Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Bydlení seniorů v České republice. [Housing of seniors in the Czech Republic.]. / Kamila Svobodová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 5 (2009), s. 2-8 (7 s.).

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Článek se zabývá otázkou bydlení seniorů v ČR. Data z reprezentativního empirického šetření umožňují charakterizovat situaci bydlení seniorů, tj. s kým sdílejí své domácnosti, kolik mají životního prostoru, jak své bydlení získali, jakou právní formu má jejich bydlení ap. Dalším předmětem zájmu je prostorová mobilita seniorů v souvislosti s jejich stávajícím bydlením, jejich spokojenost s bydlením a preferované formy bydlení v případě špatného zdravotního stavu v kontextu možného soužití s dospělými dětmi. Nehledě na jasný důraz na život v přirozeném prostředí a související rozšíření služeb reflektujících individuální potřeby se poslední část příspěvku zaměřuje také na základní alternativní bydlení pro seniory, kteří nejsou soběstační, formou institucionální péče.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with the issue of seniors housing in the Czech Republic. Data from a representative empirical survey make it possible to characterise the housing situation of seniors, i.e. who they share their household with, how much living space they have, how they acquired their housing, what the legal form of their housing is etc. Another topic of interest is seniors spatial mobility in connection with their present housing, their satisfaction with their housing situation and the preferred form of housing in the event of poor health in the context of possible cohabitation with adult children. Despite the clear emphasis placed on living in a natural environment and the related expansion of support services reflecting individual needs, the last part of the paper also focuses on the essential alternative housing for seniors who are not self-sufficient in form of institutional care.
Klíčová slova: staří; bydlení; domácnosti; péče ústavní; pomoc sociální v rodině; šetření

Klíčová slova v angličtině: seniors; old age; housing; housing situation; households; houses for seniors; institutional care
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Příprava na stáří a odchod do důchodu. [Preparation for old age and retirement.]. / Kamila Svobodová - In: Reprodukce lidského kapitálu ľ vzájemné vazby a souvislosti ľ II. ročník : Sborník z konference konané v rámci projektu 2D06026, financovaného MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1434-5. - 15 s..

[ Svobodová, Kamila ]

Akce: Praha, VŠE, 15.-16.12.2008
Anotace:  Odchod do důchodu mívá v životě řadu dopadů na psychologickou a celkovou životní situaci jedince a v mnoha případech ukončení ekonomické aktivity vede ke ztrátě sebejistoty, ostrému poklesu sociálních kontaktů, určité ztrátě společenského postavení a v neposlední řadě k podstatnému snížení příjmu. Na druhé straně znamená odchod do důchodu více volného času a příležitostí pro realizaci koníčků, zájmů a dalších aktivit, na které předtím nebyl čas. Proto je nanejvýš důležité, zda a jak se lidé v předstihu připraví na blížící se stáří a jakou strategii zvolí. Tento příspěvek se proto věnuje studiu různých způsobů, jak se lze na stáří připravit, např. finančně a materiálně, pokud jde o aktivity ve volném čase nebo bydlení. Vedle těchto otázek přípravy na stáří je pozornost věnována načasování odchodu do důchodu a plánům pro toto období života.
 
Anotace v angličtině:  Retirement tends to have in life a number of impacts on a psychological and overall life situation and in many cases the end of an economic activity leads to a loss of self-confidence, a sharp reduction in social contact, a certain loss of social status and a substantial reduction in income. On the other hand, retirement results in an increase in leisure time and expands opportunities for pursuing hobbies, interests and other activities. Consequently, it is of prime importance whether and how people prepare for approaching old age in advance and what strategies they choose. This paper is therefore devoted to a study of the various ways in which one can prepare for old age for example financially and materially, in terms of leisure activities or housing. In addition to issues related to preparing for old age, the authors devote attention to the timing of retirement and plans for this period of life.
Klíčová slova: staří; stárnutí; odchod do důchodu; styl životní; plánování; příprava na stáří

Klíčová slova v angličtině: old age; seniors; retirement; retirement planning; preparation for old age
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Poznámka:  viz Do 1522/7
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT