Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby : Zpráva z druhé fáze výzkumu. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, 2002. - 42 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  V předložené zprávě shrnujeme výsledky druhé fáze výzkumu, který realizujeme v letech 2001ľ 2003. Jeho cílem je získat podklady pro naplnění záměrů projektu äStandardy kvality a kultura osobních sociálních služebô. Výzkum probíhá formou případové studie. V roce 2001 byl zahájen výzkumem řadových i vedoucích pracovníků vybrané pečovatelské služby (PS) a v roce 2002 pokračoval výzkumem klientů stejné PS. Výzkum klientů je zasazen do stejného pojmového rámce jako předchozí výzkum pracovníků (kultura poskytování služeb, přístupy a dilemata, standardy kvalita atd.), což mj. umožňuje lepší komparaci dílčích pohledů jednotlivých skupin aktérů (pracovníci, klienti, autority). Cílem této fáze výzkumu tedy bylo získat obraz o fungování služby z hlediska klientů. Jako hlavní způsob sběru dat jsme opět zvolili kvalitativní interview. Rozhovory byly vedeny v domácnostech klientů a byly doplněny o pozorování ľ mj. nás zajímalo vybavení klientovi domácnosti (telefon, mikrovlnná trouba, lednička), bezbariérovost bydlení,
vzdálenost bydliště od důležité infrastruktury atp. Kromě toho jsme si všímali i stavu klientovy domácnosti, co se týče například pořádku, případného zápachu atd., což je možno chápat jako jeden z indikátorů efektivity pečovatelské služby. Analýzou všech získaných dat jsme si prohloubili a upřesnili představu o tom, jakými explicitně formulovanými i implicitními standardy je poskytování služeb regulováno a jak se konkrétní standardy mohou přímo či nepřímo projevovat v přístupech pečovatelek ke klientům. Zajímalo nás rovněž, jaký význam klienti jednotlivým standardům přikládají , které ze standardů sdílejí a které z nich dokáží akceptovat pouze v případě, že jsou schopni si diskrepanci mezi očekáváními a způsobem poskytování služeb racionalizovat. Důsledky zjednodušujícího přístupu a jednostranného akcentu na materiální péči právě ve spojení s racionalizacemi , které klienti PS vytvářejí, spolu s mechanismy selekce a autoselekce diskutujeme v závěrečné syntéze poznatků druhé fáze výzkumu. Návrhy na řešení a
ni obecná doporučení nejsou součástí této dílčí výzkumné zprávy.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; výzkum; služby sociální; služba pečovatelská; standardy pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; research; social services; nursing care / home care; standards; labour standards
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

První kolo dotačního řízení pro rok 2011 v grafech. Vlastní zpracování na základě interních údajů MPSV [The first round of grant procedures for 2011 in graphs. The actual processing based on internal data MLSA]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 7, č. 2 (2011), příl. s. 1-4.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Grafy: Porovnání výše dotace přiznané v 1. kole dotačního řízení pro rok 2011 domovům pro seniory v závislosti na typu zřizovatele; domovům pro občany se zdravotním postižením v závislosti na typu zřizovatele; domovům se zvláštním režimem v závislosti na typu zřizovatele; na chráněné bydlení v závislosti na typu zřizovatele; týdenním stacionářům v závislosti na typu zřizovatele; pečovatelským službám v závislosti na typu zřizovatele; příspěvkovým organizacím domovům pro seniory v závislosti na typu zřizovatele (město/obec nebo kraj).
Klíčová slova: ČR; služby sociální; financování; statistika; výzkum; postižení; bydlení chráněné; pobyty denní; ústavy; služba pečovatelská; organizace neziskové; péče sociální nestátní; regiony; staří

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; financing; statistics; research; disabled; sheltered housing; day care centres; institutional care; nursing care / home care; nonprofit organizations; nongovernmental social assistance; regions; elderly / aged
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace [Provision of social care services for the elderly in the Czech Republic and Switzerland: an international comparison]. / Ladislav Průša, Jiří Horecký - 1. vyd. - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2012. - 138 s. - ISBN 978-80-904668-3-8

[ Průša, Ladislav - Horecký, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Jedním z významných nástrojů v rámci hodnocení jednotlivých systémů sociální ochrany obyvatelstva jsou poznatky získané v rámci mezinárodních komparací jejich stěžejních prvků. Úprava podmínek nároků na jednotlivé sociální dávky a sociální služby jsou ve výsostné kompetenci jednotlivých členských států EU a v souvislosti s tzv. otevřenou metodou koordinace jsou využívány zejména tzv. příklady dobré praxe, jejichž prostřednictvím dochází k rozvoji sociálních systémů v jednotlivých zemích. Tato studie, jejíž zpracování je podporováno v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, předkládá komparaci systémů sociálních služeb pro seniory a snaží se zmapovat přednosti i nedostatky klíčových prvků systému sociálních služeb v obou zemích.
 
Anotace v angličtině:  One of the most important tools within the evaluation of systems of social protection of the population are the lessons learned in international comparisons of their key elements. Qualifying conditions for individual social benefits and social services are in competence of individual EU Member States and in connection with the so-called Open Method of Coordination are used particularly the examples of good practice, that contribute to the development of social systems in different countries. This study, which is supported by the Programme of Swiss-Czech Cooperation, presents comparison of systems of social services for the elderly and tries to map out the strengths and weaknesses of key elements of the social services system in both countries.
Klíčová slova: služby sociální; staří; pracovníci sociální; kvalita sociálních služeb; ústavy; regiony; financování; služba pečovatelská; péče dlouhodobá; ČR; Švýcarsko; systém

Klíčová slova v angličtině: social services; elderly / aged; social workers; quality of social services; institutional care; regions; financing; nursing care / home care; long term care; Czech Republic; Switzerland; system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT