Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vybrané aktuální problémy uplatňování minimální mzdy v ČR. [Selected topical problems of minimum wage application in the CR.]. / Ivo Baštýř - Praha: VÚPSV, 2005. - 33 s.

[ Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie popisuje podstatu a funkce minimální mzdy, optimalizaci jejího fungování a mechanismy utváření minimální mzdy v ČR a v zemích EU a OECD. Hodnotí uplatnění a vývoj systému všeodvětvové statutární minimální mzdy v ČR v letech 1991 - 2004 a základní poznatky, které z něho vyplývají, faktory ovlivňující úroveň a dynamiku statutární minimální mzdy, poměr mezi statutární minimální mzdou a životním minimem, mezi statutární minimální mzdou a průměrnou mzdou, rozdíly v krajských úrovních a jejich příčiny, vliv zaměstnanosti cizinců na úroveň především nízkých mezd. Analýza těchto faktorů zjistila, že mechanismus utváření mezd je založen na primární úloze podnikatelských subjektů a pozice krajů se mění podle výdělkových hladin; optimalizace úrovně a vývoje minimální mzdy by se měla orientovat na analýzu odvětvových souvislostí a kritérií.
 
Anotace v angličtině:  The study describes the character and effectiveness of the minimum wage, optimization of its functioning and the mechanism of the minimum wage formation in the CR and in EU and OECD member countries. It evaluates the application and development of the statutory minimum wage system in 1991 - 2004 and the acquired basic knowledge, factors affecting the level and dynamics of the statutory minimum wage, the relationship between the statutory minimum wage and the subsistence level, between the statutory minimum wage and the averages wage, regional differences and their reasons, the impact of foreigners´ employment on wage levels, mainly low wages. An analysis of these factors discovered that the process of the wage creation is based on the primary role of entrepreneurial subjects and positions of regions are changing by earnings levels; optimization of level and de-velopment of the minimum wage should be oriented towards an analysis of branches of industry connections and criteria.
Klíčová slova: ČR; mzda minimální; mzdy nízké; regiony; mzda minimální zákonná

Klíčová slova v angličtině: CR; minimum wage; optimization; minimum wage formation; statutory minimum wage; low wages; regions
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic: Wage formation. [Česká republika: Utváření mezd.]. / Soňa Veverková - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2009. - 12 s.

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Mzdový systém v ČR je založen jak na legislativě, tak na kolektivním vyjednávání, s vyjednáváním probíhajícím na podnikových, ale i vyšších úrovních. Současné podmínky na trhu práce (včetně regionální segmentace trhu práce) také hrají významnou roli při utváření mezd, zejména v jednotlivých podnicích. Opatření minimální mzdy je prováděno na národní úrovni. Příspěvek se zabývá zejména ICT sektorem, který hraje v české ekonomice klíčovou roli.
 
Anotace v angličtině:  The pay system in the Czech Republic is based both on legislation as well as on collective bargaining, with negotiations taking place at the company-level but also higher levels. Current conditions on the labour market (including regional segmentation of the labour market) also play a considerable role in wage formation, especially at the single enterprise. A minimum wage regulation is in place at national level. This current contribution will look in particular at the ICT sector, a sector that plays a key role in the Czech economy.
Klíčová slova: ČR; mzdy; systém; vyjednávání kolektivní; mzda průměrná; gender mzdové rozdíly; vztahy industriální; segmentace trhu práce; mzda minimální

Klíčová slova v angličtině: CR; wages; wage formation; collective bargaining; average wage; gender differences; industrial relations; labour market segmentation; minimum wage; minimum wage formation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  published: -03-2009, viz Do 1499
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT