Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezigenerační solidarita. Výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu äHodnota dětí a mezigenerační solidaritaô. [Intergenerational Solidarity. A research report from an international comparison research ôThe Value of Children and Intergenerational Solidarity.ö]. / Ivo Možný, a kol. - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 138 s.

[ Možný, Ivo - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zprávou prezentovaný výzkum byl realizován jako Projekt Mezigenerační solidarita výzkumného tématu Celkové směřování sociální politiky šetřením tří generací žen (dcery, matky, babičky) na českém vzorku. Zpráva přináší zároveň mezinárodní srovnání s obdobně koncipovaným výzkumem na analogické populaci dcer, matek a babiček v Německu a v Turecku. Srovnání je postaveno na datech získaných v mezinárodním projektu Value of Children and Intergenerational Relationship in Six Cultures, koncipovaným profesorkou Giselou Trommsdorff z Konstanz Univerzity a profesorem Bernhardem Nauckem z Chemnitz Univerzity v létech 1999 a 2000.
 
Anotace v angličtině:  The research presented in this report was carried out by the Intergenerational Solidarity Project within the theme ôThe Global Direction of Social Policyö by the survey of three Czech women generations (daughters, mothers and grandmothers). It also contains an international comparison with a similarly conceived research project on an analogical population of daughters, mothers and grandmothers in Germany and Turkey. The comparison is founded on data obtained through the international project Value of Children and Intergenerational Relationships in Six Cultures , which was conceived by Professor Gisela Trommsdorff from Konstanz University and Professor Bernhard Nauck from Chemnitz University between 1999 and 2000.
Klíčová slova: ČR; solidarita; generace; rodina; ženy; matky; deti

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; SOLIDARITY; GERMANY; TURKEY; FAMILY; WOMEN; MOTHERS; CHILDREN
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Okolnosti prvního pohlavního styku a antikoncepční chování těhotných žen a matek ve věku do dvaceti let. [Conditions of the first sexual intercourse and contraceptive behaviour of pregnant women and mothers up to the age of twenty.]. / Renata Kyzlinková - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 50, č. 2 (2008), s. 99-108.

[ Kyzlinková, Renata ]

Anotace:  Autorka se zabývá důvody "odpovědného" či "neodpovědného" sexuálního chování mlaých žen, které se stanou matkami ještě jako -náctileté. Důraz je kladen na partnerskou komunikaci spojenou s prvním sexuálním stykem a zvýšeným rizikem sexuálního zneužití.
 
Anotace v angličtině:  The author deals with reasons of "responsibleö or "irresponsibleö sexual behaviour of young women who become mothers only as teenaged. Emphasis is put on the partner communication related to the first sexual intercourse and an increased risk of sexual abuse.
Klíčová slova: sexualita; ženy; matky; antikoncepce; plánování rodiny

Klíčová slova v angličtině: sexual behaviour; women; MOTHERS; contraception; family planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Gender Division of Work and the Labour Market Re-entry of the Czech Women after the Parental Leave [Gender dělba práce a návrat českých žen na trh práce po rodičovské dovolené]. / Helena Tomešová Bartáková - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 42, č. 3 (2010), s. 191-212 (22 s.).

[ Tomešová Bartáková, Helena ]

Anotace:  Rozdělení neplacené domácí práce (péče o domácnost, péče o děti) mezi ženami a muži v současných domácnostech. Gender role a gender rozdělení práce. Závislost zaměstnanosti matek na gender rozdělení práce v domácnosti. Výsledky sociologického výzkumu, zkoumajícího postavení českých žen - matek. Rozdělení gender rolí v ČR. Faktory, které ovlivňují návrat matek po rodičovské dovolené do práce. Závislost na dosaženém stupni vzdělání matek. Bez ohledu na měnící se gender role, ženy nesou i nadále hlavní břímě péče o domácnost a o děti.
 
Anotace v angličtině:  Division of unpaid domestic work (housekeeping, child care) between women and men in today's households. Gender roles and gender division of labor. Dependence of mothers employment on gender division of housework. The results of sociological research that explored the position of Czech women - mothers. Division of gender roles in the Czech Republic. Factors influencing the return of mothers after maternity leave to work. Dependence on educational attaintment of mothers. Regardless of the changing gender roles, women bear the main burden of care of the household and children.
Klíčová slova: ČR; trh práce; dovolená rodičovská; matky; gender; sladění pracovního a rodinného života; rovnost; výzkum; gender rozdělení domácích povinností

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; parental leave; mothers; gender; reconciliation of work and family life; equity; research; gender division of household duties
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K přínosu mateřských center pro děti, matky i společnost [To the benefits of maternity centers for children, mothers and society]. / Jana Paloncyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 30-31 (2 s.).

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Historie vzniku tzv. "mateřských center" v ČR. Správa a činnost mateřských center (pořádání akcí se zaměřením na děti, matky, celé rodiny apod.). Přínos mateřského centra pro matku, příp. pro otce nebo pro prarodiče. Přínos mateřského centra pro děti. Přínos mateřského centra pro celou společnost. Síť mateřských center v ČR. Jeden příklad z praxe: Mateřské centrum Studánka (Praha 5).
Klíčová slova: ČR; příspěvek rodičovský; zab. v mateřství; dovolená mateřská; historie; svépomoc; matky; činnost dobrovolná; organizace neziskové; péče sociálně zdravotní; financování; politika populační

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; parental benefit; maternity benefits; maternity leave; history; self help; mothers; voluntary activity; nonprofit organizations; social and health care; financing; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Non-normative parents in the gender-traditional Czech Republic [Nenormativní rodiče v gender tradiční české republice]. / Olga Nešporová - In: New Parents in Europe: Work-care Practices, Gender Norms and Family Policies. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2019. - ISBN 978-1-78897-296-3. - s. 207-224 (15 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato kapitola se zaměřuje na české páry s nenormativními plány péče-práce. V českém kontextu se pojem nenormativní týká párů, v nichž matka plánuje návrat do práce do jednoho roku po narození. Její partner buď plně podporoval takové plány a byl ochoten pomoci s péčí o dítě nebo alespoň respektoval její plány. Kapitola sleduje zkušenosti sedmi takových nenormativních párů. Očekávání a plány zmíněné v prvním rozhovoru během těhotenství jsou srovnávány s následnou realitou rodičovství, uvedenou v druhém rozhovoru, který se uskutečnil asi jeden a půl roku po narození dítěte.
 
Anotace v angličtině:  This chapter focuses on Czech couples with non-normative work-care plans. In the Czech context, the non-normative refers to couples in which the mother-to-be planned to return to work within one year after the birth. Her partner either fully supported such plans and was willing to help with childcare or at least respected her plans. The chapter traces the experiences of seven such non-normative couples. The expectations and plans mentioned in the first interview during pregnancy are compared with subsequent reality of parenthood as reported in the second interview, conducted around one-and-a-half years following childbirth.
Klíčová slova: ČR; rodičovství; matky; návrat do práce; sladění pracovního a rodinného života; rodiče nenormativní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; parenthood; MOTHERS; return to work; reconciliation of working and family life; non-normative parents
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI výsledku: https://doi.org/10.4337/9781788972970
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vliv věku matky na zdravotní stav novorozenců v Česku [Impact of the motherĺs age at childbirth on the health of new-born children in Czechia]. / Luděk Šídlo, Anna Šťastná, Jiřina Kocourková, Tomáš Fait - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 61, č. 3 (2019), s. 155-174.

[ Šídlo, Luděk - Šťastná, Anna - Kocourková, Jiřina - Fait, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Odložení plodnosti žen na vyšší věk se odráží ve zvýšených zdravotních rizicích, která mohou představovat hrozbu jak pro matku, tak pro novorozence. Cílem článku je posoudit vliv věku žen při porodu na zdraví dítěte a riziko výskytu komplikací během hospitalizace po porodu. Vycházíme z předpokladu, že na zdravotní stav novorozenců lze usoudit z průběhu jejich hospitalizace. Komplikace při hospitalizaci novorozenců či delší doba hospitalizace mohou souviset s potřebou zvýšené zdravotní péče o děti s méně příznivým zdravotním stavem po narození. Analýze využívá anonymizovaná individuální data Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR o vykázané zdravotní péči o děti narozené v roce 2014.
 
Anotace v angličtině:  The postponement of the fertility of women to higher ages is reflected in increased health risks that may pose a threat to both the mother and the new-born child. The aim of the article is to assess the impact of the age of women at childbirth on the health of the child and the risk of the occurrence of complications during hospitalisation following the delivery. We assume that the health of new-born children can be determined from the course of the hospitalisation. Complications during the hospitalisation of the child or longer hospitalisation periods may be related to the increased need for health care as a result of a weakened state of health following the delivery. The analysis makes use of individual anonymised data obtained from the General Health Insurance Company of the Czech Republic (GHIC CZ) on reported health care for children born in 2014.
Klíčová slova: porodnost; věk matky při porodu; novorozenec; stav zdravotní; matky; péče zdravotní; ČR

Klíčová slova v angličtině: mothers; motherĺs age at childbirth; new-born child; health condition; birth weight; IVF; Czechia
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  není připisováno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT