Publikační činnost: 2002
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. / Tomáš Sirovátka - Brno: Masarykova univerzita, Georgetown, 2002. - 355 s. - ISBN 80-210-2791-6

[ Sirovátka, Tomáš ]

Klíčová slova: skupiny etnické

Klíčová slova v angličtině: minority
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Anomie a vztah k minoritám v české společnosti. [Anomie and Attitudes towards Minorities in Czech Society.]. / Ladislav Rabušic, Tomáš Katrňák - In: Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. / Tomáš Sirovátka, (ed.). - Brno : FSS a Georgetown, 2001. - ISBN 80-210-2791-6. - s. 95-107.

[ Rabušic, Ladislav - Katrňák, Tomáš ]

Anotace:  Cílem tohoto článku je zmapovat míru anomie v české společnosti po pěti letech (první test anomie byl proveden v roce 1995) a odpovědět na otázku, do jaké míry ovlivňují anomické pocity postoje české populace k minoritním skupinám. V první části analyzujeme českou anomii. Jelikož se domníváme, že postoj českého obyvatelstva k menšinám je do jisté míry determinován stupněm jejího vlastního sebevědomí, předpokládáme, že míra anomie majoritní populace bude pozitivně korelovat s mírou její (ne)snášenlivosti vůči minoritám. Anomická populace bude mít větší sklon ke xenofobii a intoleranci a naopak: nízká míra anomie majoritní populace bude vytvářet tolerantní prostředí respektu a snášenlivosti vůči minoritám. Tyto analýzy jsou obsahem druhé části našeho článku.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to map the degree of anomie in Czech society after a lapse of five years and answer the question to what extent the sense of anomie influences the attitudes of Czech population towards minority groups. Czech anomie is analysed in the first part of the article. The attitudes towards minorities are analysed in the second part of the article. The last part of the article offers the analysis of the relationship between the anomie and the attitudes towards minorities.
Klíčová slova v angličtině: anomie; minority; attitudes towards minorities
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT