Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního. Svazek 4: Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členských zemí Evropské unie. Sekundární analýza. [Revision of matter-of-fact contents and construction of living minimum standards and setting of subsis-tence minimum standards. Vol. 4: National Action Plans of the Fight against Poverty and Social Exclusion in the EU Member States. Secondary Analysis.]. / Magdalena Kotýnková, Štěpán Laňka - Praha: VÚPSV, 2002. - 121 s.

[ Kotýnková, Magdalena - Laňka, Štěpán ]

Externí odkaz
Anotace:  Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je součástí Evropského sociálního programu, který byl přijat na zase-dání Evropské rady v Nice v prosinci 2000. Na tomto zasedání byly stanoveny společné cíle a bylo rozhodnuto, že členské země budou na základě těchto cílů sestavovat Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Studie popisuje společné cíle a přístupy EU pro roky 2001-2002 a z nich vyplývající vhodná opatření v této oblasti pro ČR. Studie dále seznamuje s konkrétními příklady přijatých opatření v zemích EU a obsahuje přehled ukazatelů pro měření a vyhodnocení chudoby a sociálního vyloučení, které jsou používány na národní úrovni a na úrovni EU.
 
Anotace v angličtině:  The fight against poverty and social Exclusion is a part of European Social Programme agreed by the Council of the European Union in Nice in December 2000. The National Action Plans were carried out by member States in response to the European Union common objectives concerning the fight against poverty and social exclusion. The report is concerned on the common objectives and approaches of the EU for the years 2001-2002 in this area and on the consequent applicable measures in the Czech Republic. The report contains examples of measures undertaken in EU countries and the overview of the indicators of measuring of poverty and social exclusion, used at the national and the EU level.
Klíčová slova: chudoba; vyloučení sociální; minimum existenční; minimum životní

Klíčová slova v angličtině: poverty; poverty elimination; social exclusion; minimum; minimum subsistence level
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: HS61/01 - Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat). [Households and social benefits in 2000 - 2005 (analysis of available data).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 184 s. - ISBN 978-80-87007-69-3

[ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná studie navazuje na předchozí obdobné výzkumné studie zpracované VÚPSV. Hlavním cílem je prezentovat, k jakým změnám došlo v oblasti příjmů, resp. sociálních dávek v období let 2000 - 2005 a jejich srovnání s předchozím obdobím. Analýza je provedena podle jednotlivých typů domácností (domácnosti celkem a domácnosti s minimálními příjmy) Statistiky rodinných účtů a šetření Mikrocenzus nebo EU-SILC. Třídící charakteristikou pro zařazení domácnosti je čistý peněžní příjem na jednoho člena domácnosti nebo na spotřební jednotku. Pro analýzu jsou taktéž použita data o příjemcích sociálního příplatku za roky 2000 až 2005.
 
Anotace v angličtině:  This research is linked to the previous similar studies elaborated by RILSA. The main aim of the present study is to show the changes in incomes and social benefits during the given period 2000 - 2005 as well as to compare the mentioned features with previous period. The analysis is outlined according to the family type of households (all households and low-income households), Household Budget Survey and Microcensus or EU-SILC research. A net money income per person in household or per ôequivalencyö is the main attribute of households sorting characteristics. Data on the social supplementĺs beneficiaries (state social benefits) from 2000 to 2003 are also used to complete this analysis.
Klíčová slova: rozpočet rodinný; šetření; mikrocenzus; příjmy-domácnosti; systém sociálního zabezpečení; dávky sociální; příjemci sociálních dávek; minimum životní; domácnosti s dětmi

Klíčová slova v angličtině: household budget survey; EU-SILC; Microcensus; development of the households incomes; social security system; social benefits; beneficiaries of social supplements; minimum subsistence level; households with children
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT