Publikační činnost: 2005
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Participace a zájmové organizace v České republice. [Participation and interest organizations in the Czech Republic.]. / Zdena Mansfeldová, Aleš Kroupa, (eds.) - Praha: SLON, 2005. - 244 s. - ISBN 80-86429-53-9

[ Mansfeldová, Zdena - Kroupa, Aleš - (eds.) ]

Anotace:  Publikace je věnována participaci a zájmovým organizacím v ČR, a to s důrazem na legislativní rámec participace a reprezentace zájmů, procesy participace a její aktéry. Participace je v publikaci chápána jako účast občanů na společenských procesech, a to jak na rozhodovacích procesech, tak na aktivitách společenského a politického života v postsocialistických zemích.
 
Anotace v angličtině:  The publication focuses on participation and interest organisations in the Czech Republic with an emphasis on the legal framework of participation and interest representation, the participation processes and its actors. Participation is perceived as the involvement of citizens in social processes, i.e. both the decision-making processes and the activities of social and political life in the post-communist countries.
Klíčová slova: ČR; společnost; sektor veřejný; organizace neziskové; zákonodárství; dialog sociální; svazy odborové; organizace zájmové

Klíčová slova v angličtině: CR; participation; society; public sector; nonprofit organizations; legislation; interest organizations; social dialogue; trade unions
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J004/04-DP1 Politicko-právní institucionální rámec ČR a jeho proměny v kontextu vstupu do Evropské unie; HB05-03 - Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Komunitní plánování jako prostor pro účast uživatelů na rozhodování: realita nebo iluze ? [The Community Planning as the Place of User Participation in Decision Making Process: Reality or Fiction?]. / Kateřina Kubalčíková, Anna Chrňavá - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 10, č. 3 (2010), s. 110-121 (12 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina - Chrňavá, Anna ]

Anotace:  Komunitní plánování je jednou z metod sociální práce. Základním východiskem této metodiky je participace aktérů zainteresovaných na sociální intervenci, především přímý podíl uživatelů služeb sociální práce na procesu rozhodování. V první části textu je diskutována participace jako klíčové východisko této metody a jsou popsány její možné varianty. Ve druhé části jsou popsána některá rizika participace Romů jako specifické skupiny uživatelů sociálních služeb, v následující části textu je pak diskutována otázka participace Romů ľ uživatelů sociální služby na procesu komunitního plánování ve vybrané lokalitě.
 
Anotace v angličtině:  The community planning is one of the social work methods. The basic point of this method is the userĺs participation on decision-making process in connection with the social intervention or social services planning. The first part of this text is focused on the theoretical concept and variable forms of participation. In the second part are discussed the particularities of Roma people as the social services users and possible risk of their participation on decision-making process. In following part are presented experiences with Roma people participation on community planning in a chosen locality.
Klíčová slova: ČR; plánování sociální; Romové; služby sociální; plánování komunitní; služby sociální osobní; uživatel; participace

Klíčová slova v angličtině: social work; social planning; social services; community planning; personal social services; Roma people; user; participation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Česká rodinná politika - podpora rodin s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny [Czech family policy - support for families with dependent children and family autonomy]. / Věra Kuchařová, Olga Nešporová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 2 (2017), s. 2-13 (12 s.).

[ Kuchařová, Věra - Nešporová, Olga ]

Anotace:  Článek se zaměřuje na rodinnou politiku v České republice, přičemž jednak vymezuje její základní principy, jednak sleduje její aktuální směřování. Široké téma je zúženo a dále rozebíráno na příkladu jedné z ústředních oblastí rodinné politiky, kterou je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi. Rodinnou politiku autorky vnímají jako průřezovou disciplínu a svébytnou oblast přesahující sociální politiku. V první části textu jsou rozebrány základní principy rodinné politiky - princip autonomie (rodiny), princip subsidiarity a princip participace. Následuje teoretické pojednání o ideálu fungující rodiny, které je věnováno vymezení rodiny a jejím základním funkcím. Druhá část textu sleduje konkrétní opatření pro podporu rodin s nezaopatřenými dětmi v České republice v posledním desetiletí (2006-2016). A to na příkladu dvou vybraných oblastí - finanční podpory a služeb denní péče o děti a vzdělávání. Závěrečná diskuse podtrhuje význam principu participace aktérů a představuje preference příjemců opatření i širší veřej
nosti.
 
Anotace v angličtině:  The article focuses on family policy in the Czech Republic. Firstly, it defines the basic principles of family policy and, secondly, provides a discussion on the current situation and trends against the background of policy development over the last two decades or so. This broad theme has been narrowed down to the study of support for families with dependent children as an example of one of the key areas of contemporary family policy. The authors consider family policy to be a cross-sectional discipline and a specific area which exceeds the boundaries of social policy. The study begins by outlining the three main principles - the autonomy of the family, subsidiarity and participation considered by the authors to make up the cornerstones of Czech family policy, which is followed by a theoretical treatise on the definition of the family, family functions and the ideal of the functioning family. The second part of the article provides examples of specific family policy measures aimed at families with dependent c
hildren in the Czech Republic introduced over the last decade (2006-2016). Two specific areas are described - financial support and childcare services and education. The final discussion introduces the requirements and preferences of both those directly impacted by family policy and the wider public. The conclusion underlines the importance of the full participation of all the stakeholders involved.
Klíčová slova: politika rodinná; rodiny s dětmi; autonomie; subsidiarita; participace

Klíčová slova v angličtině: family policy; family with children; autonomy; subsidiarity; participation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: GA15-14736S Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT