Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Optimalizace organizační struktury a řídících funkcí služeb zaměstnanosti. [Optimization of organizational structure and managerial duties of employment services]. / Markéta Vylítová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2000. - 182 s.

[ Vylítová, Markéta - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie bylo zhodnotit stávající organizační postavení služeb zaměstnanosti v ČR, schopnost návaznosti na nové územní uspořádání, předpoklady pro vedení nových agend, zjistit optimum vlivu a zapojení tripartitních i nových regionálních orgánů do procesu oživení trhu práce, zejména regionálních trhů práce, a připravit a zhodnotit variantní návrhy na změnu uspořádání služeb zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  The general aim of the study is to assess the current position of employment services in the CR, their ability to adapt to the new regional arrangement, conditions for a management of new duties, and to find an adequate extent of impact and engagement of tripartite and new regional bodies into a process of labour market stimulation (especially regional labour markets), and to prepare and to assess alternative suggestions for a change of employment services arrangement.
Klíčová slova: služby zaměstnanosti; struktura organizační; optimalizace

Klíčová slova v angličtině: employment services; optimization; organisational structure; managerial duties of employment services
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  4. etapa projektu
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Řízení organizací sociálních služeb - vybrané problémy [Management of organizations providing social services - selected issues]. / Jan Molek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 254 s. - ISBN 978-80-7416-083-7

[ Molek, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Fundamentální otázce: "Jak řídit, aby organizace uspokojovala měnící se požadavky zákazníků lépe a efektivněji než konkurence, tedy jak řídit ke strategické prosperitě?" se nemůže vyhnout ani sektor služeb, jehož nedílnou součástí jsou služby sociální. Význam sociálních služeb ve společnosti v důsledku působení socio-demografických faktorů poroste. Trh sociálních služeb bude mohutnět a zároveň se zvyšovat i jeho kvalita. Uživatelé sociálních služeb budou od nich očekávat stále vyšší užitek a také jejich poskytovatelé budou sledovat své zájmy. Na řadě případů lze dokumentovat, že organizace poskytující sociální služby, budou-li chtít přežít, musí podstatně zefektivnit využívání všech svých disponibilních zdrojů. Jedna z možností jak toho dosáhnout, spočívá ve zkvalitnění řízení a kontinuální aplikaci poznatků moderního managementu do každodenní praxe.
 
Anotace v angličtině:  The fundamental question is how to manage the organization so as to satisfy ever-changing customer requirements better and more effectively, i.e. to manage the organization for long-term prosperity. This situation, which is a logical consequence of market economy development, inevitably impacts the services sector, an integral part of which is the social services sector. The importance of social services in society increases as a consequence of social-demographic factors. The social services market will become more robust and the quality will increase. Social services users can expect higher satisfaction and the providers will pursue their interests. In many cases it is obvious that organizations providing social services will have to considerably increase efficiency when using available resources if they want to survive. Increasing the quality of management and continuous implementation of modern management innovations in day-to-day practice are some of the possibilities to achieve that goal.
Klíčová slova: služby sociální; komunikace; manažeři; motivace; kultura organizační; plánování; prosperita; strategické řízení; trh; řízení; řízení pracovního výkonu; rozhodování; vedení; vývojové tendence managementu

Klíčová slova v angličtině: social services; communication; manager; motivation; organisational culture; organisational structure; planning; prosperity; strategic management; market; management; performance management; decision making; leadership; management development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VÚPSV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT