Publikační činnost: 2005
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Neúplné rodiny a rozvody manželství s dětmi. [One-Parent Families and Divorce of Marriages bearing Children.]. / Anna Šťastná - 2005.

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  V posledních desetiletích se v Evropě setkáváme s dramatickými změnami struktury rodiny a samotné rodičovství nabývá v rámci domácností různých forem. Neúplné rodiny existovaly v průběhu celé historie, s postupem času však docházelo k proměnám ve způsobu jejich vzniku - dnes v rámci neúplných rodin převažují domácnosti rozvedených, odděleně žijících vdaných a ženatých a také domácnosti svobodných matek, které však své mateřství vědomě plánovaly. Text se zaměřuje na vývoj úrovně rozvodovosti manželů s dětmi v České republice.
 
Anotace v angličtině:  In the last decades we witnessed several important changes in family behaviour and family structure. Over the years we could see one-parent family as outcome of death of one of the parents. Nowadays, lone-parent families are in the most cases outcome of divorces. The greatest social problem brought about by divorce is the fact that underage children lack daily contacts with one parent. Therefore this article focuses on divorces of marriages bearing children in the Czech Republic.
Klíčová slova: rozvody; rodina; manželství; rodina neúplná; deti

Klíčová slova v angličtině: divorce; family; marriage; one-parent family; children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání V. Neúplné rodiny. [Family and employment V. One-parent families.]. / Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 57 s. - ISBN 978-80-87007-65-5

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je poznání vazeb mezi postoji a životními hodnotami a strategiemi i reálným chováním svobodných, rozvedených a ovdovělých žen, matek dětí předškolního a mladšího školního věku. Série studií tak umožní jejich porovnání s ženami z úplných rodin s dětmi obdobného věku. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání. Zpráva je členěna do pěti hlavních tématických kapitol. První část (2. kapitola) se věnuje samostatně životním hodnotám a postojům. Ve třetí kapitole je zjišťována jejich současná životní situace, zejména z hlediska ekonomického postavení, příjmové situace a účasti na dalším vzdělávání. Analýza je dále zaměřena na naplnění rodičovských plánů, skloubení pracovních povinností s péčí o domácnost a na realizaci vzdělanostních aspirací. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události vytvářet napětí, příp. bariéry uskutečňování životních cílů. Závěrečná část porovnává zkušenosti a názory osamělých matek na opatření rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to identify connections between attitudes and life values and strategies as well as actual behaviour of single, divorced and widowed women, mothers of pre-school and young school children. The series of studies thus enable us to compare them with women from two-parent families with children of similar age. The stress is laid on the spheres of family, work and education. The report is divided into five main topical chapters. Chapter 2 is devoted to life values and attitudes. Chapter 3 traces their present life situation, especially from the point of economic standing, income situation and participation in further education. The analysis is furthermore focused on fulfilling their parental plans, reconciling their work duties with running of their household and on execution of their educational aspirations. Chapter 5 describes to what extent certain lifes events can cause tension, or perhaps barriers against carrying out their life goals. The final chapter compares experiences and opinions of lonely mothers on the measures of family and social policies.
Klíčová slova: rodina neúplná; zaměstnanost; vzdělanost; hodnoty životní; sladění rodinného a prac. života; politika rodinná; politika sociální; cyklus rodinný (životní)

Klíčová slova v angličtině: one-parent family; employment; education; values; work-life balance; family policy; social policy. family (life) cycle
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. [Attitudes and experiences with harmonisation of family and employment of parents with pre-school and school-age children.]. / Sylva Ettlerová, Věra Kuchařová, Barbora Matějková, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, 2006. - 108 s. - ISBN 80-87007-38-7

[ Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie je jedním z výstupů z projektu Harmonizace rodiny a zaměstnání - současné možnosti a jejich reflexe u mladé rodičovské generace; realizovaného v letech 2004-2006. Je zpracována na základě výběrového šetření mezi matkami a otci malých dětí, které se zaměřovalo na vztah rodičovství a zaměstnání..Cílovou populací byli rodiče dětí mladších deseti let. Obsahem zprávy je především současný stav ve využívání vybraných nástrojů slaďování rodinného a pracovního života v rodinách s malými dětmi (v úplné manželské rodině; u nesezdaných párů a v neúplné rodině). Jedná se zejména o zákonné nároky na volno z důvodu péče o děti; nároky na finanční náhrady a sociální dávky spojené s takovým uvolněním ze zaměstnání; nároky na úpravu pracovní doby; nároky na další opatření ze strany zaměstnavatelů a jejich vlastní formy podpory zaměstnanců s malými dětmi a využívání zařízení denní péče o děti předškolního i školního věku.
 
Anotace v angličtině:  The study is one of the outputs of the project ôReconciliation of work and family - contemporary possibilities and their reflection in young parental generationö; carried out between 2004-2006. It is based on a sample survey among mothers and fathers of young children, which dealt with the relation between parenthood and employment on the attitude level as well as in the real behaviour. Parents of children aged ten and less were the target group. The report focuses primarily on the present state of using selected tools of work-life balance in families with young children (in two-parent families of married or unmarried couples and in lone-parent families). It was concerned particularly with statutory entitlements to time off for child-care; to financial compensation and social benefits connected to such time off work; entitlements to adjustment of working hours; claims to further provisions on the side of an employer and their own forms of support of employees with small children and with usage of day-care facilities for pre-school and school-age children.
Klíčová slova: rodina; zaměstnanost; rodičovství; deti; rodina neúplná; soužití nesezdané; péče o děti; pomoc mezigenerační; rozdělelní práce; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; zaměstnavatelé; gender; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: family; employment; parenthood; children; one-parent family; two-parent family; cohabitation; work-life balance; child care; intergenerational assistance; division of labour; maternity leave; parental leave; employers; gender
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT