Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. [Non-governmental organizations and their involvement in family support.]. / Olga Nešporová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, 2006. - 59 s. - ISBN 80-87007-30-1

[ Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Oblasti, ve kterých se občanský sektor v poskytování podpory a služeb rodinám může uplatnit, jsou velmi rozmanité, od podpory a posílení fungující rodiny až po pomoc rodinám či jedincům v obtížných až krizových situacích a rodinám disfunkčním. Cílem výzkumné zprávy bylo jednak zmapovat a popsat široké pole působnosti nestátních neziskových organizací v podpoře všech typů rodin, jednak odhalit případné problémy ve fungování NNO. Zde byl kladen velký důraz především na problémy ve vztahu občanského sektoru a státu tak, jak je vnímají na základě své zkušenosti a praxe vedoucí aktéři jednotlivých občanských sdružení. Stěžejní část textu se opírá o výsledky dvou výzkumů, které autorky v roce 2006 provedly - kvantitativného výběrového šetření a kvalitativního terénního výzkumu provedeného formou hloubkových rozhovorů. Vyústěním zprávy jsou některé návrhy a doporučení, která by mohla napomoci k tomu, aby se stát společně s neziskovým sektorem partnersky podílely na řešení celospolečenských problémů a uspokojování potřeb občanů i jejich rodin.
 
Anotace v angličtině:  Field in which civil society can work in giving support and providing services for families is of wide variety, from support and reinforcement of functional families to help for families or individuals in difficult situation or crisis, and families dysfunctional. The main aim of the research paper consists in description of wild range of activities that NGOs provide for family support, as well as in revealing of some problems in functioning of NGOs. In the latter, the main emphasis was given to the problems in relationship between civil society and state from the view of leading actors of particular civil associations based on their own experience. Pivotal part of the text is based on the findings of two researches which were carried out by the authors during the year 2006 - quantitative sampling survey and qualitative field research based on in-depth interviews. Outcomes of the research paper involve some proposals and suggestions, which could be helpful and bring improvement in the cooperation between state and NGOs in their goal to solve universal social problems and to cover the needs of citizens and their families.
Klíčová slova: rodina; politika rodinná; organizace nevládní; společnost občanská

Klíčová slova v angličtině: family support; non-governmental organizations; relationship between civil society and state
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Situace v sociálních službách se zřetelem k sociálnímu vyloučení. [The situation of social services with regard to social exclsuion.]. / Pavel Bareš - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 98-106 (CD - 9 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  V příspěvku jsou prezentována vybraná zjištění, získaná při realizaci výzkumného šetření mezi 114 pracovníky referátů sociálních věcí obecních úřadů. Do článku byla zahrnuta souhrnná srovnání 26 typů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách.. U každé z těchto služeb byl sledován rozsah realizace, jejich přiměřenost aktuálním potřebám, vnímání dostupných finančních prostředků a hodnocení aktivity nestátních neziskových organizací při jejich realizaci. Dále byla přiblížena zjištění o situaci osob ohrožených extrémním sociálním vyloučením a o výskytu vybraných jevů, které s extrémním sociálním vyloučením souvisejí.
 
Anotace v angličtině:  The article presents the result of a survey carried out among 114 employees of social services departments in selected municipal authorities. Attention was paid to the benchmarking of 26 individual social services reflecting the categories defined in the Act on Social Services. The study examined the extent of realization of these services and the extent to which they are able to meet contemporary needs. Also perceptions of the financial resources available and contribution made by non-governmental organizations were explored. The study included an insight into the position of persons threatened by extreme social exclusion and related issues.
Klíčová slova: vyloučení sociální; služby sociální; šetření; zdroje financování; organizace nevládní; osoby ohrožené sociálním vyloučením

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; social services; survey; financial resources; non-governmental organizations; persons threatened by extreme social exclusion
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Realizace sociálních služeb na úrovni obce s pověřeným obecním úřadem. [Implementation of social services on the level of municipalities with authorized municipal office.]. / Pavel Bareš - In: Územní samospráva v České republice a Evropě. : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva v České republice a Evropě. Její problémy a perspektivy v XXI. století." / Jiří Grospič, Tomáš Louda, Lenka Vostrá, (eds.). - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. - ISBN 978-80-7380-028-4. - s. 403-413 (11 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Akce: Třešť, 21.- 22.11.2006 EUR
Anotace:  Příspěvek prezentuje výsledky šetření realizovaného VÚPSV v r. 2005, jehož hlavním cílem bylo srovnání základních informací o různých typech sociálních služeb. Výzkum sledoval 3 hlavní oblasti: situaci cílových skupin; problémové a rizikové jevy; vybrané charakteristiky o sociálních službách.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents results of the RILSA survey (2005). The general aim of the survey was a comparison of basic types of social services. The research observed three main areas: situation of target groups; problem and risk features; selected characteristics of social services.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; faktory rizikové; zdroje financování; organizace nevládní; šetření

Klíčová slova v angličtině: social services; quality of social services; risk factors; financial resources; non-governmental organizations; survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální služby poskytované nestátními subjekty. [Social services provided by non-state entities.]. / Pavel Bareš - In: Sociální ekonomika - vybrané otázky.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2009. - ISBN 978-80-7416-052-3. - s. 56-79 (24 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  V této kapitole jsou nejprve vymezeny vztahy mezi oblastí sociálních služeb a sociální ekonomikou. Následně je pozornost věnována nestátním subjektům poskytujíČcím sociální služby. Zmapován je význam sektoru sociálních služeb poskytovaných nestátními organizacemi v rámci národního hospodářství, respektive v rámci aktivity neziskových institucí. Dále je krátce diskutována dotační politika v této oblasti. Kapitolu uzavírají údaje o počtech nestátních subjektů poskytujících sociální služby a jejich kapacitách indikovaných podle vybraných ukazatelů.
 
Anotace v angličtině:  This chapter first defines the relationships between the areas of social services and the social economy. Then attention is paid to non-governmental organisations providing social services. The importance of the sector of social services provided by non-governmental organisations within the framework of the national economy, or within the framework of the activity of non-profit institutions, is mapped. There is a brief discussion of appropriations policy in this area. The chapter concludes with data on the numbers of non-state entities providing social services and their capacities based on selected indicators.
Klíčová slova: ekonomika sociální; služby sociální; organizace nestátní neziskové; organizace nestátní; politika dotační

Klíčová slova v angličtině: social economy; social services; non-governmental organizations; non-profit organizations; grant policy
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice
Poznámka:  celkový počet stran: 92 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT