Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální služby pro seniory a riziko sociální exkluze. [Social services for the elderly and the risk of social exclusion.]. / Kateřina Kubalčíková - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 112-119 (CD - 8 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Akce: Brno, 2006, EUR
Anotace:  Příspěvek se věnuje tématu sociálního vyloučení seniorů závislých na pomoci druhé osoby. Za jeden z možných nástrojů snížení rizika sociálního vyloučení této cílové skupiny lze považovat místní a typovou dostupnost sociálních služeb, které reagují na specifické potřeby seniorů dané lokality a podporují setrvání v přirozeném prostředí. V článku jsou prezentovány některé výsledky z výzkumu sociálních služeb pro seniory, získané v rámci případové studie vybrané lokality.
 
Anotace v angličtině:  The text deals with the topic of social exclusion of elderly people who are permanently reliant on the help of others. One of the possible intervention methods that can lessen risk of social exclusion of this target group is the local network of social services, that are provided on the basis of needs-assessment and respond to the specific living conditions of the elderly and supported them to stay in their natural environment. Some research outcomes pertinent to the case study of a selected locality are summarized in the article.
Klíčová slova v angličtině: elderly people; local level; needs-assessment; social exclusion; social services
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Role klienta při vytváření zakázky sociální práce na místní úrovni [The Social Work Specific Order Formulation on the Local Level and the Role of Client in That.]. / Kateřina Kubalčíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 9, č. 3 (2009), s.93-102 (10 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  V textu je diskutována role klienta při vytváření zakázky sociální práce. Východiskem je předpoklad, že uplatnění přístupu orientovaného na klienta otevírá klientům možnost vyslovit své požadavky na způsob, obsah a rozsah poskytované pomoci, a tím spoluformovat zaměření sociální práce a činnost sociálních pracovníků. Metoda komunitního plánování je zde představena jako platforma pro vyjádření klientů a jejich participaci na procesu rozhodování o alokaci zdrojů a způsobu jejich rozdělování v souvislosti s poskytováním pomoci. V textu jsou prezentovány příklady komunitního plánování, kde různé formy participace klienta přispěly k formulaci specifické zakázky sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  In this paper is discussed the role of client in context of the social work specific order formulation. The basic premise is that client-oriented concept of social work could help to clients to express their requirements or demands on the methods, range and content of the help, its mean, that client could form the aims of social work and scope of social workers. The community planning is here described as the specific method of social work what could be a platform for the clients perspectives and their participation on decision-making process and the allocation of resources in the social work area. In this text are put forward examples of community planning process as a possible ways to support the clients to formulate a specific order of social work.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; plánování sociální; služby sociální; nabídka; plánování komunitní; uživatel; posuzování potřeb; komunikace

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; social planning; social services; offer; community planning; user; needs-assessment; communication
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT