Publikační činnost: 2001
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Easterlinova teorie a vývoj plodnosti v západoevropských zemích, České republice, Maďarsku a Polsku. / Štěpánka Pollnerová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 43, č. 4 (2001), s. 285-296.

[ Pollnerová, Štěpánka ]

Anotace:  Článek uvádí stručnou interpretaci Easterlinovy teorie vývoje plodnosti a snaží se o její verifikaci na údajích o plodnosti mladých žen ve věku pod 30 let v USA a západoevropských zemích. Druhá část článku je zaměřena na situaci v ČR, Maďarsku a Polsku.
Klíčová slova: Mezinárodní; ČR; porodnost; demografie; plánování rodiny; situace ekonomická; situace sociální

Klíčová slova v angličtině: International; CR; Hungary; Poland; fertility rate; demography; family planning; economic situation; social situation
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Srovnávací analýza systémů NDC II. [Analysis of NDC Systems II.]. / Štěpánka Pollnerová - Praha: VÚPSV, 2005. - 45 s.

[ Pollnerová, Štěpánka ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva navazuje na publikaci äAnalýza nově zaváděných systémů NDCô vydanou v roce 2002. Zaměřuje se vývoj důchodových systémů Švédska, Itálie, Lotyšska a Polska v posledních letech. V souladu s otázkami, které vyplynuly při přípravě návrhu zavedení systému NDC v ČR, popisuje zpráva podrobněji řešení invalidních a pozůstalostních důchodů a řešení garance minimálních důchodů či jiných speciálních dávek zajišťujících minimální příjem ve stáří s ohledem na stanovení výše životního minima v uvedených čtyřech zemích. Obsahuje také základní charakteristiku systémů NDC zaváděných v dalších zemích a popis alternativního finského a německého řešení.
 
Anotace v angličtině:  The second report on NDC pension systems describes the recent developments in the pension systems of Swe-den, Italy, Latvia and Poland. It presents detailed information on disability and survivorĺs pensions, minimum pensions and other benefits guaranteeing the minimum income of the elderly in relation with the level of the subsistence minimum in the four countries studied. The report also contains brief descriptions of the NDC sys-tems in other countries and of the Finn and German pension reforms.
Klíčová slova: komparace mezinárodní; systém penzijní; důchod invalidní; důchod pozůstalostní; důchod minimální; příjem zaručený; reforma

Klíčová slova v angličtině: international; Sweden; Italy; Poland; Latvia; pension systems; disabilitypension; survivor´s pension; minimum pension; guaranteed income; reforms
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Monografie vybraných států s ohledem na systémy důchodového zabezpečení : Příloha k výzkumných zprávám z projektů 1. Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy a 2. Mezinárodní srovnání vybraných dílčích systémů důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. / Markéta Vylítová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2001. - 114 s.

[ Vylítová, Markéta - a kol. ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Klíčová slova: Mezinárodní; VÚPSV; MPSV; grant; zab. důchodové; systém; reforma; Francie; Itálie; Maďarsko; SRN; Polsko; Rakousko; Slovinsko; Švédsko; Švýcarsko; V. Británie; USA

Klíčová slova v angličtině: International; RILSA; Ministry of Labour and Social Affairs; grant; pension insurance; system; reform; France; Italy; Hungary; FRG / Germany; Poland; Austria; Slovenia; Sweden; Switzerland; Great Britain; USA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS62/01 - Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému k systému nemocenského pojištění; HS64/01 - Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Polsku [Employment policy of persons with disabilities in Poland]. / Růžena Příhodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 69 s. - ISBN 978-80-7416-135-3

[ Příhodová, Růžena ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá systémem národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Polsku, popisuje různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahuje publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.
 
Anotace v angličtině:  This monograph deals with system of national policy on employment of people with disabilities in Poland, it describes various forms, tools and measures that are used to support the employment of those persons to facilitate their integration into the labour market, respectively to motivate individual actors in this process. In addition to describing system/systems the paper contains selected statistical data, examples of good practice and an explanatory dictionary of relevant terms from the field.
Klíčová slova: postižení; práce-postižení; politika zaměstnanosti; neschopnost pracovní; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; Polsko

Klíčová slova v angličtině: disabled people; employment of disabled people; employment policy; incapacity to work; vocational rehabilitation; integration of disabled people; supported employment; education-training; legislation; Poland
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: 6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců
Poznámka:  Monografie byla zpracována v období březen 2011 - červen 2012
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT