Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Sociální konstrukce systému sociální ochrany: Administrace klientů jako prostor interpretace. [The social construction of the system of social protection: The administration of the system of social protection as a space for interpretation.]. / Ivana Šimíková, Jiří Vyhlídal - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - Roč. 7, č. 2 (2010), s. 135-156 (22 s.).

[ Šimíková, Ivana - Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Moderní společnost je stále více závislá na fungování teoretických expertních systémů, které se staly institucionalizovanou formou řešení problémů, často produkovaných jinými teoretickými systémy. Předkládaný text se snaží identifikovat a popsat konflikty, které vznikají v rámci jednoho z těchto systémů v kontextu vzniku nových sociálních rizik. Modelový případ a zdroj empirického materiálu je exekutivní úrovní systému sociální ochrany, na které probíhá proces kontinuální interakce mezi pracovníky v první linii a klienty. Tento text je zaměřen na dilemata, kterým tito pracovníci čelí ve svých rozhodovacích procesech. Nedílnou součástí správy tohoto systému je trvalé slaďování rozdílných pohledů univerzálnosti (systém) a individualizace (biografie klienta).
 
Anotace v angličtině:  Modern society is increasingly dependent on the functioning of abstract expert systems, which have become institutionalized form of problem solving, often produced by other abstract systems. The present text attempts to identify and describe the conflicts that arise within one of these systems in the context of the emergence of new social risks. Model case and a source of empirical material is the executive level of the social protection system, on which a process of a continuous interaction between frontline workers and clients is going on. This text is focused on the dilemmas to which these workers are faced in their decision-making process. Integral part of the administration of this system is a permanent reconciliation diverging perspectives of universality (the system), and individualization (biography of the client).
Klíčová slova: ochrana sociální; systém; teorie; správa; rizika sociální; individualizace; univerzalismus

Klíčová slova v angličtině: crisis of representation; individualization; post-industrialism; new social risks; social construction; social protection system; universality; welfare; workfare
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Význam "nových sociálních rizik" v současné společenské vědě [The importance of new social risks in the current social science]. / Tomáš Sirovátka, Jiří Winkler - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - Roč. 7, č. 2 (2010), s. 7-21.

[ Sirovátka, Tomáš - Winkler, Jiří ]

Anotace:  Otázka nových sociálních rizik v moderní společnosti se v posledních 20 letech stávají předmětem intenzivního výzkumu reprezentantů různých sociálněvědních oborů a dostávají se i do centra pozornosti praktické politiky. Editoři tohoto čísla časopisu v úvodním článku poskytují úvod do problematiky. Cílem tohoto čísla je poskytnout aktuální přehled o různých pojetích sociálních rizik a také přístupech k jejich výzkumu, které se formují v prostředí české sociální vědy. Autoři jednotlivých studií chtějí komentovat význam konceptu rizika ve společenských vědách, ukázat vývoj významu sociálního rizika a diskutovat specifický obsah pojmu nových sociálních rizik ve světle výzkumu v oblasti sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  Otázka nových sociálních rizik v moderní společnosti se v posledních 20 letech stávají předmětem intenzivního výzkumu reprezentantů různých sociálněvědních oborů a dostávají se i do centra pozornosti praktické politiky. Editoři tohoto čísla časopisu v úvodním článku poskytují úvod do problematiky. Cílem tohoto čísla je poskytnout aktuální přehled o různých pojetích sociálních rizik a také přístupech k jejich výzkumu, které se formují v prostředí české sociální vědy. Autoři jednotlivých studií chtějí komentovat význam konceptu rizika ve společenských vědách, ukázat vývoj významu sociálního rizika a diskutovat specifický obsah pojmu nových sociálních rizik ve světle výzkumu v oblasti sociální politiky.
Klíčová slova: ČR; politika sociální; výzkum; stát sociální; ochrana sociální; reforma; rizika sociální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social policy; research; welfare state; social protection; reform; new social risks
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Jesle a vývoj dítěte v kontextu budoucích rizik na českém trhu práce. / Miroslav Suchanec - In: Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky / Jiří Winkler, Lenka Klimplová. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-210-5352-6. - s. 52-67 (16 s.).

[ Suchanec, Miroslav ]

Anotace:  Studium rané institucionální péče o děti se v poslední době rozvíjí v evropské sociální politice v souvislosti s hledáním cest snadnějšímu uplatnění žen v zaměstnání a současně v souvislosti se snahou omezovat negativní vlivy na vývoj dětí. Tato práce využívá výsledky studie ELSPAC, longitudinální studie těhotenství a dětství. Užitím různých statistických metod analyzuje vyčerpávající vzorek všech dětí narozených v letech 1991 a 1992 v Brně a Znojmě, které navštěvují jesle v různé intenzitě ve věku do tří let. Na jednu stranu nenalézáme dostatek evidence k potvrzení pozitivního vlivu jeslí na kognitivní vývoj dítěte. Tento nález platí pro všechny děti obecně, jakožto i pro děti ze stimulačně slabších rodin. Na druhou stranu výsledky nenaplňují obavu, že příliš mnoho nemateřské péče škodí dítěti po emociální stránce.
Klíčová slova: zařízení péče o děti; rizika sociální; trh práce; jesle; kognitivní a emociální vývoj dítěte

Klíčová slova v angličtině: early childcare; cognitive and emotional development of children; new social risks; Czech labour market
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  do RIV zadáno MU
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT