Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Chování na trhu práce v kontextu teorie racionálního jednání. / Jiří Vyhlídal - In: Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, (eds.). - Brno : Masarykova univerzita v Brně, FSS, 2003. - ISBN 80-210-3048-8. - s. 108-117.

[ Vyhlídal, Jiří ]

Anotace:  Změna režimu na konci osmdesátých let znamenala, vedle zásadní změny politického systému, také se zásadní technologickou transformaci a hlubokou proměnu trhu práce. Od počátku devadesátých let hledají sociologové odpovídající model nebo explanační rámec chování na takto se měnícím trhu práce. Tento text se v první části pokouší krátce představit zdroje éměkkéĹ verze teorie racionálního jednání a následně nastínit možnosti tohoto přístupu při interpretaci chování aktérů na trhu práce, především v porovnání s klasickou (étvrdouĹ) verzí teorie racionálního jednání a konceptem habitů Pierra Bourdieu.
Klíčová slova: trh práce; politika zaměstnanosti; sociologie

Klíčová slova v angličtině: labour market; policy; sociology
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2002
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. [Guide to the priorities for the Czech Republic.]. / Martin Potůček, Milada Horáková, a kol.., (okruh spolupracujících odborníků) - Praha: Centrum pro ekonomické a sociální strategie, 2002. - 686 s. - ISBN 80-86349-06-3

[ Potůček, Martin - Horáková, Milada - a kol.. - (okruh spolupracujících odborníků) ]

Anotace:  Publikace se snaží o vystižení priorit České republiky v oblasti politiky, veřejné správy, občanského i komerčního sektoru. Vystihuje souvislosti vývoje různých oblastí života české společnosti v celostním pohledu a v dlouhodobé perspektivě. Podmínky a fungování vzdělávací soustavy, význam sociální soudržnosti a sociálního státu, partnerství státních úředníků a veřejného sektoru. Příprava ČR na vstup do EU a její plné uplatnění v EU. Otázky kvality a udržitelnosti života.
 
Anotace v angličtině:  This publication is trying to outline the priorities for the Czech Republic in policies, public administration, civil and commercial sectors. It outlines the developments in various areas of the life of Czech society as a whole and in the long term. The conditions and the functioning of the education system, the importance of social cohesion and the welfare state, the partnership of the state officials and the public sector. The preparation of the Czech Republic for the accession to the EU and its functioning in the EU. The issues of the quality of life and sustainable development.
Klíčová slova: ČR; integrace evropská; kvalita života; stát sociální; politika veřejná; soudržnost sociální; rozvoj udržitelný

Klíčová slova v angličtině: CR; European integration; quality of life; policy; welfare state; social cohesion; public sector; sustainable development
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Small and Medium Enterprises in the Czech Republic. [Malé a střední podniky v České republice.]. / Danica Krause - In: Small and medium-sized Enterprises in Central Europe: An Overview.. - Tokyo : The Sasakawa Central Europe Fund of The Sasakawa Peace Foundation, 2003. - s. 21-37 (16 s.).

[ Krause, Danica ]

Anotace:  Kapitola pojednává o oblasti malého a středního podnikání v České republice a obsahuje základní informace o tomto sektoru národního hospodářství.
 
Anotace v angličtině:  The chapter describes the small and medium-sized enterprises and contains bacis information about SMEs sector.
Klíčová slova: podnikání malé a střední; podnikání malé a střední

Klíčová slova v angličtině: SME; small and medium-sized enterprises; cooperation; discrimination; policy
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 [Employer Strategies during the Covid-19 Pandemic ]. / Jiří VYHLÍDAL - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 15, č. 6 (2021), s. 8-15 (8 stran).

[ VYHLÍDAL, Jiří ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek nabízí pohled na strategie zaměstnavatelů v České republice bezprostředně před pandemií covidu-19 (v roce 2019) a v jejím průběhu (v roce 2020). V první části se věnuje propouštění a přijímání zaměstnanců v roce 2020 a předkládá srovnání této situace s rokem 2019. Ve druhé části je analyzována spolupráce zaměstnavatelů s úřadem práce zejména ohledně vnímání rizik při zaměstnávání osob doporučených úřadem práce a spolupráce na realizaci opatření souvisejících s pandemií covidu-19. Autor zjistil, že průměrný počet propuštěných zaměstnanců u jednotlivých kategorií zaměstnavatelů v roce 2020 oproti roku 2019 vzrostl, v některých kategoriích i o více než 50 %. Přesto nedošlo v roce 2020 k dramatickému nárůstu nezaměstnanosti. Významnou roli v tom sehrály jednotlivé režimy programu Antivirus.
 
Anotace v angličtině:  The article presents an overview of strategies adopted by employers in the Czech Republic immediately prior to the outbreak of (2019) and during the Covid 19 pandemic (2020). The first part addresses redundancies and the hiring of employees in 2020 and presents a comparison in this respect with the situation in 2019. The second part provides an analysis of the cooperation of employers with the Labour Office, especially with regard to the perception of risks involved in the employment of persons recommended by the Labour Office and cooperation on the implementation of measures aimed at containing the pandemic. The author determined that the average number of employees laid off in various employer categories increased in 2020 compared to 2019, in some categories by more than 50%, despite no dramatic increase in unemployment being recorded in 2020. The various components of the national Antivirus programme undoubtedly played an important role in this connection.
Klíčová slova: trh práce; politika; dopadové hodnocení; efektivnost; aktivizace

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour market activation; policy; impact assessment; efficiency
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT