Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vybrané aktuální problémy uplatňování minimální mzdy v ČR. [Selected topical problems of minimum wage application in the CR.]. / Ivo Baštýř - Praha: VÚPSV, 2005. - 33 s.

[ Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie popisuje podstatu a funkce minimální mzdy, optimalizaci jejího fungování a mechanismy utváření minimální mzdy v ČR a v zemích EU a OECD. Hodnotí uplatnění a vývoj systému všeodvětvové statutární minimální mzdy v ČR v letech 1991 - 2004 a základní poznatky, které z něho vyplývají, faktory ovlivňující úroveň a dynamiku statutární minimální mzdy, poměr mezi statutární minimální mzdou a životním minimem, mezi statutární minimální mzdou a průměrnou mzdou, rozdíly v krajských úrovních a jejich příčiny, vliv zaměstnanosti cizinců na úroveň především nízkých mezd. Analýza těchto faktorů zjistila, že mechanismus utváření mezd je založen na primární úloze podnikatelských subjektů a pozice krajů se mění podle výdělkových hladin; optimalizace úrovně a vývoje minimální mzdy by se měla orientovat na analýzu odvětvových souvislostí a kritérií.
 
Anotace v angličtině:  The study describes the character and effectiveness of the minimum wage, optimization of its functioning and the mechanism of the minimum wage formation in the CR and in EU and OECD member countries. It evaluates the application and development of the statutory minimum wage system in 1991 - 2004 and the acquired basic knowledge, factors affecting the level and dynamics of the statutory minimum wage, the relationship between the statutory minimum wage and the subsistence level, between the statutory minimum wage and the averages wage, regional differences and their reasons, the impact of foreigners´ employment on wage levels, mainly low wages. An analysis of these factors discovered that the process of the wage creation is based on the primary role of entrepreneurial subjects and positions of regions are changing by earnings levels; optimization of level and de-velopment of the minimum wage should be oriented towards an analysis of branches of industry connections and criteria.
Klíčová slova: ČR; mzda minimální; mzdy nízké; regiony; mzda minimální zákonná

Klíčová slova v angličtině: CR; minimum wage; optimization; minimum wage formation; statutory minimum wage; low wages; regions
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Optimalizace organizační struktury a řídících funkcí služeb zaměstnanosti. [Optimization of organizational structure and managerial duties of employment services]. / Markéta Vylítová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2000. - 182 s.

[ Vylítová, Markéta - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie bylo zhodnotit stávající organizační postavení služeb zaměstnanosti v ČR, schopnost návaznosti na nové územní uspořádání, předpoklady pro vedení nových agend, zjistit optimum vlivu a zapojení tripartitních i nových regionálních orgánů do procesu oživení trhu práce, zejména regionálních trhů práce, a připravit a zhodnotit variantní návrhy na změnu uspořádání služeb zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  The general aim of the study is to assess the current position of employment services in the CR, their ability to adapt to the new regional arrangement, conditions for a management of new duties, and to find an adequate extent of impact and engagement of tripartite and new regional bodies into a process of labour market stimulation (especially regional labour markets), and to prepare and to assess alternative suggestions for a change of employment services arrangement.
Klíčová slova: služby zaměstnanosti; struktura organizační; optimalizace

Klíčová slova v angličtině: employment services; optimization; organisational structure; managerial duties of employment services
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  4. etapa projektu
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT