Publikační činnost: 2016
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 2006-2015 a jejich potenciál měnit natalitní chování [Changes of financial tools introduced in family policy in 2006-2015 and their potential to influence natality behaviour]. / Sylva Höhne, Věra Kuchařová - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 64, č. 7 (2016),

[ Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem příspěvku je přispět k diskusi o vlivu rodinné politiky na rodinného chování. Článek analyzuje vliv parametrických a systémových změn zavedených v rodinných a sociálních dávkách a daňových úlev v období 2006-2015 na příjmovou úroveň rodin s různými demografickými charakteristikami a hodnotí potenciál těchto změn ovlivnit reprodukční a partnerské chování. Analytická část vybírá nástroje finanční podpory pro rodiny a ukazuje velikost finančních opatření, na která mohou rodiny uplatňovat nárok v závislosti na jejich předchozím výdělečném příjmu, do jaké míry je tento příjem kompenzován (rodinné dávky) a jak je ovlivněn čistý příjem (daňové úlevy). Účinky studovaných změn se liší pro různé příjmové kategorie a jsou výraznější v případě rodin s nízkými příjmy. Tato diferenciace koresponduje s porodností podle vzdělání matek, které je úzce spojeno s příjmem rodiny. Analýza ukázala, že určité nástroje mají potenciál ovlivnit chování rodiny, ale různými způsoby.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to contribute to the discussion about the influence of family policy on family behaviour. The paper analyses the impact of parametric and system changes introduced in family and social benefits and tax reliefs in 2006ľ2015 on the income level of families with different demographic characteristics, and evaluates the potential of those changes to influence reproductive and partnership behaviour. The analytical part takes selected instruments of financial support to the family and shows the size of the financial provision families can claim depending on their previous earned income, to what extent that income is being compensated (family benefits), and how the net income is influenced (tax reliefs). Effects of the studied changes vary for different income categories and are more pronounced in the case of low-income families. This differentiation corresponds to the fertility by motherĺs education, which is tightly linked to the familyĺs income. The analysis has shown that certain instrume
nts have the potential to influence family behaviour, however in diverse ways.
Klíčová slova: politika rodinná; porodnost; dávky sociální; úlevy daňové; mzda průměrná; příspěvek rodičovský; zab. v mateřství; porodné

Klíčová slova v angličtině: family policy; fertility; social benefits; tax credits; average wage; parental allowance; maternity benefit; birth grant
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  DOI: 10.18267/j.polek.1094
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Změny v čerpání rodičovského příspěvku v demografických souvislostech [Changes in Parental Allowance Take-up in a Demographic Context]. / Sylva Höhne - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 59, č. 1 (2017), s. 5-22 (18 s.).

[ Höhne, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek analyzuje údaje o příjemcích rodičovského příspěvku za posledních 15 let, během nichž se kritéria způsobilosti a systém plateb výrazně změnily. Upozorňuje na změny ve strukturře příjemců v demografickém a dalších kontextech (např. trh práce, péče o děti). Je zřejmé, že doba čerpání rodičovského příspěvku se zkracuje; stále však existuje zájem o jeho využívání až do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Výsledky by mohly přispět k diskusi o rodinné politice, která v současné době probíhá.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses data on parental allowance recipients in the last 15 years, during which eligibility criteria and the system of payments considerably changed. It points out changes in the structure of recipients in demographic and other contexts (e.g. labour market, childcare). It is evident that the period of parental allowance uptake is getting shorter; however, there continues to be an interest in using it up to the time a child reaches the age of 3. The outcomes could contribute to the family policy discussion, which is currently underway.
Klíčová slova: příspěvek rodičovský; politika rodinná; zákonodárství; porodnost; péče o děti

Klíčová slova v angličtině: parental allowance; legislative changes; birth rate; childcare; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT