Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Rodiny s otci pečujícími o děti formou rodičovské dovolené. [Families with fathers taking care of children through the parental leave.]. / Olga Nešporová - In: Rodina a rodičovství na prahu 21. století. Podoba a proměny rodiny, partnerství a rodičovství v současné společnosti jako výzva pro politickou praxi. - Praha : MPSV, 2006. - s. 45-52 (8 s.) - CD.

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Instituce rodiny se v euroamerické společnosti za posledních sto let značně proměnila, proměňují se i role rodičovské. Zatímco role matek se spíše posílila a rozšířila o nové aspekty, role otců se spíše oslabila. Češi jsou velmi konzervativní, co se týká rozdělení mužských a ženských genderových rolí, a to navzdory vysoké zaměstnanosti žen. Domácí sféra je tak stále mnohými Čechy považována za primární doménu žen, zatímco finanční zajištění rodiny za povinnost muže. Do budoucna však lze předpokládat, že podobně jako se demografické chování obyvatel ČR přiblížilo vzorcům platným v západní Evropě, postupně to nastane i v postojích a hodnotových orientacích týkajících se genderových rolí. Četnější využívání rodičovské dovolené muži by k tomu mohlo napomoci.
 
Anotace v angličtině:  The institution of the family in Euro-American society has been transformed significantly in the past hundred years, the parental roles are also being transformed. While the role of mothers has been reinforced and expanded to include new aspects, the role of fathers has shrunk. The Czechs are very conservative about the distribution of male and female gender roles, in spite of the high employment rate for women. The home is thus still viewed by many Czechs as the primary domain of women, while the familyĺs financial security is the manĺs obligation. In the future, however, we can assume that, just as the demographic behaviour of the Czech population converged with the patterns of Western Europe, the same will happen to attitudes and value-based inclinations concerning gender roles. The more widespread use of parental leave could speed up this development.
Klíčová slova: dovolená rodičovská; otcové; péče o děti; transformace rodiny; rodičovství; gender

Klíčová slova v angličtině: parental leave; fathers; care for children; family transformation; parental roles; gender roles
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1374; text i v angl. Do_1374en
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mateřství a otcovství v současnosti s přihlédnutím k historickému kontextu [Contemporary Motherhood and Fatherhood in a Historical Context]. / Olga Nešporová - In: Lidé města /Urban People. - ISSN 1212-8112 - Roč. 14, č. 3 (2012), s. 457-486 (30 s.).

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  Institut rodičovství prošel v posledních desetiletích dramatickými změnami. Politiky mnoha evropských zemí se snažily pomoci matkám při kombinování jejich rodičovských a profesních rolí a posílit pozice otců prostřednictvím jejich aktivního zapojení do výchovy a péče o své děti. V posledních desetiletích také došlo k posunu od samozřejmého rodičovství k rodičovství volenému. S tím souvisí pokles úcty k rodičovství jako implicitní součásti naplněného života žen i mužů. Tento proces začal již dříve a byl výraznější v zemích severní a západní Evropy ve srovnání s Českou republikou a zeměmi střední a východní Evropy.
 
Anotace v angličtině:  The institution of parenthood has undergone dramatic changes in the past decades. The policies of many European countries attempted to aid mothers in combining their parental and professional roles and to strenghten the position of fathers through their active involvement in the upbringing and care of their children. In the past decades, there has also been a shift from parenthood as a natural state of things to parenthood as a chosen state. Linked to this is e decrease in the esteem held for parenthood as an implicit part of a fulfilled life in both women and men. This process began even earlier, and was more marked in the countries of Northern and Western Europe in comparison with the Czech Republic and countries of Central and Eastern Europe.
Klíčová slova: rodičovství; otcovství; mateřství; role rodičovské

Klíčová slova v angličtině: parenthood; motherhood; fatherhood; parental roles
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT