Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Komparace progresivity osobní důchodové daně v České republice a na Slovensku podle vybraných sociálních a příjmových skupin obyvatelstva. [Personal Income Tax Progressivity Comparison In the Czech Republic and In the Slovakia According to Selected Social and Earnings Aspects of Households.]. / David Prušvic, Jiří Přibyl - In: MEKON - Sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní konference EKF VŠB-TU Ostrava. - Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. - ISBN 80-248-1013-1. - s. 167-179 (13 s.).

[ Prušvic, David - Přibyl, Jiří ]

Akce: Ostrava, 15. - 16. 3. 2006, WRD
Anotace:  Studie se zabývá komparací míry zdanění příjmů vybraných typů domácností zaměstnanců v závislosti na příjmu domácnosti. Při komparaci se vychází z parametrů české daně z příjmů roku 2005 a roku 2006 a slovenské daně z příjmů. Cílem je zejména srovnat míru zdanění vybraných českých domácností při parametrech daně v roce 2005 s jejich zdaněním při aplikaci slovenské daně z příjmů. Současně je porovnáváno, jak se situace změnila s novou českou úpravou platnou od roku 2006.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we compare rates of income taxation at selected householdsĺ types of employees according to their income. The analysis is based on comparison of the following three tax systems: Czech income tax system in 2005, Czech income tax system in 2006 and current Slovak income tax system. The main aim of this paper is the international comparison, although comparison between the situation before and after the change of Czech income tax law is made as well.
Klíčová slova: daně; daně z příjmů; komparace mezinárodní; daň jednotná

Klíčová slova v angličtině: taxation; progressivity; personal income tax; international comparison; flat tax
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácností zaměstnanců v České a Slovenské republice osobní důchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení. [Comparison of the overall taxation rates of selected household types of employees according to their income in the Czech Republic and Slovakia.]. / David Prušvic, Jiří Přibyl - Praha: VÚPSV, 2006. - 50 s. - ISBN 80-87007-37-9

[ Prušvic, David - Přibyl, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie srovnává míry zatížení příjmů vybraných typů domácností zaměstnanců s ohledem na výši jejich příjmů. Analýza je založena na komparaci následujících čtyř systémů: český systém daně z příjmů a příspěvků na sociální pojištění v roce 2005 a v roce 2006 a slovenský systém daně z příjmů a příspěvků na sociální pojištění v letech 2005 a 2006. Studie se primárně orientuje na mezinárodní srovnání celkového zatížení těmito odvody, ačkoli je současně provedena i komparace změn v systémech jednotlivých zemí mezi roky 2005 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we compare the overall taxation rates of selected household types of employees according to their income. The analysis is based on comparison of the following four systems: Czech income tax and social security contributions system in 2005 and in 2006 and the Slovak income tax and social security contributions systems in 2005 and 2006. The main aim of this study is the international comparison of the overall burden of these levies, although comparison between the situation in the year 2005 and 2006 in the respective countries is made as well.
Klíčová slova: daně; daně z příjmů; pojistné SZ; daň jednotná

Klíčová slova v angličtině: taxation; progressivity; personal income tax; social security contributions; flat tax
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zatížení pracovních příjmů zaměstnanců povinnými odvody - komparace situace v České a Slovenské republice dle vybraných typů domácností. [Tax Burden of Selected Households' Kinds Earned Income - Taxation Comparison in the Czech and Slovak Republic.]. / David Prušvic, Jiří Přibyl - In: Česká ekonomika v procesu globalizace. Konkurenceschopnost a hospodářská politika / Zdeněk Tomeš, (ed.). - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4087-4. - s. 135 - 148 (13 s.).

[ Prušvic, David - Přibyl, Jiří ]

Akce: Brno, MU, 13. - 14. 9. 2006, EUR
Anotace:  V tomto příspěvku srovnáváme míry zatížení příjmů vybraných typů domácností zaměstnanců s ohledem na jejich příjmy. Analýza je založena na srovnání následujících čtyř systémů: český systém daně z příjmů v roce 2005, český systém daně z příjmů v roce 2006, současný slovenský systém daně z příjmů s povinným penzijním pojištěním a současný slovenský systém daně z příjmů s dobrovolným systémem důchodového pojištění. Hlavním cílem tohoto příspěvku je mezinárodní srovnání celkového zatížení (sestávající se z osobní důchodové daně a z povinných příspěvků na sociální pojištění, včetně zdravotního pojištění), ačkoli je současně provedena komparace i mezi situací v České republice před a po změně v systému české daně z příjmů mezi roky 2005 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we compare rates of income taxation (personal income tax plus social security contributions) at selected householdsĺ types of employees according to their income. The analysis is based on comparison of the following three tax systems: Czech income tax system in 2005, Czech income tax system in 2006 and current Slovak income tax system. The main aim of this paper is the international comparison, although comparison between the situation before and after the change of Czech income tax law is made as well.
Klíčová slova: daně; daně z příjmů; progresivita; pojistné SZ; daň jednotná

Klíčová slova v angličtině: taxation; progressivity; personal income tax; social security contributions; flat tax
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Společné zdanění manželů pomáhá rodinám s dětmi. [Joint family taxation helps families with children.]. / Robert Jahoda - In: Rovné příležitosti do firem. - ISSN 1802-7202 - č. 8 (2007), nestr. (2 s.).

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Příspěvek rozebírá základní pro a proti společnému zdanění manželů, které platilo v ČR mezi roky 2005 až 2007.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with pros and cons of the Joint family taxation, which held true from 2005 till 2007.
Klíčová slova: daně z příjmů; stimulace; společné zdanění manželů

Klíčová slova v angličtině: personal income tax; incentives; tax rebate; joint family taxation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Poznámka:  http://zpravodaj.feminismus.cz/clanek.shtml?x=2021043&als[nm]=2020860
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT