Publikační činnost: 2003
BBA - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Gender Dimension of Social Security Reform in the Czech Republic. [Gender dimenze reformy sociálního zabezpečení v České republice.]. / Věra Kuchařová - In: The Gender Dimensions of Social Security Reform in Central and Eastern Europe: Case Studies of the Czech Republic, Hungary and Poland. / Magdalena Kotýnková, Ladislav Průša. - Budapešť : International Labour Organization, 2003. - ISBN 92-2-113701-5. - s. 109-186.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Text je součásti mezinárodní komparativní studie genderových aspektů reformy rodinných dávek a penzijního systému ve třech středoevropských zemích - ČR, Polsku a Maďarsku. Kapitole o ČR vychází z popisu situace žen na trhu práce a slaďování rodiny a zaměstnání. Dále analyzuje změny rodinných dávek z hlediska rovných příležitostí mužů a žen a hlediska dopadů reformy na strukturu příjmů domácností různého složení. Poslední část je věnována penzijní reformě a jejím dopadům na rovnost příležitostí.
 
Anotace v angličtině:  The text is a part of an international comparative study on gender aspects of social benefits and pension reforms in three central European countries - Czech Republic, Poland and Hungary. An introductory part of a chapter about the Czech Republic describes womenĺs position on the labour market and harmonization of work and family. A second part is devoted to an analysis of changes in family benefits scheme from the point of view of equal opportunities for men and women and of impacts on income structures in different household types. The last part deals with pension reform and its impacts on equal opportunities.
Klíčová slova: ochrana sociální; systém penzijní; rovné příležitosti; gender; trh práce; přídavky rodinné; pomoc sociální; pojištění zdravotní; dovolená mateřská; dovolená rodičovská

Klíčová slova v angličtině: social protection; pension scheme; equal opportunities; gender; labour market; family benefits; state social assistance; health insurance; maternity leave; parental leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Nepříspěvkové doby pojištění - významný prvek české důchodové reformy. [Non-contributory periods ľ a significant element of the Czech pension reform.]. / Martin Holub - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - Roč. 57, č. 4 (2009), s. 471ľ494 (24 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Článek se zaměřuje na detailní analýzu nepříspěvkových dob v českém penzijním systému a jejich dopad na rovnováhu penzijního systému a mikro- a makro- ekonomické souvislosti. Rozsah nepříspěvkových dob, uvažovaných v penzijním systému, představuje jednu z teoretických možností parametrických změn v systému penzijního pojištění. Studie prezentuje první přesná data, založená na unikátních individuálních údajích o pojištěných osobách. Analýza ukazuje, že nepříspěvkové doby jsou významným prvkem českého penzijního systému a představují 22,4 % z celkové doby pojištění. Průměrné trvání nepříspěvkových dob u stávajících penzistů je 8,7 roku.
 
Anotace v angličtině:  This article focuses on detailed analysis of non-contributory periods in the Czech pension system and their impact on pension system balance and micro and macro economic connections. The extent of non-contributory periods considered in the pension system represents one of the theoretical possibilities of parametric changes to the pension insurance system. The study presents the first accurate figures, based on unique individual data on insured persons. The analysis reveals that non-contributory periods are a significant element of Czech pension system amounting to 22,4 % of the total insurance period. The average duration of non-contributory periods for current pensioners is 8.7 years.
Klíčová slova: ČR; doba pojištění; zab. důchodové; reforma důchodová; doba započitatelná; doby nepříspěvkové; solidarita

Klíčová slova v angličtině: non-contributory periods; pension scheme; social insurance; pension reform; principle of equivalence; principle of solidarity
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The assessment of the pension base calculation. [Hodnocení výpočtu penzijního základu.]. / Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 63 s. - ISBN 978-80-7416-060-8

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem práce je prezentovat možnosti hodnocení rozhodných výdělků (výpočtového základu), které se berou v úvahu při výpočtu důchodu. Tato monografie představuje způsob posuzování a zpracování rozhodných příjmů ve vybraných zahraničních programech penzí odvozených od výdělků. Autor následně předkládá několik návrhů na úpravu českého veřejného penzijního systému, které jsou založeny na shromážděných informacích. Zaměřuje se hlavně na způsob hodnocení rozhodného období, typy započítávaných příjmů a způsob, jakým jsou zjišťovány penzijními institucemi, a přístup k dobám, které spadají do rozhodného období, včetně případů, kdy nebylo dosaženo dolní zákonné hranice příjmu. Poskytuje také informace o vzorcích výpočtu dávek, používaných v zahraničních od výdělku odvozených penzijních systémech, valorizaci připsaných příjmů, příspěvkových stropech a prazích započitatelných výdělků.
 
Anotace v angličtině:  The objective of the paper is to present the possibility of the assessment reference earnings (calculation basis) which are taken into account by the calculation pension. In this paper is present the way of the assessment and treating with reference incomes in selected foreign earnings-related pension schemes. The author subsequently put forward various proposals for the adjustment of the Czech public pension scheme based on the information gathered. The paper focuses principally on the method of assessment of the reference period, types of income credited for this purpose and the way they are ascertained by pension institutions and the handling of periods falling into the reference period including cases in which the lower statutory income limit has not been reached. The paper also provides information on the benefit formulae applied in foreign earnings-related pension schemes, the valorisation of income credited, contribution ceilings and pensionable earnings thresholds.
Klíčová slova: zab. důchodové; doba započitatelná; srovnání mezinárodní; výpočet dávek; pojištění důchodové; valorizace důchodů; indexace; výdělky započitatelné

Klíčová slova v angličtině: pension scheme; reference period; international comparison; pension benefit formula; pension insurance; valorisation; indexation; pensionable earnings thresholds
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR165/07 - Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU [Methods of automatically adjusting the retirement age to life expectancy in the EU countries]. / Martin Holub, Štěpánka Pollnerová, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 55 s. - ISBN 978-80-7416-220-6

[ Holub, Martin - Pollnerová, Štěpánka - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie předkládá detailní popis mechanizmu automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v Dánsku, Nizozemsku, Itálii a na Slovensku. Na základě zjištěných poznatků pak formuluje doporučení pro Českou republiku, jak postupovat při případném zavedení podobného mechanizmu do důchodového systému ČR. Řešitel zavedení automatického mechanizmu přizpůsobení důchodového věku vývoji naděje dožití v České republice doporučuje. Projekt identifikuje potenciální rizika takového mechaniČzmu a na základě "best practices" ze zkoumaných zemí navrhuje řešení nejvhodnější pro Českou republiku.
 
Anotace v angličtině:  The monograph discovered detailed mechanism and processes of automatically adjusting the retirement age to life expectancy in Denmark, the Netherlands, Italy and Slovak Republic. The project determines recommendation for the Czech Republic according to information found out. The Research Institute for Labour and Social Affairs recommends implementation of automatically adjusting the retirement age to life expectancy to the Czech pension legislation. The project provides with information about potential risks of such automatically adjusting mechanism and subject to "best practicesö proposes the appropriate solution for the Czech Republic.
Klíčová slova: zab. důchodové; přizpůsobení důchodového věku; komparace mezinárodní; naděje dožití

Klíčová slova v angličtině: pension scheme; adjusting of the retirement age; international comparison; life expectancy
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC206/2013 Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Procesy periodického hodnocení důchodového systému ve vybraných světových zemích [Processes of the periodic evaluation of the pension systems in selected world countries]. / Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 58 s. - ISBN 978-80-7416-227-5

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumu bylo identifikování Národních hodnotících zpráv důchodových systémů ve vybraných evropských zemích a USA. V některých zemích je hodnocení důchodoČvých systémů prováděno pravidelně, v dalších pak nahodile. Tyto hodnotící zprávy důchodových systémů jsou prováděny buď přímo na základě zákonem stanovené povinnosti, či jako tradice v dané zemi. V mnoha sledovaných zemích byla za účelem vyhotovení takových hodnotících zpráv vytvořena specializovaná instituce. Projekt objasňuje způsoby sestavení takových zpráv, právní ukotvení a procesy vedoucí k sestavení takových zpráv.
 
Anotace v angličtině:  The Research Institute for Labour and Social Affairs identified "National evaluation reports on pension systemsö in selected European countries and USA. In some countries assessments of the pension system are conducted on either a regular or irregular basis. Such assessment reports are provided either according to legislation or simply as a matter of tradition. Moreover, a number of countries have established specialised institutions tasked specifically with producing such assessment reports. The project discovered the methods and processes which lead to the compilation of "national evaluation reportsö.
Klíčová slova: zab. důchodové; srovnání mezinárodní; hodnotící zprávy

Klíčová slova v angličtině: pension scheme; evaluation reports; international comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC102/2012 Identifikace procesů směřujících v zemích EU a vybraných zemích mimo EU k periodickému hodnocení stavu důchodového systému v dané zemi a identifikace institucí odpovědných za tento proces
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT