Publikační činnost: 2010
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Služby sociální a zdravotní péče očima pracovníků vybraných obcí: situace před nabytím účinnosti zákona o sociálních službách a po jeho uzákonění. / Pavel Bareš - In: Aktuální otázky sociální politiky 2010 - teorie a praxe: sborník příspěvků. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2010. - ISBN 978-80-7395-299-0. - s. 9-14 (6 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Akce: Pardubice, 10.6.2010, CST
Anotace:  Článek se věnuje otázce poskytování sociálních služeb ve vybraných obcích. Analyzovaná data byla získána od pracovníků obecních úřadů, nejprve v roce 2006 a následně v roce 2008. Prvním cílem tohoto článku je zachytit informace o situaci v oblasti sociálních služeb v těchto obcích a o podmínkách pro jejich poskytování. Druhým cílem je srovnání dat získaných v obou sledovaných obdobích a zhodnotit vývoj situace v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents information on the provision of services providing social care and health care in selected municipalities. The data was gathered from employees of identical municipal authorities in 2006 and 2008. The first aim of the paper is to present information on the provision of selected services in these municipalities and describe existing conditions for their provision. The second aim is to compare data gathered in each round of data collection and assess the development in the area.
Klíčová slova: služby sociální; obce; dostupnost služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; municipality; availability of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Obce a jejich participace při poskytování péče o seniory se sníženou soběstačností. Aktivní hráč, nebo přihlížející? [The Municipalities and Their Participation in the Providing Care of Frail Elderly People. The Active Player or the Onlooker?]. / Kateřina Kubalčíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 13, č. 4 (2013), s. 54ľ65 (12 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  V rámci národní politiky stárnutí a stáří v ČR je jednou z klíčových priorit podpora sociálně-zdravotní péče pro seniory poskytované na lokální úrovni. Jako významný aktér naplnění cílů této priority je chápána místní samospráva. Cílem textu je sledovat stávající potenciál místní samosprávy naplnit tato očekávání. V první části textu jsou vymezeny základní pojmy, ve druhé části jsou prezentovány výsledky výzkumu místních samospráv ve vybrané lokalitě. Třetí část textu je věnována diskusi těchto zjištění, která naznačují, že obce prvního a druhého stupně v současné době vykazují pouze omezené kompetence pro naplnění očekáváných požadavků.
 
Anotace v angličtině:  The support of the long-term care of frail elderly people at the local level was set as the one of the most important priority within the national policy of ageing. The municipalities or local authorities are expected as the crucial participants of this strategy. This text focuses on the current potential of local authority come up to expectations. The aim of the text first part is specification of the key terms. The research of the local authorities in selected area is presented in the second part. In the last part the research results are discussed in the context of the policy of ageing strategy in the Czech Republic. As the research results indicated the competences of the municipalities at the first and second degree seems to be rather limited currently.
Klíčová slova: staří; péče dlouhodobá; obce; pomoc sociální; péče sociálně zdravotní; makro praxe

Klíčová slova v angličtině: elderly; municipality; long-term care; social assistance; social and health care; macro practice
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR [Performance profession of social work in social protection systems in the CR]. / Libor Musil, Pavel Bareš, Jana Havlíková, (Eds.) - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 532 s. - ISBN 978-80-7416-240-4

[ Musil, Libor - Bareš, Pavel - Havlíková, Jana - (Eds.) ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie seznamuje s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat vybrané podmínky a charakteristiky týkající se výkonu sociální práce v různých systémech sociálních ochrany ČR, které byly platné v době jeho realizace (tj. v letech 2010-2011). V první části jsou popsána stěžejní východiska, přiblíženy přístupy k sociální práci ve čtyřech evropských zemích a v USA a zmapováno legislativní ukotvení sociální práce v ČR. Druhá část přibližuje metodiku empirického výzkumu a provedených rozborů. Třetí část seznamuje s výsledky empirických šetření. Je rozdělena do sedmi kapitol podle stěžejních oblastí sociálních ochrany pro výkon sociální práce. Zaměřuje se na výkon sociální práce při poskytování sociálních služeb a v činnosti úřadů práce (v resortu práce a sociálních věcí), v organizacích působících v resortech spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví a školství a v činnosti obcí II. a III. typu při výkonu přenesené působnosti státní správy. Čtvrtá část shrnuje hlavní trendy a obsahuje seznam navrhovaných doporučení.
Před oficiálním vydáním této monografie došlo ve sledovaných oblastech k mnoha významným změnám (zejména v případě Úřadu práce, kde tyto změny doprovázely celkovou změnu jeho organizačního uspořádání, a v činnosti obecních úřadů). Přesto ale lze monografii i v současnosti vnímat jako důležité východisko pro další studium výkonu sociální práce v různých oblastech jejího výkonu v ČR a jako obsažný zdroj mnoha - i v současné době platných - poznatků o sledovaných oblastech výkonu sociální práce, a to vzhledem k jejímu nebývale širokému záběru a obecnější platnosti většiny zjišťovaných skutečností a shromážděných informací.
 
Anotace v angličtině:  Monograph presents results of research project which captured selected conditions and characteristics of social work in different systems of social protection of the Czech Republic being valid at the time of projectsĺ implementation (ie. 2010-2011). The first part describes theoretical and methodological grounding, approaches to social work in four European countries and in the United States and legislative definition of social work in the Czech Republic. The second part deals with methodology of empirical surveys and charactierizes analytical approach which was applied to the data gathered. The third part presents the results of empirical research. It is divided into seven chapters according to social protection subsystems in which is social work being performed. It concerns namely performance of social work in organizations working in areas coordinated by ministries of justice, interior, health and education and by the Ministry of labour and social affairs (in this case social services and labour offices ar
e treated separately) as well as the performance of social work at municipalities. The fourth part summarizes the main trends and contains a list of proposed recommendations.
Before the official release of this monograph, many significant changes affected the performance of social work in areas treated in this research (this concerns mainly the position and activities of the rebuilt Labour Office and amendments of agendas committed to municipalities). Though these circumstances, the monograph still provides solid grounds for further study of social work in different areas of its performance in the CR and should supply readers with a comprehensive knowledge (with many findings still being in force) about monitored areas of social work, because the research had extraordinarily broad scope and its intention was to concern mainly on most general characteristics (which were comparable across the different areas).
Klíčová slova: práce sociální; ochrana sociální; komparace mezinárodní; služby sociální; Úřad práce České republiky; zařízení zdravotnická; zařízení školská; probační a mediační služba ČR; vězeňská zařízení; Správa uprchlických zařízení; obce; ochrana sociálně-právní; deti; kurátor pro mládež; sociální kurátor; podpora státní sociální; pomoc sociální

Klíčová slova v angličtině: social work; social protection; international comparison; social services; Labour office of the Czech Republic; health care institutions; educational facilities; curator for youth; social curator; Probation and mediation service of the Czech Republic; prisons; Refugee facilities administration of the Ministry of the Interior; municipality; social and legal protection of children; social support; social aid
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: HC186/10 Analýza výkonu profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR podle formálního ukotvení a podle reálných potřeb v jednotlivých systémech sociální ochrany
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT