Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Institucionální a kompetenční uspořádání inspekce sociálních služeb. [Institutional arrangement and competences in the social services inspection.]. / Věra Kuchařová, Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 2001. - 23 s.

[ Kuchařová, Věra - Veselá, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  V publikaci je předložen návrh inspekce sociálních služeb, který má napomoci dopra-covat do konkrétní podoby východiska vyplývající ze znění věcného záměru zákona o sociálních službách. Vychází z předpokladu, že základní koncepční principy jsou dány v tomto zákonu. Návrh je založen na jedné z více potenciálních alternativ sys-tému inspekce sociálních služeb, protože ji autorky považují za vhodnou z hlediska organizačního a z hlediska návaznosti na systém financování služeb. Je to alternati-va, v níž hlavní úlohu hrají krajské úřady. V nich se propojuje státní správa a samo-správa, jsou odpovědny za péči o životní podmínky svých obyvatel, působí na území adekvátní velikosti. V návrhu je kontrola sociálních služeb zajišťována buď orgány státní správy nebo orgány samosprávy v přenesené působnosti. avržená alternativa koresponduje v některých aspektech se zkušenostmi s kontrolní činností v jiných ob-lastech. Je ale kompromisem mezi systémem kontroly prováděné plně státními orgá-ny a systémem založeným na princ
ipu nezávislosti kontrolních orgánů.
 
Anotace v angličtině:  In the publication the authors submit a proposal of the social services inspection that should be used in creation of the detailed version of inspections that follows the prepositions stated in the proposal of the Social Services Law. Our proposal is made on the basis of supposition that the fundamental principles are given in the Law. The basis of the proposal is derived from one of potential alternatives of an inspection system because the authors find this alternative to be suitable from the organisational point of view and with regard to its relations to financ-ing of social services. It is the alternative in which regional authorities play the main role. These authorities func-tion as both the state administration and self-government bodies, they are responsible for the care of living con-ditions of inhabitants and they function in regions of adequate size. Either state administration bodies or self-government bodies within their taken-over function are in charge of the inspection of social services in t
he pro-posal. The proposed alternative corresponds in some aspects with experience of inspection activities in other fields. However, it is a compromise between a governmental inspection system and a system based on a principle of independence of the inspection units.
Klíčová slova: služby sociální; organizace; kontrola

Klíčová slova v angličtině: social services; organizations; control
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

O významu mikrosvěta pro fungování sociálního státu. [The Importance of Micro - Social Organisation for Working of the Welfare State.]. / Libor Musil - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225 - Roč. 32, č. 1 (2000), s. 98-102.

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Autor se zamýšlí nad skutečností, že lidé, kteří nejsou schopni řešit svou životní situaci, nemají obvykle dostatek schopností zhodnotit a využít možnosti, které jim nabízejí specializované služby a dávky sociálního státu. To platí jak ve smyslu pochopení programů sociálního státu, tak ve smyslu definování priorit jedince a výběru nejvhodnější možnosti. Zmíněným občanům mohou v tomto směru pomoci specializované agentury služeb sociální práce a neformální společenství (rodina, sousedství, obec). Efektivní provádění a fungování sociálních programů tedy záleží na kvalitě mikrosociálních vazeb. Pro fungování zmíněných mikrostruktur je třeba systematicky vytvářet vhodné podmínky.
Klíčová slova: situace sociální; stát sociální; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: social state; social benefits; working of the welfare state; organizations
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Jaká je optimální forma organizace poskytující veřejné služby. [What is the optimum form of organisations providing social services.]. / Ladislav Průša - In: Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy, zkušenosti. Sborník referátů Sekce I. semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie ESF MU. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, Katedra veřejné ekonomie, 2006. - ISBN 80-210-3956-6. - nestr. (5 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: Brno, 26.-27.1.2006, CST
Anotace:  V souvislosti s realizací II. fáze reformy veřejné správy došlo k převedení zřizovatelských funkcí v zařízení poskytující veřejné služby z bývalých okresních úřadů do samosprávné působnosti krajů, obcí a měst. V souvislosti s ekonomickými problémy, které měla naprostá většina těchto zařízení, hledají v současné době tyto subjekty optimální organizační formy těchto zařízení tak, aby ze svého rozpočtu nemusely jejich činnost dostatečně subvencovat. Příspěvek se zaměřuje na analýzu výhodnosti jednotlivých organizačních forem pro vybrané typy veřejných služeb.
 
Anotace v angličtině:  As part of the implementation of the 2nd phase of the public administration reforms management functions for facilities providing social services were transferred from the former district authorities to the self administration authorities of regions, municipalities and towns. Due to the financial problems which the vast majority of these facilities experienced, the authorities are currently looking for the optimum organisational forms for these facilities so that they do not have to subsidise their activities excessively. This contribution focuses on analyses of the suitability of the different organisational types for the selected types of public services.
Klíčová slova: služby sociální; sluzby veřejné; organizace; organizace neziskové; financování; správa veřejná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; services; organizations; nonprofit organizations; financing; public administration
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Jaká je optimální forma organizace poskytující veřejné služby ? [What is the optimum form for organisations providing public services?]. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 9, č. 4 (2006), s. 13-16 (4 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  K diskuzi nad optimální právní formou organizace poskytující veřejné služby ve zdravotnictví a sociální oblasti. Základní typy organizačně právního postavení nemocnic. Výhody a nevýhody různých forem právního uspořádání nemocnic.
 
Anotace v angličtině:  On discussions on the optimum legal form of organisations providing healthcare and social public services. Basic types of legal organisation of hospitals. The advantages and disadvantages of various legal forms of hospitals.
Klíčová slova: sektor veřejný; služby sociální; nemocnice; organizace

Klíčová slova v angličtině: public sector; social services; hospitals; organizations
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Globální standardy vzdělávání v sociální práci. [Global education standards in social work.]. / Helena Vychová - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 2, č. 2 (2006), s. 12.

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Globální vzdělávací standardy v sociální práci si kladu za cíl zaručit poskytování kvalitního vzdělávání v tomto oboru a jeho prostřednictvím tak vychovat kvalifikované profesionální pracovníky působící v sociální oblasti. Globální standardy se člení na devět hlavních skupin: hlavní záměr školy; cíle a výsledky vzdělávacích programů; osnovy programu a praktická výuka; hlavní osnovy výuky; profesionální personál; studenti sociální práce; struktura, administrace, kontrola a zdroje; kulturní a etnická rozmanitost, gender problematika; hodnota sociální práce a její etika.
 
Anotace v angličtině:  The main aim of Global Qualifying Standards for Social Work Education and Training is to enhance social work education and training on a global level. The document reflects global standards that schools of social work should consistently aspire towards, which (collectively and if met) would actually provide for quite sophisticated levels of social work education and training. This document goes on to detail standards in respect of: the school's core purpose or mission statement, programme objectives and outcomes; programme curricula including fieldwork; professional staff; student social workers; structure, administration, governance and resources; diversity; and social work values and ethics.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; standardy vzdělávací; organizace

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; education standards; organizations
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? [Social inclusion inthe Czech Republic: European and Czech agenda?]. / Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, Markéta Horáková, Lenka Klimplová, Miroslava Rákoczyová, Jiří Winkler - In: Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda / Petr Mareš, Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka, a kol.. - Praha : CESES FSV UK, 2006. - s. 55-77 (23 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Horáková, Markéta - Klimplová, Lenka - Rákoczyová, Miroslava - Winkler, Jiří ]

Anotace:  Studie zkoumá strategii sociálního začleňování v ČR na úrovni programu sociálního začleňování a na úrovni jeho realizace, zejména nakolik tato agenda přináší nové přístupy,cíle a opatření, nakolik je novým přínosem k dosavadním veřejným politikám vztahujícím se k problémům sociálního vyloučení. Analyzuje v prvé řadě pojetí problematiky sociálního vyloučení a přístupy klíčových aktérů k agendě sociálního začleňování, včetně přijetí programového dokumentu klíčovými aktéry. Za druhé se věnuje reálným strategiím, tedy přístupům a opatřením uplatněným při naplňování strategie sociálního začleňování na národní, regionální a lokální úrovni. Identifikuje implementační deficity těchto strategiía hodnotí participaci klíčových aktérů při realizaci strategie sociálního začleňování.
Klíčová slova: vyloučení sociální; regiony; začleňování sociální; organizace; organizace neziskové; trh práce; bydlení; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; regional level; local level; social inclusion; organizations; nonprofit organizations; labour market; housing; social services
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Poznámka:  1J028/04-DP2 - Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Kapacita sociálního dialogu ve vybraných sektorech České republiky se zřetelem k potřebám transferu výsledků evropského sociálního dialogu. [Capacity of social dialogue in selected sectors of the Czech Republic, with regard to the needs of transfering the results of European social dialogue.]. / Jaroslav Hála, Soňa Veverková, Aleš Kroupa - In: Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. - ISBN 978-80-86429-88-5. - s. 121-152.

[ Hála, Jaroslav - Veverková, Soňa - Kroupa, Aleš ]

Anotace:  Cílem kapitoly je identifikovat disponibilní potenciál odvětvového sociálního dialogu pro potřeby transferu výsledků evropského sociálního dialogu (ESD) a jejich uplatnění ve vybraných sektorech v ČR. Práce má přispět k zodpovězení otázky a) zda a případně nakolik přispívá sociální dialog a zejména jeho nejdůležitější oblast, tj. kolektivní vyjednávání v odvětvích, k osvojení některých důležitých evropských témat, k implementaci evropských směrnic, případně dohod evropských sociálních partnerů a vůbec k celkovému transferu výsledků ESD do českého prostředí; b) zda a případně do jaké míry si sociální partneři v ČR pro tento transfer vytvořili v rámci sociálního dialogu podmínky.
 
Anotace v angličtině:  The purpose of this chapter is to show the extent to which social dialogue and collective bargaining in particular, contribute to the implementation of the core themes of European Social Dialogue in the Czech environment and the extent to which the social partners have put in place the right conditions for this transfer in selected sectors of the Czech economy.
Klíčová slova: dialog sociální; dialog sociální evropský; integrace evropská; vyjednávání kolektivní; organizace; partneři sociální

Klíčová slova v angličtině: social dialogue; European social dialogue; European integration; collective bargaining; organizations; social partners
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Marketing sociálních služeb. [Marketing of Social Services.]. / Jan Molek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 163 s. - ISBN 978-80-7416-026-4

[ Molek, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Sektor služeb je značně rozsáhlý a představuje celou škálu nejrůznějších činností. Nejvíce služeb téměř ve všech zemích světa však poskytuje stát (vzdělání, justice, obrana, bezpečnost, zdravotnictví, sociální sféra apod.). Organickou součástí aktivit veřejného sektoru jsou sociální služby. Sociální služby sehrávají v životě jedince klíčovou roli, jejíž význam se bude nadále zvyšovat. Organizace poskytující sociální služby, která bude chtít v turbulentním prostředí obstát, se při formulování své podnikatelské filozofie neobejde bez kvalitního a funkčního marketingu. Marketing sociálních služeb má řadu specifik, vyplývajících z charakteru těchto služeb.
 
Anotace v angličtině:  The area of social services is considerably extensive and involves a range of various activities. However, most of the services are provided by the state (education, justice, security, health and social sector, etc.). An important part of the public sectorĺs function is providing social services. Social services have key importance in an individualĺs life and this importance is likely to increase in future. Organizations providing social services will have to implement quality and effective marketing strategies in order to succeed in the changing environment. The marketing of social services has a number of special features resulting from the nature of these services.
Klíčová slova: služby; organizace; sektor veřejný; statky veřejné; služby sociální; klíčová role v životě jedince; marketing

Klíčová slova v angličtině: services; organizations; public sector; social services; public goods and services; importance in an individual life; marketing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VÚPSV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT