Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Existenční minimum. / Magdalena Kotýnková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - č. 8-9 (2003), s. 23-25.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Cílené nastavení sociálních dávek v evropských systémech sociální ochrany tak, aby jejich výše motivovala k hledání zaměstnání. Snižování dávek sociální potřebnosti na úroveň existenčního minima. Východiska pro stanovení existenčního minima. Záruka zdrojů k lidsky důstojnému životu v kontextu Evropské sociální charty. Praktické uplatnění existenčního minima.
Klíčová slova: Mezinárodní; minimum životní; chudoba; pomoc sociální; potřebnost; vyloučení sociální; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: International; subsistence level; poverty; social assistance; neediness; social exclusion; unemployment; lng-term unemployment; employment policy
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dávky určené oficiálně chudým domácnostem a problémy s jejich distribucí. / Jana Vavrečková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 25, č. 5 (1999), s. 14-16.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Výsledky šetření sociálně potřebných domácností v 11 vybraných okresech ČR (šetření uskutečněno v r. 1998 v rámci VÚPSV). Druhy dávek sociální potřebnosti-DSP (dávek sociální péče podmíněných sociální potřebností). Analýza DSP z hlediska druhu dávek, délky vyplácení dávek, pohlaví příjemců, délky nezaměstnanosti atd.). Vytipování dlouhodobých příjemců DSP. Problematika zneužívání DSP, příp. nevyužívání DSP; příčiny. Individualizace DSP podle konkrétní situace příjemce (adresnost dávek). Vliv zavedení systému státní sociální podpory na počty žadatelů o DSP. Způsob evidence DSP na správních úřadech. Finanční zajištění prostředků pro vyplácení DSP. Nevyvážená úroveň sociálních a pracovních příjmů. Rozpor mezi oficiální minimální mzdou a oficiálním životním minimem. Zvýhodnění nepracujících vícečlenných rodin, které se stávají dlouhodobými příjemci DSP.
Klíčová slova: ČR; chudoba; dávky sociální pomoci; příjmy nízké; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; úřady práce; potřebnost; podpora sociální; mzda minimální; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; social assistance benefits; low income; unemployment; long term unemployment; labour offices; neediness; social support; minimum wage; legislation
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Očekávané změny ve vývoji hlavních typů a forem sociálních služeb. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 2, č. 6 (1999), s. B 33-35.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Nástin současných vývojových trendů v oblasti sociálních služeb v evropských zemích. Charakteristiky základních faktorů, ovlivňujících potřebu jednotlivých druhů sociálních služeb. Hypotézy o předpokládaném vývoji sociálních služeb v ČR.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; potřebnost

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; neediness; social needs
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1998
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 4. Analýza výsledků terénního šetření sociálně potřebných domácností v České republice. / Magdalena Kotýnková, Ludvík Michalička, Simona Severová - Praha: VÚPSV, 1998. - 71 s.

[ Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona ]

Klíčová slova: příjmy nízké; příjmy-domácnosti; chudoba; potřebnost; dávky sociální pomoci

Klíčová slova v angličtině: household income; low - income households; low incomes; poverty; neediness; social assistance benefits
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: RV46/98 - Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy jednotlivých systémů sociálního zabezpečení
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1998
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Shrnutí, závěry a doporučení. / Magdalena Kotýnková, Ludvík Michalička, Simona Severová, Jana Vavrečková, Jaromíra Kotíková - Praha: VÚPSV, 1998. - 23 s.

[ Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona - Vavrečková, Jana - Kotíková, Jaromíra ]

Klíčová slova: příjmy nízké; příjmy-domácnosti; chudoba; dávky sociální pomoci; potřebnost

Klíčová slova v angličtině: household income; low - income households; low incomes; poverty; social assistance benefits; neediness
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: RV46/98 - Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy jednotlivých systémů sociálního zabezpečení
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jak zajistit péči o potřebné. / Helena Lisá - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 27-29.

[ Lisá, Helena ]

Anotace:  Modely zajištění dlouhodobé péče v evropských zemích. Veřejná a rodinná odpovědnost za péči. Modely finančních a věcných dávek. Formální či neformální poskytování péče. Perspektivy evropské politiky v oblasti sociálních služeb.
Klíčová slova: EU; pomoc sociální; pomoc sociální v rodině; staří; potřebnost; příspěvek na péči; péče o osobu blízkou; péče dlouhodobá; nemocní; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; social assistance; family social assistance; elderly / aged; neediness; care allowance; long-term care for the close relative; long term care; ill persons; social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Převz. z: Sociale Sicherheit 11/2007 s. 536-544.
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie [Various concepts of social aid provided to people on benefits in material need by Labour Office staff after social reform: Three case studies]. / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Libor Musil - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 6 (2013), s. 2-9 (6 s.).

[ Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Musil, Libor ]

Anotace:  V České republice se rok od roku zvyšuje počet domácností, které se nacházejí v hmotné nouzi (HN) a jsou příjemci některé z dávek pomoci v HN. Kromě jiných faktorů za tímto vývojem patrně stojí i omezená nabídka sociální práce lidem v HN poskytovaná v rámci systému sociální pomoci v HN. Na základě analýzy dat tří kvalitativních případových studií referátů HN kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR a sociálních odborů obecních úřadů v témže správním obvodě se snažíme odpovědět na otázku, zda lze očekávat, že v rámci sociální pomoci poskytované referenty HN bude osobě/rodině v HN poskytnuta kromě příslušné dávky i další pomoc při řešení jeho/její tíživé životní situace, a to s využitím činnosti sociální práce, a pokud ano, pak jakou podobu taková sociální pomoc má. Nejprve tedy analyzujeme pojetí sociální pomoci uplatňované jednotlivými zkoumanými pracovišti - identifikovali jsme "Rozšířené" a "Redukované" pojetí - a následně diskutujeme podmínky realizace těchto pojetí a zvažujeme jejich přínosy a rizika.
 
Anotace v angličtině:  The number of households in the Czech Republic that find themselves in "material need" and are recipients of various material need benefits is growing every year. Besides other factors, the limited range of social work on offer to people in material need under the system of social aid in material need is evidently one cause of this development. Based on analysis of data from three qualitative case studies by material need officers at contact points of the Labour Office in the Czech Republic and the social departments of municipal authorities in the same administrative district, we have tried to answer the question, whether it can be expected that, as part of the social aid provided by material need officers, the person/family in material need will be provided not only with the appropriate benefit but also with additional assistance towards addressing his/its difficult situation involving social work, and if so, what form this social aid takes. First we analyse the concept of social aid the scrutinised workpla
ces work with - we identified "Extended" and "Reduced" concepts - and then we discuss the conditions under which these concepts are implemented and weigh up their benefits and risks.
Klíčová slova: vyloučení sociální; nouze hmotná; potřebnost; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; dávky; práce sociální; pracovníci sociální; úřady práce; obce

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; neediness; social assistance; social assistance-benefits; social work; social workers; labour offices; municipalities; material need; role of family carers in the system of social and health care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD010042 Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi [Methodology integrating social work and provision of benefits in material need]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 71 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi představuje inovativní metodický nástroj určený pracovníkům agendy pomoci v hmotné nouzi (HN) při kontaktních pracovištích ÚP ČR a sociálním pracovníkům obecních úřadů, kteří jsou v přímém kontaktu s lidmi, jež se nacházejí v situaci HN nebo jsou HN ohroženi. Tento nástroj byl vytvořen na základě zkoumání současné praxe prostřednictvím hloubkového kvalitativního výzkumu a diskusí s metodiky pro oblast HN při krajských pobočkách ÚP ČR, s metodiky sociální práce při krajských úřadech a zástupci MPSV ČR, při současném využití teorií sociální práce, které se na tuto oblast vztahují. Metodika byla před svou finalizací pilotně ověřena v praxi.
 
Anotace v angličtině:  Methodology integrating social work and provision of benefits in material need presents an innovative methodological tool for workers of agenda of assistance in material need (MN) at contact centers of Labour Office of the CR and for social workers in local authorities, who are in direct contact with people who are in a situation of material need or are at risk of material need. This tool was created based on an examination of current practice through in-depth qualitative research and discussions with methodologists for the area of material need in the regional offices of the Labour Office of the CR, with methodologists of social work in regional offices and representatives of the MLSA, while taking advantage of social work theories that apply to this area. The methodology was pilot verified in practice before its finalizing.
Klíčová slova: potřebnost; pomoc sociální; pracovníci místních úřadů; úřady práce; obce; potřeby materiální; práce sociální; dávky hmotné nouze; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: neediness; social assistance; workers of local authorities; labour offices; municipalities; material need; social work; benefits in material need; certified methodology
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD010042 Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT