Publikační činnost: 2004
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Gender discrimination in the Czech labour market. [Genderová diskriminace na českém trhu práce.]. / Renata Vašková - 2004.

[ Vašková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkum ukazuje, že navzdory legislativě volající po rovném zacházení, má stále vysoké procento žen zkušenost s diskriminací ne trhu práce. Nejvíc znevýhodněné skupiny. Základní ukazatele ekonomické aktivity v r. 2003 pro muže a ženy.
 
Anotace v angličtině:  The research shows that, in spite of extensive legislation calling for equal treatment, a high percentage of women still experience discrimination in the labour market.
Klíčová slova: trh práce; ženy; diskriminace pracovní; skupiny znevýhodněné; rovnost; zaměstnanost; nezaměstnanost; zaměstnání na částečný úvazek; muži

Klíčová slova v angličtině: labour market; women; labour discrimination; disadvantaged groups; equity; employment; unemployment; part time employment; men
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace rodinných a pracovních povinností rodičů se závislými dětmi. [Reconciliation of family and work duties of parents with dependent children.]. / Sylva Ettlerová, Anna Šťastná - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 48, č. 1 (2006), s. 12-21.

[ Ettlerová, Sylva - Šťastná, Anna ]

Anotace:  V lednu 2005 provedl VÚPSV šetření "Harmonizace rodiny a zaměstnání 2005 (HRZ05), které bylo zaměřeno na vztah rodičovství a zaměstnání, a to jak na úrovni postojové, tak reálného chování. Předkládaný článek se zabývá otázkou zvládání rodinných a pracovních povinnosti a vstřícností zaměstnavatelů vůči zaměstnancům/zaměstnankyním s malými dětmi z hlediska opatření v oblasti slučitelnosti práce a rodiny.
 
Anotace v angličtině:  In January 2005 the RILSA performed a study on ôHarmonising the Family and Employmentö (HRZ05), focused on the relationship between parenting and employment in terms of both attitudes and actual behaviour. The article addresses the issue of coping with family and work obligations and how employersĺ accommodate for employees with small children in terms of reconciling work and the family.
Klíčová slova: ČR; sladění rodinného a prac. života; chování demografické; vzdělání dosažené; zaměstnání na částečný úvazek; práce domácí; doba pracovní; dovolená

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; reconciliation of work and family life; demographic behaviour; educational attainment; part time employment; work at home; workers welfare facilities; working hours; leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám (2.). [Gender and care provision to the elderly (2.).]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 3 (2007), s. 22-24.

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Pokračování článku z minulého čísla. Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. Vliv poskytování péče na zaměstnání a osobní život pečujících osob. Gender a veřejná politika v oblasti poskytování péče. Problémy v oblasti podpory poskytovatelům péče. Co by pomohlo ke zlepšení situace. Problematika ústavní péče. Některá srovnání se situací v EU.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. The impact providing care has on the employment and personal life of the caregivers. Gender and public policy in terms of the provision of care. What would help improve the situation? Issues surrounding institutional care. Some comparisons with the situation in the EU.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pomoc sociální v rodině; péče domácí; pečovatelé; služby sociální; zaměstnanost žen; cyklus rodinný (životní); zaměstnání na částečný úvazek; péče ústavní

Klíčová slova v angličtině: the elderly; disabled; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; family social assistance; home care; caregivers; social services; employment-women; life cycle; part time employment; institutional care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Flexibilitou v zaměstnání k větší harmonizaci rodinných a profesních rolí. [Employment flexibility with regard to the greater harmonisation of family and professional roles.]. / Miriam Kotrusová - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 4, č. 4 (2007), s. 4.

[ Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Podíl zaměstnaných osob na částečný úvazek je v ČR výrazně nižší než v zemích EU. Jaké jsou důvody nízkého zájmu o zaměstnání na částečný úvazek.
 
Anotace v angličtině:  The proportion of people employed part-time is considerably lower in the Czech Republic than in EU countries. What are the reasons for the low level of interest in part-time employment?
Klíčová slova: flexibilita pracovní; sladění rodinného a prac. života; zaměstnání na částečný úvazek

Klíčová slova v angličtině: labour flexibility; reconciliation of work and family life; part time employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Flexibilní formy zaměstnávání v zemích Evropské unie. / Miriam Kotrusová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 2 (2002), s. 20-22.

[ Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Analýza příčin růstu flexibilních forem zaměstnání v posledních desetiletích. Definice, vývoj a základní charakteristiky zaměstnání na částečný úvazek. Problémy s rozvojem zaměstnanosti na částečný úvazek - nízké mzdy, nedostatečná ochrana zaměstnanců atd. Otázky zrovnoprávnění pracovníků na částečný úvazek - Směrnice EU č. 81 o částečné zaměstnanosti z roku 1997. Graf: Zaměstnanost na částečný úvazek ( v % na celkové zaměstnanosti) v letech 1991-1999.
Klíčová slova: EU; flexibilita pracovní; zaměstnání na částečný úvazek; politika zaměstnanosti; trh práce

Klíčová slova v angličtině: EU; labour flexibility; part time employment; employment policy; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Flexibilní formy zaměstnávání v zemích Evropské unie. Dokonč. / Miriam Kotrusová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 3 (2002), s. 16-17.

[ Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Dokončení z čísla 2/2002. Dočasné formy zaměstnání. Vývoj a základní charakteristiky zaměstnání na dobu určitou. Některé problémy související se zaměstnáními na dobu určitou. Flexibilita forem zaměstnání v České republice. Graf: Zaměstnání na dobu určitou (v % z celkové zaměstnanosti) v zemích EU v letech 1991-1999.
Klíčová slova: ČR; EU; flexibilita pracovní; politika zaměstnanosti; trh práce; zaměstnání dočasné; zaměstnání na částečný úvazek

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; labour flexibility; employment policy; labour market; temporary employment; part time employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zaměstnanost starších osob na částečný úvazek: role zdravotního stavu [Part-time employment of older people: the role of health]. / Renata Kyzlinková, Miriam Kotrusová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 7-14 (8 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Cílem článku je prozkoumat základní souvislosti mezi zdravím a zaměstnáváním starších osob na zkrácenou pracovní dobu v českém prostředí. Analýza měla odpovědět na to, jaký je zájem lidí ve vyšším věku pracovat na částečné úvazky, zda jejich zdravotní stav koresponduje s limitovanou pracovní aktivitou a zda se v tomto směru liší pracující populace před a po dosažení důchodového věku a zda práce na částečný úvazek ve vyšším věku může být důležitým faktorem lepší psychické pohody a spokojenosti v životě.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to scrutinize the fundamental links between health and part-time employment of older people in the Czech environment. The analysis seeks to identify what interest is in part-time work among older people, whether their health is congruent with limited work activity, whether in this regard the working population differs before and after attaining retirement age, and whether part-time work at an advanced age can be an important factor in better mental well-being and life satisfaction.
Klíčová slova: zaměstnanost starších lidí; stav zdravotní starších lidí; zaměstnání na částečný úvazek; význam práce v důchodovém věku

Klíčová slova v angličtině: employment of older people; health of older people; older workers; part time employment; importance of work at retirement age
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT