Publikační činnost: 2014
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Vývoj hmotné podpory rodin prostřednictvím nepojistných sociálních dávek v České republice [The development of material support of families through non-insurance social benefits in the Czech Republic]. / Ladislav Průša - In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X - Roč. 43, č. 2 (2014), s. 166-192 (27 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cílem tohoto příspěvku je podrobně analyzovat vývoj materiální podpory rodinám prostřednictvím dávek sociální podpory a sociální pomoci v hmotné nouzi. Charakter těchto systémů se během posledních let výrazně změnil; proto je dalším cílem této práce porovnat výši těchto dávek ve vztahu k HDP s ostatními zeměmi EU a na tomto základě navrhnout možná opatření, která by mohla pomoci řešit stávající problémy rodin, které jsou příjemci sociálních dávek.
 
Anotace v angličtině:  The ain of this paper is to analyse in detail the development of material support to families through social support benefits and social assistance in material need. The character of these systems during the past years has changed significantly; therefore another aim of this paper is to compare the amount of these benefits in relation to GDP with other EU countries and on this basis propose possible measures that could help solve current problems of families who are beneficiaries of social benefits.
Klíčová slova: ČR; EU; rodina; politika rodinná; výdaje sociální; podpora sociální; pomoc sociální; dávky; potřebnost; minimum životní; dávky sociální nepojistné; ESSPROS

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; family; family policy; non-insurance social benefits; social support; social assistance; benefits of assistance in material need; social expenditure; subsistence level; the share of expenditure on social benefits in GDP; ESSPROS
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  viz Do 1587
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2014
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Alchymie nepojistných sociálních dávek [Alchemy of non-insurance social benefits]. / Ladislav Průša, Petr Víšek, Robert Jahoda - Praha: Wolters Kluwer, 2014. - 280 s. - ISBN 978-80-7478-528-3

[ Průša, Ladislav - Víšek, Petr - Jahoda, Robert ]

Anotace:  Publikace předkládá soubor otázek, postupů a principů pro tvorbu dávek a ukazuje na příkladech, jak snadno se naruší rovnováha jednotlivých vlivů a změní se podstata a působení dávky. V problematice nepojistných sociálních dávek jde často o informace, popřípadě zkušenosti, které nejsou nikde v odborné literatuře zaznamenány a publikovány. Dávky jsou koncipovány odborně jen uvnitř decizního orgánu a v procesu legislativní tvorby. Informace o těchto dějích a zkušenostech se přenášejí ústně jako osobní know-how a zkušenost tvůrců systémů. Jejich znalosti a zkušenosti jsou poprvé zachyceny v této publikaci.
 
Anotace v angličtině:  The publication presents a set of questions, procedures and principles for creating benefit systems and shows examples of how easily the balance of individual effects is disrupted and the nature and effect of the benefit is changed. At the issue of non-insurance social benefits is often information or experiences that are never reported and published in the professional literature. Benefits are professionally designed just inside decision making body and in the process of legislative work. Information about these actions and experiences are transmitted orally as a personal know-how and experience of system developers. Their knowledge and experience are captured for the first time in this publication.
Klíčová slova: dávky sociální; dávky sociální nepojistné; podpora sociální; rodina; dávky hmotné nouze; příspěvek na péči; srovnání mezinárodní; financování; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: social benefits; non-insurance social benefits; social support; family; benefits of assistance in material need; care allowance; international comparison; funding; legislation process
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT