Publikační činnost: 2001
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2000 (I. Q 2001). Bulletin No. 16. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2000 (I. Q 2001). Bulletin No. 16.]. / Ivo Baštýř, Jaroslav Kux, Jana Formanová, Zdeněk Papeš - Praha: VÚPSV, 2001. - 46 s.

[ Baštýř, Ivo - Kux, Jaroslav - Formanová, Jana - Papeš, Zdeněk ]

Externí odkaz
Anotace:  Základní ukazatele hospodářského vývoje ČR - souhrnná tabulka. I. Hlavní výsledky za období 1990 - 2000 (I.Q 2001): A. Výroba, produktivita, investice. B. Zahraniční obchod, platební bilance, zadluženost a rezervy. C. Ceny a mzdy. D. Obyvatelstvo a ekonomická aktivita. E. Zaměstnanost, nezaměstnanost. F. Sociální ukazatele. G. Daně a pojistné. II. Podrobné vybrané výsledky za r. 2000: A. Bilance zahraničního obchodu. B. Komodit-ně-teritoriální struktura zahr. obchodu. C. Platební bilance. D. Plnění státního rozpočtu. E. Odvětvová struktura investic. III. Grafická příloha: Vývoj HDP, průmyslové, stavební a zemědělské produkce. Vývoj produktivity práce. Vývoj spotřebitelských cen, nominálních a reálných mezd. Starobní důchod a životní minimum jednotliv-ce. Struktura pracovníků podle sfér. Vývoj míry nezaměstnanosti. Vývoj částek životního minima, průměrné a minimální mzdy. Příloha I - Sociálně-zdravotní systém: Výdaje na základní složky sociálně-zdravotního systé-mu 1990-2000. Částky životního minima 1991-2
000. Pojistné na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstna-nosti a všeobecné zdravotní pojištění 1993-2000. Gragy: Vývoj základních složek sociálně-zdravotního systému. Vývoj soustavy sociálně-zdravotního zabezpečení (v % HDP). Podíl základních složek na celkových výdajích sociálně-zdravotního systému (v %). Příloha II: Mezinárodní srovnání struktury zaměstnanosti a nezaměstnanos-ti mezi ČR a vybranými zeměmi EU.Statistické údaje jsou převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, popř. MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje jsou sestaveny na základě platných právních předpisů.
 
Anotace v angličtině:  Basic indicators of economic development of the CR - summary table. I. Main results 1990 - 2000 (I.Q 2001): A. Production, productivity, investment. B. Foreign trade, balance of payments, debt. C. Prices and wages. D. Population and economic activity. E. Employment, unemployment. F. Social indicators. G. Taxes and insurance.
II. Selected results in 2000: A. Foreign trade balance. B. Commodity-territorial structure of foreign trade. C. Balance of payments. D. State budget. E. Capital investment by industries. III. Fifures: Development of GDP, productio of industry, construction and agriculture. Labour productivity. Consumer prices, nominal and real wages. Old-age pensions and subsistence level of individuals. Distribution of employment by sectors. Unem-ployment rate. Subsistence levels, average and minimum wages. Annex 1 - Social and health system: Social and health system expenditure (1990-2000). Subsistence levels (1991-2000). Contributions for social security, state employment policy and health insurance (1993-2000). Figures: Social and health system expenditure. Annex II - International comparison of employment and unemployment structures between the Czech Republic and selected EU Member States. Statistical data are based on publications of the Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Finan
ce and Czech National Bank; other indicators are constructed on basis of legislative regulations.
Klíčová slova: ekonomika; ukazatele ekonomické; ukazatele sociální; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; mzdy; pojištění sociální; pojistné SZ; minimum; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; economic situation; social indicators; labour market; employment; unemployment; wages; SOCIAL INSURANCE; CONTRIBUTION; social expenditure; minimum
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního. Svazek 4: Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členských zemí Evropské unie. Sekundární analýza. [Revision of matter-of-fact contents and construction of living minimum standards and setting of subsis-tence minimum standards. Vol. 4: National Action Plans of the Fight against Poverty and Social Exclusion in the EU Member States. Secondary Analysis.]. / Magdalena Kotýnková, Štěpán Laňka - Praha: VÚPSV, 2002. - 121 s.

[ Kotýnková, Magdalena - Laňka, Štěpán ]

Externí odkaz
Anotace:  Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je součástí Evropského sociálního programu, který byl přijat na zase-dání Evropské rady v Nice v prosinci 2000. Na tomto zasedání byly stanoveny společné cíle a bylo rozhodnuto, že členské země budou na základě těchto cílů sestavovat Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Studie popisuje společné cíle a přístupy EU pro roky 2001-2002 a z nich vyplývající vhodná opatření v této oblasti pro ČR. Studie dále seznamuje s konkrétními příklady přijatých opatření v zemích EU a obsahuje přehled ukazatelů pro měření a vyhodnocení chudoby a sociálního vyloučení, které jsou používány na národní úrovni a na úrovni EU.
 
Anotace v angličtině:  The fight against poverty and social Exclusion is a part of European Social Programme agreed by the Council of the European Union in Nice in December 2000. The National Action Plans were carried out by member States in response to the European Union common objectives concerning the fight against poverty and social exclusion. The report is concerned on the common objectives and approaches of the EU for the years 2001-2002 in this area and on the consequent applicable measures in the Czech Republic. The report contains examples of measures undertaken in EU countries and the overview of the indicators of measuring of poverty and social exclusion, used at the national and the EU level.
Klíčová slova: chudoba; vyloučení sociální; minimum existenční; minimum životní

Klíčová slova v angličtině: poverty; poverty elimination; social exclusion; minimum; minimum subsistence level
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: HS61/01 - Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Diferencovaná úroveň dávek sociální pomoci na Slovensku. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 9 (2003), s. 2-5.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Právní rámec dávek sociální pomoci (DSP) ve Slovenské republice. Systém diferenciace DSP jako nástroj pro motivací lidí k znovuzapojení na trh práce a zároveň jako nástroj pro úsporu veřejných financí. Tabulky: Vývoj částek životního minima pro účely státních sociálních dávek. Vývoj dávek sociální pomoci vyplácených z objektivních a subjektivních důvodů. Porovnání výše DSP pro různé typy domácností vyplácené k 31.12.2002 a od 1.1.2003 (po změně zákona č. 195/1998 Z.z.). Vývoj počtu příjemců DSP a osob v hmotné nouzi celkem od roku 2000 do 1.pololetí 2002. Struktura příjemců DSP v prosinci 2000 a 2001 podle subjektivních a objektivních důvodů hmotné nouze.
Klíčová slova: SR; pomoc sociální; dávky sociální pomoci; zneužívání dávek; minimum; zákonodárství; statistika

Klíčová slova v angličtině: Slovakia; social assistance; social benefits; misuse of benefits; minimum; legislation; statistics
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Analýza vývoje systému sociální pomoci v 90.letech. / Ladislav Průša - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 50, č. 1 (2002), s.29-46.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  1.Postavení systému sociální pomoci v systému sociální ochrany obyvatelstva. 2.Základní principy sociální pomoci uplatňované v 90.letech. 3.Základní právní předpisy. 4.Analýza vývoje jednotlivých nástrojů sociální pomoci v 90.letech. (Poradenství. Sociálně-právní ochrana. Sociální prevence. Sociální služby. Dávky sociální péče). 5.Východiska dalšího vývoje systému sociální pomoci.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; politika sociální; zabezpečení sociální; pomoc sociální; služby sociální; příjmy-domácnosti; minimum; podpora sociální; práva sociální; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: CR; international; social policy; social security; social assistance; social services; income of households; minimum; social support; social rights; legislation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2003. Bulletin No 19. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2003. Bulletin No 19.]. / Jaroslav Kux, Sylva Ettlerová - Praha: VÚPSV, 2004. - přeruš. str.

[ Kux, Jaroslav - Ettlerová, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním úrovně průměrných mezd, mzdových příjmů domácností a nezaměstnanosti za rok 2002.
 
Anotace v angličtině:  This publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly from 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social data. Demographic data and long-term time series of employment by industry as well as data of legislative character on taxation and insurance are also comprised. It contains also an international comparison of wages, earnings of households and unemployment in 2002.
Klíčová slova: statistika; situace ekonomická; situace sociální; daně; pojistné; zaměstnanost; nezaměstnanost; mzdy; demografie; příjmy-domácnosti; minimum životní; důchody-výše; pojištění sociální; péče zdravotní; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: STATISTICS; ECONOMIC SITUATION; TAXES; CONTRIBUTION; SOCIAL SITUATION; EMPLOYMENT; WAGES; DEMOGRAPHY; HOUSEHOLD INCOME; UNEMPLOYMENT; MINIMUM; PENSIONS-AMOUNT; SOCIAL INSURANCE; HEALTH CARE; EXPENDITURE
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Monthly Labour Market Update: CZECH REPUBLIC - October 2004. Coordinated steps to improve work incentives. [Měsíční aktuality trhu práce: Česká republika - říjen 2004. Koordinované kroky ke zlepšení stimulace k práci.]. / Tomáš Sirovátka - 2004. - (European Employment Observatory)

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Opatření české vlády proti zneužívání sociálních dávek a ve znamení hesla "aby se práce vyplatila", obsažená v novém zákoně o zaměstnanosti s platností od 1.10.2004. Zavedení tzv. existenčního minima v souladu s principy EU a návrh na zmrazení životního minima do roku 2005.
 
Anotace v angličtině:  Measures taken by the Czech government against the abuse of social benefits using the slogan "so that working pays off," which are included in a new Act On Employment effective as of 1.10.2004. The introduction of the so-called subsistence minimum in accordance with EU principles and a proposal to freeze the minimum subsistence income until 2005.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; uchazeči o práci; zneužívání dávek; minimum

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; EMPLOYMENT POLICY; JOB SEEKERS; MISUSE OF BENEFITS; MINIMUM
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 1997
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin obyvatelstva v produktivním věku. : Sv. 1. Shrnutí, závěry, doporučení. 2. Podrobná analýza. 3. Přílohy a prameny. / Ivo Baštýř, a kol. - Praha: VÚPSV, 1997. - 3 sv.

[ Baštýř, Ivo - a kol. ]

Klíčová slova: příjmy nízké; trh práce; nezaměstnaní; dávky sociální pomoci; mzda minimální; nezaměstnanost; regiony; příjmy-domácnosti; minimum; nezaměstnanost dlouhodobá

Klíčová slova v angličtině: low - income households; low incomes; labour market; unemployed; social assistance benefits; minimum wage; unemployment; regions; income of households; minimum; long term unemployment
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: RV28 - Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin ekonomicky aktivního obyvatelstva v produktivním věku
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1997
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Životní minimum v zahraničí a v České republice.Srovnávací studie. / Ivo Baštýř, Vojtěch Měchura, Magdalena Kotýnková, Jana Vavrečková, Anna Červenková - Praha: MPSV, 1997. - 168 s. - ISBN 80-85529-27-0

[ Baštýř, Ivo - Měchura, Vojtěch - Kotýnková, Magdalena - Vavrečková, Jana - Červenková, Anna ]

Klíčová slova: minimum životní; chudoba; příjmy-domácnosti; výdaje-domácnosti

Klíčová slova v angličtině: minimum; poverty; household income; household expenditure
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: RV11 ľ Analýza variant určování a pravidel fungování životního minima
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Příjemci sociálního příplatku na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky [Recipients of social allowance based on the analysis of data family accounts statistics 2008. Example of analysis of benefitĺs abolition impact]. / Pavel Kofroň - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 26-28 (3 s.).

[ Kofroň, Pavel ]

Anotace:  Analýza příjemců sociálního příplatku na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů 2008. Analýza dopadu zrušení sociálního příplatku na sociální situaci domácnosti. Výplata sociálního příplatku v letech 2007 a 2008 v závislosti na struktuře domácnosti. Podmínky nároku na výplatu sociálního příplatku.
Klíčová slova: ČR; příplatek sociální; výzkum; statistika sociální; domácnosti; příjmy nízké; rozpočet rodinný; podmínky nároku; rodina neúplná; minimum

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social allowance; research; social statistics; households; low incomes; family budget; eligibility ; one parent family; minimum
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT