Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální ochrana nízkopříjmových domácností starobních důchodců. / Anna Červenková, Magdalena Kotýnková - Praha: VÚPSV, 1999. - 63 s.

[ Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Výzkumný úkol byl zpracován při příležitosti Mezinárodního roku seniorů (rok 1999), který byl vyhlášen Valným shromážděním OSN. Stárnutí populace je klíčový problém. V druhém desetiletí třetího tisíciletí bude více než 2 miliony Čechů starších 60 let, což bude tvořit téměř 26 % populace. Z toho vyplývá, že demografické změny vytváří velký tlak na výdaje ze sociálního zabezpečení. Výzkumná zpráva je především zaměřena na české domácnosti, které se nachází příjmově pod průměrnými hodnotami. Mezi tyto domácnosti patří hlavně domácnosti , kde je přednostou starobní důchodce, a to zejména osaměle žijící důchodce. Tuto skupinu tvoří převážně osamělé ženy.
Klíčová slova: ČR; staří; důchodci; příjmy nízké; pomoc sociální; domácnosti

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; elderly people; pensioners; low - income households; social assistance
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Ekonomicky aktivní a neaktivní. [The Economically Active and Non-active.]. / Věra Kuchařová - In: Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu. / Miroslav Hiršl. - Praha : MPSV, 2004. - ISBN 80-86552-86-1. - s. 31-48.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Kapitola je součástí monografie äMechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státuô. Příčiny sociálních nerovností mezi ekonomicky aktivními a neaktivními sociálními kategoriemi, a tím i případné zdroje napětí mezi nimi, mají společný základ v existenci, či neexistenci přístupu k pracovním příjmům. To se odráží v té či oné míře v jejich sociálním postavení a míře závislosti. Jinak mají kategorie ekonomicky neaktivních mnoho odlišných charakteristik již jen proto, že důvody neexistence přímého přístupu k pracovním příjmům jsou rozdílné. Kapitola se proto zabývá zvlášť vztahem ekonomicky aktivních a neaktivních u kategorií äproduktivní a poproduktivní věkô a zvlášť u kategorií äpředproduktivní a produktivní věkô. Zmiňuje se i o problematice důchodců invalidních.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is a part of a monograph äMechanisms of Social Cohesion, Stratification and the Role of Social Welfare Stateö. Causes of social inequalities between the economically active and non-active people as well as possible tensions between them have their common basis in an existence or non-existence of access to earned incomes. Both their social status and an extent of their dependence reflect these differences. Besides, within a category of the non-active there are different groups which follows from their different reasons for non-existence of direct access to earned incomes. The chapter is therefore devoted separately to relations of those in ôproductiveö and ôpost-productiveö age and those in ôpre-productiveö and ôproductiveö age. Problems of people with disability pensions are dealt with, too.
Klíčová slova: populace ekonomicky aktivní; deti; staří; důchodci; nerovnost sociální; soudržnost sociální

Klíčová slova v angličtině: economical activity; children; elderly people; pensioners; social inequality; social cohesion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Změny v počtu a struktuře důchodců a jejich důchodových příjmů po roce 1989. [Changes in the number and structure of pensioners and their pension incomes after 1989.]. / Štěpánka Pollnerová - In: Životní cyklus - sociologické a demografické perspektivy. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. - ISBN 80-7330-082-6. - s. 226-238 (13 s.).

[ Pollnerová, Štěpánka ]

Anotace:  Kapitola se zabývá změnami počtu a struktury důchodců a jejich důchodových příjmů podle věku a druhu důchodu po roce 1989.
 
Anotace v angličtině:  The chapter examines the changes in number, structure and pension income of pensioners divided by age and the type of pension in the Czech Republic after the year 1989.
Klíčová slova: důchodci; důchody

Klíčová slova v angličtině: pensioners; pensions
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Finanční gramotnost jako součást přípravy na stáří. [Financial Literacy as Part of the Preparation for Old Age.]. / Milan Šlapák, Tomáš Soukup - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 3 (2007), s. 28-29 (2 s.).

[ Šlapák, Milan - Soukup, Tomáš ]

Anotace:  Cílem článku je krátce představit projekt äFinanční gramotnost jsou součást přípravy na stáříô realizovaný ve VÚPSV, v.v.i., v rámci grantového projektu äAktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidaritaô. Záměrem tohoto výzkumu je analyzovat orientaci populace předdůchodového věku v okruhu otázek spjatých s problematikou individuálního důchodového plánování.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to briefly present the project ôFinancial Literacy as Part of the Preparation for Old Ageö, implemented at the Research Institute for Labour and Social Affairs, within the framework of the grant project ôActive Aging: the Family and Intergenerational Solidarity.ö The aim of this research is to analyse the orientation of the population at pre-pension age as regards questions linked to issues concerning individual pension planning.
Klíčová slova: důchodci; odchod do důchodu; informace; stárnutí aktivní; plánování

Klíčová slova v angličtině: pensioners; retirement; information; planning; active ageing
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil. / Jana Vrabcová - In: Statistika a my. - ISSN 1804-7149 - Roč. 7, č. 1 (2017), s. 32-33 (2 s.).

[ Vrabcová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Zadlužení se nevyhýbá ani českým seniorům. Ve fázi, kdy již nejsou schopni hradit své závazky, nastupuje exekuce na starobní důchod. Počet exekučních srážek na důchod se zvyšuje. Jejich podíl je nejvyšší v krajích Ústeckém a Moravskoslezském.
Klíčová slova: důchodci; situace sociální; důchody; exekuce; zadlužení

Klíčová slova v angličtině: pensioners; pensions; social situation; executions; debt
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Analysis of Expenditures of Pensioners Households in the Czech Republic and EU [Analýza výdajů domácností důchodců v České republice a EU]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. - ISBN 978-80-248-4169-4. - 151-160 (10 s.).

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: 17.-18.5.2018, Ostrava, WRL
Anotace:  Populace stárne. Tento nepopiratelný fakt je obecně uznáván ve všech rozvinutých zemích světa. V tomto článku demonstrujeme v evropském kontextu, na základě údajů z Eurostatu a Českého statistického úřadu, situaci spotřeby důchodců v České republice a EU. Analýza se zabývá výdaji domácností důchodců na jejich spotřebu. Přechod z ekonomicky aktivní fáze života na stav důchodce je často charakterizován snížením příjmu jednotlivců nebo domácností. Finanční nástroje v České republice, které by zajistily jednotlivce v důchodu, jsou stále nedostatečně rozvinuté. Je to nepochybně v případě osob s nízkými příjmy a domácností s podprůměrným příjmem. Důchodci proto musí snížit svou spotřebu. Tento jev může být zveličován růstem nerovnosti domácností s nižšími a vyššími příjmy.
 
Anotace v angličtině:  The population is aging. This indisputable fact is recognized and challenged by all developed countries in the world. In this paper, we demonstrate in the European context, based on data from the Eurostat and Czech Statistical Office, the situation of pensionerĺs consumption in the Czech Republic and EU. The analysis is concerned with expenditures of pensionersĺ households on their consumption. The transition from the economically active phase of life into the pensionerĺs state is often characterized by the decrease of the individual or household income. The financial instruments in the Czech Republic that would secure the individuals in retirement are still underdeveloped. It is undoubtedly the case for low-income individuals and households with income below average. Thus, the pensioners have to decrease their consumption. This phenomenon can be exaggerated by the growth of inequality of lower and high-income households.
Klíčová slova: důchodci; domácnosti; domácnosti důchodců; příjmy; výdaje-domácnosti; nerovnost; ČR; EU

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; pensioners; pensioners´ households; income; householdĺs expenditures; inequality
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  příspěvek je ve WOS
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT