Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

The Sustainability of Pension Systems through the Assessment of the Pension Base Calculation [Dlouhodobá udržitelnost důchodových systémů ve světle zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu]. / Martin Holub - In: Acta VŚFS. - ISSN 1802-792X - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 6-28 (23 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Příspěvek přináší přehled o tom, z jakého rozhodného období lze v důchodových systémech zjišťovat příjmy pro výpočet důchodu a jakým způsobem může být zohledněna výše těchto příjmů při výpočtu důchodu. Příspěvek se zabývá možnými změnami právní úpravy v českém základním důchodovém pojištění. Příspěvek se zaměřil na získání poznatků zejména o následujících oblastech: způsob stanovení rozhodného období, délka rozhodného období a způsob valorizace příjmů, spadajících do rozhodného období. V příspěvku je na modelových příkladech počítána výše důchodu při různě stanoveném rozhodném období a při různě zvolené metodě valorizace předdůchodových příjmů. Jsou spočítány mikroekonomické a makroekonomické dopady různých kombinací stanovení rozhodného období a způsobu valorizace předdůchodových příjmů.
 
Anotace v angličtině:  The objective of the paper is to present the possibility of the assessment reference earnings (calculation basis) which are taken into account by the calculation pension. In this paper is present the way of the assessment and treating with reference incomes in earnings-related pension schemes. The author subsequently put forward various proposals for the adjustment of the Czech public pension scheme. The paper focuses principally on the method of assessment of the reference period, length of the reference period, method of income indexation pre-retirement incomes falling into the reference period. The paper also provides model calculations of the pension amount based on the variable assessment reference period and the variable method of income indexation. The author also presents microeconomics and macroeconomics impacts of variable combinations of assessment reference period and method of income indexation.
Klíčová slova: schémata důchodová; stanovení rozhodného období; valorizace příjmů; pojištění důchodové

Klíčová slova v angličtině: pension schemes; assessment of reference period; indexation of income; pension insurance
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR165/07 - Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Automatické přizpůsobení důchodového věku naději dožití [Automatic Adjustment of Pension Age to Life Expectancy]. / Martin HOLUB - In: Sborník příspěvků RELIK 2020 : Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti / Jitka LANGHAMROVÁ, Jana VRABCOVÁ. - Praha : Oeconomica, 2020. - ISBN 978-80-245-2394-1. - s. 110-128 (19 stran).

[ HOLUB, Martin ]

Akce: Mezinárodní vědecká konference RELIK 2020: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : WRD - roč.13, Praha, 05.11.20 - 6.11.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Prodloužení života je v Evropě dlouhodobě pozitivním trendem, u něhož se obecně očekává, že bude pokračovat i v budoucnu a který se odráží i v populačních predikcích. Prodloužení střední délky života ve vyšším věku má přímý dopad na důchodové systémy, protože se zvyšuje období, za které pojištěnci pobírají důchody (za jinak nezměněných podmínek). Po mnoho let nebyla věnována zvláštní pozornost otázce prodloužení doby pobírání důchodu. Od 90. let však většina evropských zemí zažila negativní dopady nízkého průměrného věku při odchodu z trhu práce v kombinaci s demografickým stárnutím na veřejné finance a začala reformovat své důchodové systémy. Jednou z možností zohlednění střední délky života v důchodových systémech je propojení některých parametrů důchodových systémů s vývojem střední délky života, konkrétně automatické přizpůsobení věku odchodu do důchodu průměrné délce života.
 
Anotace v angličtině:  The prolonging life in Europe is a long-term positive trend, which is generally expected to continue in the future and which is also reflected in population forecasts. The increase in life expectancy at an older age has a direct impact on pension systems, as the period for which insured persons receive pensions is increasing as well (under otherwise unchanged conditions). For many years special attention has not been paid to the issue of increasing periods of pension receiving. However, since the 1990s, most European countries have experienced the negative effects of low average age by exit from the labour market in combination with demographic aging on public finances and have begun to reform their pension systems. One of the possibilities to take into account life expectancy in pension systems is to link some parameters of pension systems to the development of life expectancy, specifically automatically adjusting the retirement age to life expectancy.
Klíčová slova: věk důchodový; schémata důchodová; systém důchodový; důchod starobní; stárnutí demografické

Klíčová slova v angličtině: retirement age; pension schemes; pension system; old age pension; demographic ageing
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: IP70506 Parametrické změny a systémové reformy v zahraničních důchodových systémech
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT