Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální služby a dostupnost finančních prostředků na jejich realizaci. [Social Services and Financing.]. / Pavel Bareš - In: Obec a finance. - ISSN 1211-4189 - Roč. 11, č. 5 (2006), s. 2-3 (2 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  V příspěvku jsou prezentována vybraná zjištění získaná při realizaci výzkumného šetření mezi 114 pracovníky referátů sociálních věcí obecních úřadů v obcích s pověřeným obecním úřadem v celé České republice. Pozornost je zaměřena především na hodnocení výše finančních prostředků dostupných na realizaci jednotlivých typů sociálních služeb. Kromě této problematiky je v textu sledován rozsah realizace jednotlivých typů sociálních služeb a hodnocení přiměřenosti realizovaných aktivit existujícím potřebám. Na základě zjištěných skutečností je v závěru článku analyzováno nastavení priorit v oblasti sociálních služeb v obecní politice a souhrnně zhodnocena problematika financování sociálních služeb na obecní úrovni.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses data collected from 114 employees of social services departments in selected municipal authorities located across the whole of the Czech Republic. Attention was predominantly devoted to opinions on the financial resources available for the provision of 26 different social services. The article goes on to discuss the extent of provision of these services and their ability to fulfil contemporary needs. Following an analysis of the results and relationships discovered between the respective areas, the article discusses the priorities defined by municipal policy as regards social services as well as the extent of relevant municipal social services budgets in general.
Klíčová slova: služby sociální; financování; politika obecní

Klíčová slova v angličtině: social services; funding; municipal policy
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace priorit obecní politiky v oblasti sociálních služeb s aktuálními potřebami. [Municipal priorities in the area of social services and their harmonisation with actual needs]. / Pavel Bareš - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 2 (2008), s. 22-25.

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Článek nejprve popisuje klíčové faktory pro stanovení priorit v obecní politice. Tyto otázky jsou diskutovány nejprve všeobecně a posléze je pozornost zaměřena na oblast sociálních služeb. V této souvislosti je krátce diskutována role střednědobého plánování sociálních služeb a metoda komunitního plánování. V dalším textu je pozornost věnována výsledkům empirického šetření mezi pracovníky obcí s rozšířenou působností. V rámci něho byly zjišťovány souvislosti mezi hodnocením rozsahem realizace, výší dostupných prostředků a přiměřeností potřebám u různých sociálních služeb. Ze zjištěných údajů vyplynul silný vztah mezi prioritami v oblasti sociálních služeb a možnostmi uspokojení existujících potřeb. Priority v oblasti sociálních služeb přitom nebyly nastaveny adekvátně vzhledem k existujícím potřebám: služby charakterizované vyšší potřebností poskytování, neměly vyšší, ale naopak nižší či výrazně nižší prioritu.
 
Anotace v angličtině:  The article describes a range of important factors involved in the process of determining municipal policy priorities. The article begins with a discussion of the general factors involved as well as specific factors directly concerning social services. The article goes on to outline the findings of a questionnaire survey involving social services department employees from selected municipal authorities across the whole of the Czech Republic which analysed the relationship between the extent of the provision of social services on the one hand and the financial resources available for, and their ability to meet, contemporary needs. The data revealed a strong correlation between the former and the two latter variables. However the data also revealed that the priorities defined did not reflect existing needs: "higher needö social services were identified as having lower priority in terms of the extent of both realisation and financial resources awarded.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; plánování sociální; plánování sociálních služeb; solidarita; ústavy; kvalita sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; social services planning; quality of social services; municipal policy; community planning of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb. [Quality in social services: implementation of quality management tools at the level of social services providers.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková, Olga Hubíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 14-19 (6 s.).

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana - Hubíková, Olga ]

Anotace:  Tato stať představuje hlavní závěry výzkumného projektu Působení Standardů kvality sociálních služeb v období před jejich uzákoněním, který byl zaměřen na zkoumání vlivu obecní politiky sociálních služeb vybrané obce na poskytování sociálních služeb na jejím území. Konkrétně jsme se soustředili na identifikaci pozice Standardů kvality sociálních služeb v rámci obecní politiky a její význam pro pronikání tohoto nástroje do kultury poskytování osobních sociálních služeb vybrané nestátní neziskové organizace.
 
Anotace v angličtině:  This paper presents the principal conclusions of the research project entitled Effect of Social Services Quality Standards in the Period before They Were Made Law, which sought to examine the influence of municipal social services policy in selected municipalities on the provision of social services in their territory. Specifically, we focused on identifying what position the Social Services Quality Standards held in municipal policy and what significance that had for this instrumentĺs impacts on the culture of personal social services provision in a selected non-governmental non-profit organisation.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; kvalita sociálních služeb; výzkum; standardy; organizace neziskové; obce

Klíčová slova v angličtině: social services; implementation; culture of social services provision; quality in social services; municipal policy; case study
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT