Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné [Methods of the pension contribution cap definition]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 63 s. - ISBN 978-80-7416-222-0

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt mapuje nastavení institutu maximálního vyměřovacího základu v evropČských zemích, Kanadě a Spojených státech. Shromážděné poznatky podrobuje komparativní analýze a na jejím základě formuluje doporučení pro Českou republiku. Řešitel doporučuje, aby zákonná definice maximálního vyměřovacího základu pro pojistné nevybočovala z intervalu mezi 300 a 500 % průměrné mzdy v ekonomice. Zároveň doporučuje, aby Česká republika do vyjasnění budoucího směřování systému důchodového zabezpečení zachovala současné znění legislativní úpravy maximálního vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na důchodové zabezpečení.
 
Anotace v angličtině:  The project maps presence of pension contributions cap in European countries, Canada and the United States. The paper provides comparative analysis of data collected and formulates recommendations for the Czech Republic. Based on the evidence collected, the authors recommend to define the pension contribution cap at interval of 300 and 500 percent of the average wage in the Czech Republic. They also recommend that the Czech Republic should avoid changing current legal definition of the contribution cap until the long term goals of the Czech pension policy are clarified.
Klíčová slova: reforma důchodová; komparace důchodového zabezpečení; odvody na důchodové zabezpečení

Klíčová slova v angličtině: comparison of pension systems; pension contributions; pension reform
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC208/2013 Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Zohlednění dob výchovy dětí v systému důchodového zabezpečení [Reflection of Child Care Periods in Pension System]. / Martin Holub - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 86-95 (10 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální politiky, musí reagovat na socio-demografický vývoj ve společnosti, včetně - ale nejen - na zvyšující se střední délku života, změny v rodinných praxích a porodnost. Ačkoli má zvažování péče o dítě v důchodovém systému (nejen) v České republice dlouhou tradici, alternativní přístupy ke zvažování péče o dítě v důchodových systémech byly nedávno sledovány zejména v souvislosti s prováděnými reformami důchodových systémů. Tento článek je věnován aktuálně diskutovaným teoretickým formám činnosti: koncept children pay as you go; závislost výše důchodového pojistného na počtu vychovávaných dětí; asignace části pojistného.
 
Anotace v angličtině:  Pension systems, alike as other subsystems of the social policy, must reply to the socio-demographic developments within society, including but not limited to increasing life expectancy, changes in family practices, and fertility rate. Although consideration of child care in the pension system (not only) in the Czech Republic has long tradition, alternative approaches of child care consideration in pension systems have recently been pursued especially in connection with the undertaken pension systems reforms. This article is dedicated to the currently discussed theoretical forms of action: the concept of children pay as you go, dependence of the pension contribution rate to the amount of children raised, and assignation of part of pension contribution.
Klíčová slova: zab. důchodové; výchova dětí; podpora rodin s dětmi; pojistné

Klíčová slova v angličtině: pension system; child care; family support; pension contributions
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT