Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Speciální systémy důchodového pojištění (zabezpečení, zaopatření). [Special systems of old-age pension insurance.]. / Markéta Vylítová, Martin Holub, a kol. - Praha: VÚPSV - Technická univerzita v Liberci, 2002. - 93 s.

[ Vylítová, Markéta - Holub, Martin - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je členěna na dva logické celky, kdy jeden se zabývá možnými odchylkami v důchodovém zabezpečení státních (veřejných) zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných a druhý jde po linii důchodového zabezpečení příslušníků ozbrojených sil. Zatímco u prvních dvou zmíněných skupin osob nebývá jejich vydělení ze základního systému důchodového pojištění pravidlem a pokud je, pak je spíše pozůstatkem historického vývoje, příslušníci ozbrojených složek mají zvláštní systém (či alespoň zacházení) ve všech zemích našeho výběru. Důchodové pojištění bývá také nedílnou součástí komplexu výsluhových náležitostí příslušníků ozbrojených složek a jako s takovou je na něj nahlíženo.
 
Anotace v angličtině:  The study is divided into two logical parts. One of them concentrates on possible differences in social security of civil/public servants and self-employed persons from the general scheme. The second one deals with pension insurance of the armed forces. In case of the first two groups, there are basically not many differences from basic schemes. And if so, than it is only because of historical development. On the other hand, the armed forces have special pension schemes (or at least special treatment) in all studied countries. Pension insurance is in this case an evitable component of the complex system of social security of the armed forces and as such is treated differently.
Klíčová slova: pojištění důchodové; pojištění důchodové starobní; systémy speciální; zaměstnanci státní; samostatní; vojáci

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; old-age pension insurance; civil servants; SELF EMPLOYED; armed forces
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS79/01 - Speciální systémy důchodového pojištění (zabezpečení, zaopatření)
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským. [Possibilities to merge disability and health insurance.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: Aplikované právo. - ISSN 1214-4878 - č. 2 (2008), s. 83-97 (15 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Anotace:  Cílem článku je přezkoumat, zda by bylo možné vydělit invalidní pojištění ze systému důchodového pojištění a spojit je s pojištěním nemocenským. V úvodu je popsán existující systém z ekonomického i zdravotního hlediska. Na základě popisu existujícího českého systému a jeho detailní statistické analýzy je popsána možnost oddělení invalidního pojištění od penzijního. Studie prezentuje tři možné způsoby oddělení invalidního pojištění, aniž by došlo ke změně současné výše příspěvků na sociální pojištění, které by vzaly v úvahu i pojištění OSVČ. Popisuje některé přínosy takového řešení, včetně zachování ochrany lidí se špatným zdravím a zvýšeného důrazu na rehabilitaci těchto lidí. V závěrečné části jsou doporučeny některé legislativní změny.
 
Anotace v angličtině:  The goal of presented study is to find out whether it would be possible to remove disability insurance from the system of old-age pension insurance and include it within the system of sickness insurance. We begin with describing the existing system from both economical and health point of view. Based on the description of existing Czech system and its detailed statistical analysis the possibility of separating the disability insurance from other type of pensions is described. The study presents three possible options how to do this without changing the current level of social insurance contributions and which would also take into account the insurance of the self-employed. We describe some benefits of such solution, including continuous protection of people with poor health and increased emphasis on rehabilitation of such people. In concluding parts some legislative changes are recommended.
Klíčová slova: pojištění invalidní; pojištění důchodové; schéma starobních důchodů; zab. nemocenské; invalidita; pojistné SZ; samostatní

Klíčová slova v angličtině: disability insurance; pension insurance; old-age pension insurance; sickness insurance; disability; contributions to social security insurance; self-employed persons; pension system income; pension system outcomes
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT