Publikační činnost: 2007
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Ekonomie sociálních služeb. [The economy of social services.]. / Ladislav Průša - Praha: ASPI, a.s., 2007. - 179 s. - ISBN 978-80-7357-255-6

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Aktualizované vydání reaguje na novou legislativní úpravu sociálních služeb. 1. kapitola je zaměřena na vymezení postavení systému sociálních služeb v celém systému sociální ochrany a teoretickému vymezení sociálních služeb. 2. kapitola je věnována vývoji sociálních služeb od r. 1990, zahrnuje rozbor základních makro- a mikroekonomických charakteristik souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Pozornost je věnována vybavenosti jednotlivých krajů a okresů. 3. část je zaměřena na charakteristiku vybraných stěžejních prvků nového zákona a očekávaným důsledkům jeho praktické aplikace. 4. část je věnována charakteristice sociálních služeb jako významného nástroje sociálního začleňování. Poslední kapitola prezentuje některé poznámky k problematice mezinárodní komparace sociálních služeb v Evropě a hlavní vývojové trendy v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  The updated edition responds to a new legislative arrangement of social services. The 1st chapter is focused on determination of social services system within the entire social protection system and theoretical determination of social services. 2nd chapter is devoted to the social services development since 1990, it covers an analysis of basic macro- and microeconomic characteristics relating to social services provision. The attention is paid to social services facilities in individual regions and districts. The 3rd part is aimed at the characteristics of selected fundamental elements of the new legislation and expected impacts of practical application. The 4th part characterizes social services as a significant tool of social inclusion. The final chapter presents some comment on problems of international comparison of social services in Europe and main development trends in this area.
Klíčová slova: služby sociální; ochrana sociální; rozvoj sociálních služeb; financování; výdaje sociální; regiony; organizace nevládní; zákonodárství; práce sociální; začleňování sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; social protection; development of social services; funding; social expenditure; regions; NGOs; legislation; social work; social inclusion; forms of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Barriers to Integration of Immigrants and Integration Policy in the Czech Republic with Focus on Stakeholders and Their Co-operation [Bariéry integrace imigrantů a integrační politika v České republice se zaměřením na zúčastněné strany a jejich spolupráci]. / Robert Trbola, Miroslava Rákoczyová - In: Migracijske i etničke teme 1. - ISSN 1333-2546 - Roč. 27, č. 1 (2011), s. 77-104 (28 s.).

[ Trbola, Robert - Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Rozšířené pojetí sociální politiky ve vyspělých ekonomikách se stále více zaměřuje na sociální integraci migrantů a související sociální práci s touto cílovou skupinou. Na základě kvalitativních rozhovorů s hlavními zúčastněnými stranami sociální integrace v České republice je cílem této studie poskytnout vhled do strategií pro integraci cizinců, na kterých se podílejí aktivity místních subjektů se zvláštním důrazem na roli nevládních organizací v tomto procesu. Kromě toho se autoři snaží upozornit na některé bariéry spolupráce mezi aktéry a riziko neúčinného rozdělení prostředků na podporu sociálních služeb pro migranty.
 
Anotace v angličtině:  Social integration of migrants and related social work with this target group is increasingly becoming a focus of the enlarged conception of social policies in advanced economies. Based on qualitative interviews with the key stakeholders of social integration in the Czech Republic, this study aims to provide some insight into strategies for integration of foreigners charged with activities of local actors with special emphasis on the role of NGOs in this process. Moreover, the authors try to highlight some barriers of collaboration between the actors, and the risk of inefficient allocation of resources to support social services for migrants.
Klíčová slova: cizinci; integrace sociální; koordinace politiky; migrace; práce sociální; organizace nevládní; integrace migrantů

Klíčová slova v angličtině: social integration; migration; social work; NGOs; integration of migrants; policy coordination; stakeholders
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  viz Do 1571
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT