Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace [The economic benefits of managed labour migration]. / Jiří Vyhlídal, Robert Jahoda, Jana Godarová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 78 s. - ISBN 978-80-7416-310-4

[ Vyhlídal, Jiří - Jahoda, Robert - Godarová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této monografie je odpovědět na otázku, zda a v jaké míře je možné řešit problémy spojené s aktuálním a očekávaným demografickým vývojem v České republice prostřednictvím pracovní imigrace. Ve své první části se proto monografie věnuje demografickému vývoji v letech 1991 až 2011 a demografické projekci do roku 2100. V následující části je prezentován rozbor výskytu cizinců na trhu práce v ČR podle dat VŠPS a EU-SILC. Monografie se zabývá také konceptem náhradové migrace jako způsobem odhadu objemu imigrace nutné k nahrazení ztrát způsobených celkovým úbytkem populace a specificky pak snížením podílu osob v produktivním věku. Pro kvantifikaci dopadů náhradové migrace na český důchodový systém byl zpracován simulační model. Model vychází z výstupů připravených Bezděkovou komisí (2005), které rozšiřuje o vliv variantní migrace. Podkladová data pro model tvoří již zmíněná prognóza demografického vývoje České republiky do roku 2100 zpracovaná ČSÚ. Ze závěrů monografie vyplývá, že prostřednictvím imigrace lze
do jisté míry kompenzovat celkový úbytek obyvatelstva, rozhodně však jejím prostřednictvím nelze zcela eliminovat negativní efekty populačního stárnutí. V případě nulové migrace hrozí České republice prohloubení problémů financování důchodového systému, naopak výraznější rozsah imigrace se může stát důležitým faktorem pro jeho finanční udržitelnost.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to answer the question whether is it possible to solve the problems associated with the current and expected demographic development in the Czech Republic through labour migration. The first part of the study is therefore devoted to demographic developments from 1991 to 2011, and demographic projections to the year 2100. The following section presents the analysis of the foreigners on the Czech labour market according to the data of LFS and EU-SILC. The report also deals with the concept of replacement migration as a way of estimating the volume of migration necessary to replace losses due to the overall decline in population and specifically by reducing the proportion of the persons of working age. Authors of the study constructed a simulation model to quantify the impact of migration on Czech pension system. The model is based on the basis prepared by Bezděk's commission and extends it with the impact of variant migration. Data on demographic development of the Czech Republic to 210
0 prepared by CZSO forms the input for the model. Conclusions of the study indicate that immigration can, to some extent, compensate for the overall decline in population, but certainly not to eliminate long-term negative effects of population aging. There is a risk of deepening the problems the pension system financing, in the case "zero migration". Conversely, the immigration can be an important factor for long-term sustainability of the pension system.
Klíčová slova: vývoj demografický; cizinci; trh práce; VŠPS; EU-SILC; migrace náhradová; systém penzijní; modelování

Klíčová slova v angličtině: demographic development; foreigners; labour market; LFS; EU-SILC; replacement migration; pension system; modelling
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: DC401/2014 Ekonomický přínos pracovních imigrantů, zejména druhé a dalších generací
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika: Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu. / Milan Šlapák, Martin Holub, Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 51 s.

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin - Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem metodiky je poskytnout uživateli nástroj k testování směrů řešení dalšího rozvoje dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV s ohledem na modelování rozhodnutí jedince o odchodu do starobního důchodu. Metodika poskytuje návod práce s datovým souborem pro testování hypotéz o důchodovém chování občanů a postup, jak tento datový soubor rozšiřovat. Nedílnou součástí metodiky je přiložený datový soubor připravený pro další analytickou práci odborných pracovníků ministerstva. Metodika obsahuje demonstraci testování několika hypotéz postavených na základě sekundární analýzy relevantní literatury.
Klíčová slova: metodika certifikovaná; zab. důchodové; odchod do důchodu; načasování; modelování; testování hypotéz

Klíčová slova v angličtině: certified methodology; pension insurance; retirement; timing; modelling; hypothesis testing
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: TD03000339 Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu
Poznámka:  Metodika "Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu" byla certifikována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, osvědčení MPSV ČR o uznání certifikované metodiky č. j. MPSV-2018/53765-402. Metodika byla vytvořena s finanční podporou Technologické agentury České republiky, programu OMEGA, v rámci projektu "Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu" identifikační kód TD03000339
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT