bulletinu jsou i dostupné statistické údaje o průběhu pracovních migrací českých občanů do Slovenské republiky a Německa. Statistické údaje jsou doplněny o výpočty podílu základních forem pracovních migrací cizinců na pracovní síle ČR. Údaje o pracovních migracích v ČR jsou doplněna o statistická data o počtu cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému pobytu v ČR podle zemí původu v dostupných časových řadách. Aktu-ální údaje o zaměstnanosti cizinců jsou dána do vztahu k počtu vydaných povolení k pobytu cizinců v ČR podle okresů a zemí původu cizinců. Bulletin má obsahuje zhruba 20 tabulek.
 
Anotace v angličtině:  The Bulletin contains up-to-date data and available time series on basic forms of the international labour mi-gration into the Czech Republic (foreigners with work permits in the CR, Slovak citizens registered as em-ployees by Labour offices, and foreigners with trade licenses) in breakdown to CR districts and country of origin of foreigners, as well as calculations of shares of basic forms of labour migration on labour force of the CR. Data on labour migration into the CR are amended in available time series for statistical data on number of foreigners with long-term and permanent residence permits in breakdown to country of origin of foreigners. Up-to-date data on economic activities of foreigners are related to numbers of residence permits issued to foreigners in bre-akdown to CR districts and country of origin of foreigners. The issue also contains available statistical data on labour migration of the Czech citizens to Slovakia and Germany.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace pracovní; statistika; cizinci; zaměstnanost cizinců; pracovníci migrující; povolení k pobytu; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: migration; international migration; labour migration; migration workers; statistics; foreigners; employment of foreigners; work permit; residence permit
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; DC5/2011 Vývoj pracovních migrací v České republice
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 9. [International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 9.]. / Milada Horáková, Ivana Macounová - Praha: VÚPSV, 2002. - 49 s.

[ Horáková, Milada - Macounová, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  Bulletin obsahuje aktuální data a dostupné časové řady o průběhu základních forem mezinárodních pracovních migrací v České republice (cizinci s povolením k zaměstnání v ČR, občané SR registrovaní ÚP a cizinci s živnostenským oprávněním v ČR od roku 1993 po současnost) v členění podle okresů a zemí původu cizinců. Součástí Bulletinu jsou i dostupné statistické údaje o průběhu pracovních migrací českých občanů do Slovenské republiky a Německa. Statistické údaje jsou doplněny o výpočty podílu základních forem pracovních migrací cizinců na pracovní síle ČR. Údaje o pracovních migracích v ČR jsou doplněna o statistická data o počtu cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému pobytu v ČR podle zemí původu v dostupných časových řadách. Aktu-ální údaje o zaměstnanosti cizinců jsou dána do vztahu k počtu vydaných povolení k pobytu cizinců v ČR podle okresů a zemí původu cizinců. Bulletin má obsahuje zhruba 20 tabulek.
 
Anotace v angličtině:  The Bulletin contains up-to-date data and available time series on basic forms of the international labour mi-gration into the Czech Republic (foreigners with work permits in the CR, Slovak citizens registered as em-ployees by Labour offices, and foreigners with trade licenses) in breakdown to CR districts and country of origin of foreigners, as well as calculations of shares of basic forms of labour migration on labour force of the CR. Data on labour migration into the CR are amended in available time series for statistical data on number of foreigners with long-term and permanent residence permits in breakdown to country of origin of foreigners. Up-to-date data on economic activities of foreigners are related to numbers of residence permits issued to foreigners in bre-akdown to CR districts and country of origin of foreigners. The issue also contains available statistical data on labour migration of the Czech citizens to Slovakia and Germany.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace pracovní; statistika; cizinci; zaměstnanost cizinců; pracovníci migrující; povolení k pobytu; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: migration; international migration; labour migration; migration workers; statistics; employment of foreigners; work permit; residence permit
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; DC5/2011 Vývoj pracovních migrací v České republice
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 10 [International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 10]. / Milada Horáková, Ivana Macounová - Praha: VÚPSV, 2003. - 48 s.

[ Horáková, Milada - Macounová, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  Bulletin obsahuje aktuální data a dostupné časové řady o průběhu základních forem mezinárodních pracovních migrací v České republice (cizinci s povolením k zaměstnání v ČR, občané SR registrovaní ÚP a cizinci s živnostenským oprávněním v ČR od roku 1993 po současnost) v členění podle okresů a zemí původu cizinců. Součástí Bulletinu jsou i dostupné statistické údaje o průběhu pracovních migrací českých občanů do Slovenské republiky a Německa. Statistické údaje jsou doplněny o výpočty podílu základních forem pracovních migrací cizinců na pracovní síle ČR. Údaje o pracovních migracích v ČR jsou doplněna o statistická data o počtu cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému pobytu v ČR podle zemí původu v dostupných časových řadách. Aktu-ální údaje o zaměstnanosti cizinců jsou dána do vztahu k počtu vydaných povolení k pobytu cizinců v ČR podle okresů a zemí původu cizinců. Bulletin má obsahuje zhruba 20 tabulek.
 
Anotace v angličtině:  The Bulletin contains up-to-date data and available time series on basic forms of the international labour mi-gration into the Czech Republic (foreigners with work permits in the CR, Slovak citizens registered as em-ployees by Labour offices, and foreigners with trade licenses) in breakdown to CR districts and country of origin of foreigners, as well as calculations of shares of basic forms of labour migration on labour force of the CR. Data on labour migration into the CR are amended in available time series for statistical data on number of foreigners with long-term and permanent residence permits in breakdown to country of origin of foreigners. Up-to-date data on economic activities of foreigners are related to numbers of residence permits issued to foreigners in bre-akdown to CR districts and country of origin of foreigners. The issue also contains available statistical data on labour migration of the Czech citizens to Slovakia and Germany.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace pracovní; statistika; cizinci; zaměstnanost cizinců; pracovníci migrující; povolení k pobytu; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: migration; international migration; labour migration; migration workers; statistics; foreigners; employment of foreigners; work permit; residence permit
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; DC5/2011 Vývoj pracovních migrací v České republice
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Současný vývoj pracovních migrací v České republice a jejich dopad na trh práce. / Milada Horáková - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 43, č. 3 (2001), s. 209-220.

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Pracovní migrace směřující do ČR. Vývoj celkové zaměstnanosti cizinců. Vývoj zaměstnanosti cizinců v oblastech NUTS 2 a okresech ČR. Zaměstnanost cizinců podle zemí původu. Pracovní migrace směřující z ČR.
Klíčová slova: ČR; EU; migrace pracovní; pracovníci migrující; trh práce; cizinci

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; migration; migration workers; labour market; foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT