Publikační činnost: 2004
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Rodinné dávky a jejich vývoj v rámci sociální reformy v České republice. [Family benefits and their development within the social reforms in the Czech Republic.]. / Magdalena Kotýnková - In: Právo a zaměstnání. - ISSN 1211-1139 - Roč. 10, č. 7-8 (2004), s. 16-22.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Popis průběhu změn, ke kterým došlo u rodinných dávek v období 90.let. Pozornost je věnována především peněžitým dávkám v mateřství, přídavku na dítě, sociálnímu příplatku a rodičovskému příspěvku, z toho zvláště těm, které byly převedeny z dávek univerzálních na dávky testované, tj. přídavek na dítě a sociální příplatek. Makroekonomické vyhodnocení rodinných dávek. Hodnocení výsledků uskutečněných reforem. Tabulky: 1/ Dávky poskytované rodinám při narození a výchově dětí a jejich podíl na HDP v letech 1994-2002. 2/ Počet vyplacených přídavků na dítě a porodného v letech 1991-2002. 3/ Procentuální podíl přídavku na dítě na čistém příjmu rodiny v členění podle druhu rodiny, ekonomické aktivity rodičů a počtu dětí v roce 1992, 1996 a 1999. 4/ Procentuální podíl sociálního příplatku na čistém příjmu rodiny v členění podle druhu rodiny, ekonomické aktivity rodičů a počtu dětí v roce 1992, 1996 a 1999. 5/ Podíly rodin podle čerpání sociálních dávek na celkovém počtu rodin (přídavek na dítě a sociální příplatek) v členění podle druhu rodiny a počtu dětí v roce 1996.
 
Anotace v angličtině:  A description of the course of changes which occurred in family benefits during the nineties. Attention is particularly paid to cash benefits for maternity, child allowances, social contributions and family allowances, especially those benefits which were transformed from universal to means tested benefits, i.e. child and social benefits. A macro-economic evaluation of family benefits. An evaluation of the results of the reforms made.
Klíčová slova: přídavky rodinné; dávky v mateřství; porodné; příspěvek rodičovský; příspěvek sociální; rodina; rodina neúplná; reforma

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; CHILD ALLOWANCES; MATERNITY BENEFITS; BENEFITS; CHILDBIRTH BENEFIT; PARENTAL BENEFIT; SOCIAL ALLOWANCE; FAMILY; ONE PARENT FAMILY; DEVELOPMENT; REFORM; GDP
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Otcové pečující o děti formou rodičovské dovolené. [Fathers caring for children in the form of parental leave.]. / Olga Nešporová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 48, č. 3 (2006), s. 179-193 (15 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek uvádí informace o rodičovské dovolené čerpané otci v ČR ve srovnání se situací v jiných evropských zemích, přičemž podrobněji popisuje situaci českých rodin, kde otcové čerpají rodičovskou dovolenou, na základě údajů získaných kvalitativním výzkumem. Hlavní důraz je přitom kladen na stanoviska mužů, kteří celodenně pečovali o dítě, která jsou prezentována v širším sociálním kontextu, zejména v oblasti gender rolí a sladění pracovního a rodinného života. - Evropský kontext. Zkušenosti z České republiky: Postoje českých rodičů k možnosti využití rodičovské dovolené muži. Kvalitativní výzkum a výzkumný vzorek. Motivy mužů pečujících o malé děti. Celkové rozvržení a role. Příloha: Legislativní úpravy - mateřská a rodičovská dovolená v ČR.
 
Anotace v angličtině:  This article contains information on parental leave taken by fathers in the CR compared with the situation in other European countries. It describes in detail the situation in Czech families where the fathers take parental leave based on information obtained from qualitative research. The main emphasis is placed on the attitudes of the men who care for children throughout the day, who are presented in the wider social context, particularly in terms of gender roles and harmonising work and family life - the European context. Experiences in the Czech Republic: the attitudes of Czech families to options for men of using parental leave. Qualitative research and research samples. The motivation for men caring for children. The overall lay-out and roles. Annex - Legislation - maternity and parental leave in the CR.
Klíčová slova: dovolená rodičovská; otcové; sociologie rodiny; sladění rodinného a prac. života; zákonodárství; dovolená mateřská; příspěvek rodičovský; dovolená otcovská

Klíčová slova v angličtině: parental leave; fathers; sociology of a family; reconciliation of work and family life; legislation; maternity leave; parental benefit; paternity leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená? [Parental work or parental leave?]. / Kamila Svobodová, Anna Šťastná - 2007.

[ Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  16. 10. 2007 se v prostorách Akademie věd ČR konala konference věnovaná tématu rodičovství v rané fázi života dítěte v souvislosti s genderovými aspekty, podmínkami na trhu práce, dostupností institucionální péče a rodinnou politikou. Příspěvek přináší přehled příspěvků, které na konferenci zazněly. Cílem konference bylo otevřít veřejnou i odbornou debatu o schválených změnách veřejných financí, konkrétně změnách v české rodinné politice, diskutovat jejich výhody i nevýhody. Konference byla organizována oddělením Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR. Záštitu nad ní převzal eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla.
Klíčová slova v angličtině: family; care for children; employment-mothers; employment of women; preschool facilities; reconciliation of work and family life; parental leave; paternity leave; labour market; parental benefit; conference; gender; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie - demografické informace, analýzy a komentáře - (elektronický časopis) - Do 1401
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K přínosu mateřských center pro děti, matky i společnost [To the benefits of maternity centers for children, mothers and society]. / Jana Paloncyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 30-31 (2 s.).

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Historie vzniku tzv. "mateřských center" v ČR. Správa a činnost mateřských center (pořádání akcí se zaměřením na děti, matky, celé rodiny apod.). Přínos mateřského centra pro matku, příp. pro otce nebo pro prarodiče. Přínos mateřského centra pro děti. Přínos mateřského centra pro celou společnost. Síť mateřských center v ČR. Jeden příklad z praxe: Mateřské centrum Studánka (Praha 5).
Klíčová slova: ČR; příspěvek rodičovský; zab. v mateřství; dovolená mateřská; historie; svépomoc; matky; činnost dobrovolná; organizace neziskové; péče sociálně zdravotní; financování; politika populační

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; parental benefit; maternity benefits; maternity leave; history; self help; mothers; voluntary activity; nonprofit organizations; social and health care; financing; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Flexibilní režim čerpání rodičovského příspěvku a slaďování rodičovství s placenou prací [The flexible parental benefits system and the reconciling of parenthood with paid work]. / Olga Nešporová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 6 (2015), s. 10-18 (9 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek sleduje dva základní oddělené a přitom úzce související nástroje české rodinné politiky - rodičovský příspěvek a rodičovskou dovolenou. Zaměřuje se na sledování proměn těchto institutů mezi lety 2006 a 2014 a poukazuje na výsledky reformy v čerpání rodičovského příspěvku započaté v roce 2008. Autorka využívá mixed method approach za účelem širšího postihnutí zkoumané problematiky. Ústředním tématem přitom je slaďování rodičovských a profesních povinností. Text prezentuje nejnovější kvantitativní data z databáze MPSV o čerpání rodičovského příspěvku. Pro hlubší vhled do problematiky byla využita česká data ze dvou vln mezinárodního longitudinálního kvalitativního výzkumu TransPARENT, realizovaného v letech 2011 až 2014. Tento výzkum byl založen na rozhovorech s 16 rodičovskými páry očekávajícími narození prvního dítěte a dále v době, kdy byl dítěti rok a půl. Prezentován je pohled rodičů a jejich reálné zkušenosti se slaďováním rodičovských rolí s placenou prací. Výsledná zjištění naznačují, že zavedení
flexibilního režimu bylo pozitivním krokem české sociální politiky, který rozšířil možnosti volby pro rodiče malých dětí a usnadnil jim situaci při kombinování jejich rodinných a pracovních povinností. Možnost zkrátit období pobírání rodičovského příspěvku při současném zachování celkového objemu získaných peněz motivuje ženy k rychlejším návratům na trh práce. V rovině představ pak bylo zjištěno, že péče o nejmenší děti není rodiči vnímána jako překážka k současné práci žen. Limity jsou spíš na straně možností, jak zajistit péči o děti v době, kdy žena pracuje.
 
Anotace v angličtině:  The article focuses on transformations with regard to the parental allowance and parental leave between 2007 and 2014 as well as on the results of the reform of parental benefits with regard to the reconciliation of parental and professional responsibilities. It employs the latest quantitative data from the Ministry of Labour and Social Affairs database on parental benefits and Czech data from two waves of TransPARENT international qualitative research from the years 2011 to 2014. The research was based on interviews with 16 parent couples who were expecting the birth of their first child and with the same couples when the child reached the age of one-and-a-half years. The article presents the views and real-life experiences of parents with concern to the reconciliation of their parental roles and paid employment. The possibility of reducing the period over which parental allowance is received whilst maintaining the total volume of the benefit was found to encourage women to return more quickly to the labour
market. At the conception level, it was found that parents do not perceive caring for very young children as presenting an obstacle to work for the female partner; however, limits were perceived in terms of the ways in which to provide for the care of children when the woman is at work.
Klíčová slova: politika rodinná; příspěvek rodičovský; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: family policy; parental benefit; reconciliation of working and family life; time claimed; perceptions; reality
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Změny nastavení rodičovského příspěvku v Česku a jejich možný dopad na reprodukční chování [Changes in the Parental Benefit Scheme in the Czech Republic and Their Potential Impact on Reproductive Behaviour]. / Anna Šťastná - In: Sociologický časopis /Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 55, č. 1 (2019), s. 31-60 (30 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Programy péče o děti jsou jedním z klíčových opatření, která ovlivňují schopnost žen a mužů sladit pracovní a rodinný život. Jak délka trvání rodičovské dovolené, tak i výše dávky mají potenciál formovat načasování následného porodu. Významné změny byly zavedeny do českého systému rodičovských dávek za posledních 10 let, a to jak z hlediska flexibility systému, tak z hlediska měsíční výše dávky, což poskytlo jedinečnou příležitost ke studiu vazeb mezi institucionálními podmínkami rodičovství a chováním skutečně zúčastněných stran. Na základě údajů o porodech z ČSÚ a analytického přístupu paritní kohorty zkoumáme změny v rozestupech druhého a třetího porodu u žen, které měly své první nebo druhé dítě v letech 1986 až 2013 - a míru třetích porodů v průběhu druhého a třetího roku po porodu, spolu s poklesem míry druhého a třetího porodu v průběhu čtvrtého roku a později u matek vystavených změnám v systému rodičovských dávek. Tyto změny v reprodukčním chování se zřetelně shodovaly s pobídkami, které byly od roku
2008 poskytovány formou zvýšené flexibility systému rodičovské dovolené, a autorka tvrdí, že možnost zvýšení měsíční výše rodičovského příspěvku spolu s flexibilitou jeho využívání přispěla k těsnějšímu načasování porodů, zejména mezi vzdělanějšími ženami.
 
Anotace v angličtině:  Childcare leave schemes are one of the key measures that affect the ability of women and men to balance their work and family lives. Both the length of the parental leave period and the amount of the benefit have the potential to shape the timing of a subsequent birth. Important changes have been introduced into the Czech parental benefit scheme over the last 10 years in terms of both the schemeĺs flexibility and the monthly amount of the benefit, which has provided a unique opportunity for studying the links between the institutional conditions of parenthood and the behaviour of real stakeholders. Using data on births from the Czech Statistical Office and the parity-cohort analytical approach, we investigate changes in the spacing of second and third births among women who had their first or second child between 1986 and 2013. The results revealed an increase in the second- and third-birth rate during the second and third year following a delivery, together with a decrease in the second- and third-birth rate
during the fourth year and later among mothers exposed to changes in the parental benefit scheme. These changes in reproductive behaviour noticeably coincided with the incentives that have been provided since 2008 by the increased flexibility of the parental leave scheme and the author argues that the option to increase the monthly amount of the parental benefit together with the flexibility of its use has contributed to the closer spacing of births, most notably among more educated women.
Klíčová slova: ČR; politika rodinná; příspěvek rodičovský; chování reprodukční; intervaly mezi porody; vzdělání

Klíčová slova v angličtině: CR; family policy; parental benefit; reproductive behaviour; birth intervals; education
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Poznámka:  Kód UT WoS: 000461759100002
DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.1.447
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT