Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Finanční gramotnost jako součást přípravy na stáří. [Financial Literacy as Part of the Preparation for Old Age.]. / Milan Šlapák, Tomáš Soukup - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 3 (2007), s. 28-29 (2 s.).

[ Šlapák, Milan - Soukup, Tomáš ]

Anotace:  Cílem článku je krátce představit projekt äFinanční gramotnost jsou součást přípravy na stáříô realizovaný ve VÚPSV, v.v.i., v rámci grantového projektu äAktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidaritaô. Záměrem tohoto výzkumu je analyzovat orientaci populace předdůchodového věku v okruhu otázek spjatých s problematikou individuálního důchodového plánování.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to briefly present the project ôFinancial Literacy as Part of the Preparation for Old Ageö, implemented at the Research Institute for Labour and Social Affairs, within the framework of the grant project ôActive Aging: the Family and Intergenerational Solidarity.ö The aim of this research is to analyse the orientation of the population at pre-pension age as regards questions linked to issues concerning individual pension planning.
Klíčová slova: důchodci; odchod do důchodu; informace; stárnutí aktivní; plánování

Klíčová slova v angličtině: pensioners; retirement; information; planning; active ageing
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Řízení organizací sociálních služeb - vybrané problémy [Management of organizations providing social services - selected issues]. / Jan Molek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 254 s. - ISBN 978-80-7416-083-7

[ Molek, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Fundamentální otázce: "Jak řídit, aby organizace uspokojovala měnící se požadavky zákazníků lépe a efektivněji než konkurence, tedy jak řídit ke strategické prosperitě?" se nemůže vyhnout ani sektor služeb, jehož nedílnou součástí jsou služby sociální. Význam sociálních služeb ve společnosti v důsledku působení socio-demografických faktorů poroste. Trh sociálních služeb bude mohutnět a zároveň se zvyšovat i jeho kvalita. Uživatelé sociálních služeb budou od nich očekávat stále vyšší užitek a také jejich poskytovatelé budou sledovat své zájmy. Na řadě případů lze dokumentovat, že organizace poskytující sociální služby, budou-li chtít přežít, musí podstatně zefektivnit využívání všech svých disponibilních zdrojů. Jedna z možností jak toho dosáhnout, spočívá ve zkvalitnění řízení a kontinuální aplikaci poznatků moderního managementu do každodenní praxe.
 
Anotace v angličtině:  The fundamental question is how to manage the organization so as to satisfy ever-changing customer requirements better and more effectively, i.e. to manage the organization for long-term prosperity. This situation, which is a logical consequence of market economy development, inevitably impacts the services sector, an integral part of which is the social services sector. The importance of social services in society increases as a consequence of social-demographic factors. The social services market will become more robust and the quality will increase. Social services users can expect higher satisfaction and the providers will pursue their interests. In many cases it is obvious that organizations providing social services will have to considerably increase efficiency when using available resources if they want to survive. Increasing the quality of management and continuous implementation of modern management innovations in day-to-day practice are some of the possibilities to achieve that goal.
Klíčová slova: služby sociální; komunikace; manažeři; motivace; kultura organizační; plánování; prosperita; strategické řízení; trh; řízení; řízení pracovního výkonu; rozhodování; vedení; vývojové tendence managementu

Klíčová slova v angličtině: social services; communication; manager; motivation; organisational culture; organisational structure; planning; prosperity; strategic management; market; management; performance management; decision making; leadership; management development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VÚPSV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Důsledky stárnutí populace na potřebu sociáních služeb na území správního obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností [The consequences of an ageing population on the need for social services in the administrative district of Písek as a municipality with extended powers]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 6 (2012), s. 23-25 (3 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Projekce vývoje obyvatelstva ve správním obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností. Důsledky projekce obyvatelstva na potřebu služeb sociální péče. Porovnání vybavenosti správního obvodu Písku jako obce s rozšířeenou působností vybranými typy služeb sociální péče s údaji za ČR a Jihočeský kraj. Zhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb Písek 2011.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; staří; stárnutí; demografie; vývoj; prognózování; prognózování sociální; plánování; plánování sociální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; elderly / aged; ageing; demography; history / development; forecasting; social forecasting; planning; social planning
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Směry hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce [Trends of assessing the complexity, responsibility and difficulty of work]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 4 (2017), s. 16-17.

[ Říhová, Lenka ]

Anotace:  Hodnocení prací a činností podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je nejen základem výdělkové diferenciace u jednotlivých zaměstnavatelů, ale do značné míry i prostředkem pro určování výdělkového a společenského postavení skupin obyvatelstva. Hodnocení prací a činností podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je ale také velmi citlivou oblastí pracovněprávních a obdobných vztahů. Hodnocení prací a činností na základě výše uvedených faktorů je nástrojem výdělkové ochrany a základním prvkem diferenciace zaměstnanců. Vhodným nastavením metody hodnocení prací lze seřadit jednotlivé práce dle jejich náročnosti a nastavit tak vhodnou diferenciaci odměn za práci.
 
Anotace v angličtině:  Evaluation of works and activities according to complexity, responsibility and difficulty is not only the basis of earnings differentiation for individual employers, but to a large extent also a means of determining earnings and social status of population groups. However, evaluating of works and activities according to complexity, responsibility and difficulty is also a very sensitive area of industrial relations and similar relationships. Evaluation of works and activities based on the above factors is an instrument of earnings protection and an essential element of employee differentiation. By appropriate setting of the method of evaluation of works it is possible to arrange individual works according to their intensity and thus to set appropriate differentiation of remuneration for work.
Klíčová slova: hodnocení práce; výzkum; práce obecně; plánování; odměňování; metody; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: job evaluation; research; labour in general; planning; remuneration; methods; occupational qualification
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT