Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

"Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích. ["I would like to help you, but ..." Dilemmas of work with clients in organisations.]. / Libor Musil - Brno: Marek Zeman, 2004. - 243 s. - ISBN 80-903070-1-9

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Kniha je věnována otázce: "Která dilemata práce přístupu ke klientům mohou být podle dosavadního výzkumu pro pracovníky služeb sociální práce důležitá a jak jsou tito pracovníci zvyklí je v organizacích, kde pracují, řešit?" Autor popisuje "všední"(komplexní a zjednodušené cíle, množství a kvalita, neutralita a favoritismus, jednostrannost a symetrie vztahu s klientem, procedurální a situační přístup, materiální a nemateriální pomoc, zasáhnout a nezasáhnout) a "strategická"(veřejný a dílčí zájem, bezprostřední a zprostředkované cíle, řešení případu a sociální změna, změna klienta a změna prostředí) dilemata práce s klientem v organizacích služeb sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The book pays attention to the question: "What dilemmas of social work with clients are - in accordance with current research results - perceived as important by social workers and how are the employees of social work service agencies accustomed to manage them?" The author describes "everyday dilemmas" (those between "complex and simplified objectives", "quantity and quality", "neutrality and favouritism", "symmetric and asymmetric relation with the client", "procedural and situational approach", "material and non-material help", "act or not to act") and "strategic dilemmas" (those between "public and particular interest", "direct and indirect objectives", "solving the case and social change", "change of the client and change of social environment").
Klíčová slova: služby sociální; kultura poskytování sociálních služeb; dilemata práce s klienty; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: organisational culture; work with clients; dilemmas of the work with clients; social work services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Řízení organizací sociálních služeb - vybrané problémy [Management of organizations providing social services - selected issues]. / Jan Molek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 254 s. - ISBN 978-80-7416-083-7

[ Molek, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Fundamentální otázce: "Jak řídit, aby organizace uspokojovala měnící se požadavky zákazníků lépe a efektivněji než konkurence, tedy jak řídit ke strategické prosperitě?" se nemůže vyhnout ani sektor služeb, jehož nedílnou součástí jsou služby sociální. Význam sociálních služeb ve společnosti v důsledku působení socio-demografických faktorů poroste. Trh sociálních služeb bude mohutnět a zároveň se zvyšovat i jeho kvalita. Uživatelé sociálních služeb budou od nich očekávat stále vyšší užitek a také jejich poskytovatelé budou sledovat své zájmy. Na řadě případů lze dokumentovat, že organizace poskytující sociální služby, budou-li chtít přežít, musí podstatně zefektivnit využívání všech svých disponibilních zdrojů. Jedna z možností jak toho dosáhnout, spočívá ve zkvalitnění řízení a kontinuální aplikaci poznatků moderního managementu do každodenní praxe.
 
Anotace v angličtině:  The fundamental question is how to manage the organization so as to satisfy ever-changing customer requirements better and more effectively, i.e. to manage the organization for long-term prosperity. This situation, which is a logical consequence of market economy development, inevitably impacts the services sector, an integral part of which is the social services sector. The importance of social services in society increases as a consequence of social-demographic factors. The social services market will become more robust and the quality will increase. Social services users can expect higher satisfaction and the providers will pursue their interests. In many cases it is obvious that organizations providing social services will have to considerably increase efficiency when using available resources if they want to survive. Increasing the quality of management and continuous implementation of modern management innovations in day-to-day practice are some of the possibilities to achieve that goal.
Klíčová slova: služby sociální; komunikace; manažeři; motivace; kultura organizační; plánování; prosperita; strategické řízení; trh; řízení; řízení pracovního výkonu; rozhodování; vedení; vývojové tendence managementu

Klíčová slova v angličtině: social services; communication; manager; motivation; organisational culture; organisational structure; planning; prosperity; strategic management; market; management; performance management; decision making; leadership; management development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VÚPSV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Constancy of concepts of desirable social workersĺ actions and experiencing their dissimilarity in an organisation [Stálost konceptů žádoucích činností sociálních pracovníků a zkušenosti s jejich rozdílností v organizaci]. / Libor Musil - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 11, č. 5 (2011), s. 17-26 (10 s.).

[ Musil, Libor ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek poukazuje na nevhodnost "konsensuálního přístupu ke kultuře organizace" v situaci, kdy individualizace identit činí diferenciaci konceptů žádoucích činností ze strany pracovníků organizací sociálních služeb nevyhnutelnou nutností. Zdůrazňuje, že v této situaci je konsensuální pohled, který je doprovázen důrazem na "jednotnost" a chápáním odlišnosti jako "deviace", vede k dilematu mezi souladem a autentičností sociálních pracovníků, a tedy rostoucímu stresu. Jako alternativu autor nabízí "trvalý koncept organizační kultury", který odmítá myšlenku, že spolupráce je založena výhradně na konsensu, a staví na myšlence, že se spolupráce předpokládá stálost konceptů.
 
Anotace v angličtině:  The article notes the inappropriateness of a "consensual approach to the culture of an organisationö in a situation where the individualisation of identities makes differentiation of concepts of desirable actions by the personnel of social service organisations an inevitable necessity. It points out that, in this situation, the consensual view, which is accompanied by emphasis on "uniformityö and understanding dissimilarities as "deviationsö, leads to a dilemma between conformity and authenticity in social workers, thereby giving rise to stress. As an alternative, the author offers the "perpetual concept of organisational cultureö, which rejects the idea that co-operation is based exclusively on consensus and builds on the thought that co-operation presupposes constancy of concepts.
Klíčová slova: kultura organizační; zkušenost rozdílnosti; spolupráce; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: organisational culture; social work; experiencing dissimilarity; co-operation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  pp. není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT