Publikační činnost: 2004
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Obyvatelstvo, trh práce a migrace v České republice. [Population, labour market and migration in the Czech Republic.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2004. - 34 s.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Populační a demografický vývoj České republiky. Vývoj na trhu práce. Vývoj migrací v ČR. Integrace cizinců. Pracovní migrace. Grafická příloha.
 
Anotace v angličtině:  Population and demographic development in the Czech Republic. Labour market development. Migration development in the Czech Republic. Integration of foreigners. Labour migration. Graphs appendix..
Klíčová slova: populace; migrace; migrace pracovní; trh práce; integrace cizinců; politika migrační; statistika

Klíčová slova v angličtině: population; migration; labour market; integration of foreigners; migration policy; labour migration; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2004
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

The Czech Republic´s Response to Migration in the Context of European Union Enlargement. [Reakce České republiky na migraci v rozšířené Evropské unii.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2004. - 47 s.

[ Horáková, Milada ]

Akce: Ottawa, 2004, WRL Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek z konference ä Human Capital and Migrationô , kterou pořádala v květnu 2004 universita Carleton (Otawa/Kanada) pojednává o populačním a demografickém vývoji v České republice, vývoji zahraničního stěhování, povolení k pobytu cizinců, vývoji na trhu práce a vývoji a struktuře zahraničních migrací a zahraničních pracovních migrací v České republice. Seznamuje se základními údaji o postavení cizinců na trhu práce ČR. Uvádí aktuální informace o situaci v oblasti volného pohybu osob po vstupu ČR do EU.
 
Anotace v angličtině:  A contribution to the "Human Capital and Migration" conference held in May 2004 by Carleton University (Ottawa, Canada), which discusses population and demographic trends in the CR, foreign emigration trends, residency permits for foreigners, labour market trends and the trends and structure of foreign migration and labour migration in the Czech Republic. It lists basic data on the position of foreign workers on the CR labour market and presents up-to-date information on the situation of free movement of people after the CR entry into the EU.
Klíčová slova: populace; migrace; cizinci; zaměstnanost cizinců; politika migrační; vývoj demografický; povolení k pobytu; trh práce; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti; migrace pracovní; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: population; migration; foreigners; employment of foreigners; migration policy; demographic development; residence permit; labour market; unemployment employment policy; labour migration; work permit holders
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 1999
BBB - kapitoly v odborných (nerecenzovaných) monografiích vydaných v domácích vydavatelstvích

Demografická a sociální struktura. [Demographic and Social Structure.]. / Věra Kuchařová - In: Zpráva o lidském rozvoji. / Aleš Kroupa. - Praha : UNDP, VÚPSV, 1999. - s. 31-72.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Tato kapitole popisuje hlavní trendy vývoje sociální a demografické struktury české společnosti v 90.letech 20. století a zahrnuje mj. tyto oblasti: úbytek populace a prodlužování délky života, změny věkové struktury populace, změny rodinného chování, snížení sňatečnosti provázené poklesem porodnosti, diskuse o populačním vývoji, vnitřní a zahraniční migrace, nové aspekty sociálního rozvrstvení, postavení žen a nové chápání rovných příležitostí mužů a žen.
 
Anotace v angličtině:  This chapter describes main trends in the development of the social and demographic structure of the Czech society in the 1990s, and it covers such spheres as the following: population decline and extending life expectancy, changes of age structure, changes in family behaviour, decline in nuptiality and fertility, discussion on population development, internal and external migration, new aspects of social inequalities, womenĺ status and new understanding of equal opportunities.
Klíčová slova: stratifikace sociální; demografie; populace; rodina; rovné příležitosti; imigrace

Klíčová slova v angličtině: social stratification; demography; population; family; equal opportunities; migration
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

XXV. Mezinárodní populační konference. [XXV IUSSP International Population Conference.]. / Anna Šťastná - 2005.

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Ve dnech 18. - 23.7. 2005 proběhla ve francouzském Tours XXV. Mezinárodní populační konference, kterou každé čtyři roky pořádá International Union for the Scientific Study of Population - IUSSP. Kongresu byl věnován značný mediální zájem a zúčastnilo se ho na 2000 odborníků z celého světa.
 
Anotace v angličtině:  At the kind invitation of the French Government, the XXV IUSSP International Population Conference was held in Tours, France 18-23 July 2005. Over 2000 participants attended the Conference, 745 communications were presented in 162 regular sessions, five poster sessions, four plenary sessions, three debate sessions, 3 additional training sessions and 17 side meetings.
Klíčová slova: populace; demografie; konference

Klíčová slova v angličtině: population; demography; conference
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v České republice. [Long-term trends within the labour migration development in the Czech Republic.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 114 s. - ISBN 978-80-7416-020-2

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace, která vychází z empirických dat o cizincích, má sloužit k rychlé orientaci odborné veřejnosti ve vývoji zahraničních pracovních migrací. Data o zahraničních migracích jsou uváděna do souvislosti s vývojem obyvatelstva a vývojem na trhu práce. Zachycuje dlouhodobé trendy s důrazem na pracovní migrace v České republice. Dynamika zahraničních migrací se zrychluje. Roste nejen podíl cizinců na pracovní síle, ale především podíl cizinců v obyvatelstvu. Příčiny se v průběhu let mění. Zatímco zpočátku byly migrace vyvolány zejména poptávkou po levné pracovní síle, dnes již jsou v pohybu řetězové migrace, v jejichž důsledku se trvale usazuje stále větší počet cizinců. Česká republika získává díky migracím pracovní sílu, která přispívá ke zvýšení celkové zaměstnanosti obyvatelstva. Perspektivně získává ze zahraničí i nové obyvatele, kteří mohou přispět k určitým pozitivním změnám v demografickém vývoji. Dlouhodobé demografické trendy ale zahraniční migrace změnit nemohou.
 
Anotace v angličtině:  The publication (based on empirical data on foreigners) should serve to a quick orientation for expert public in the area of foreign labour migrations. Data on foreign migrations are correlated to development of population and in the Labour market. It depicts long-term trends stressing Labour migrations in the Czech Republic. Dynamics of foreign migrations is accelerating. Share of foreigners on total Labour force is growing, but above all their share on total population. Causes are changing in time. Whereas at first migrations were caused by demand on cheap Labour force, today chain migrations are underway, leading to higher and higher settling of foreigners. The Czech Republic gets thanks to migrations a Labour force which contributes to increasing total population Labour rate. In perspective it acquires also new inhabitants from abroad which could contribute to certain positive changes in a development. Long-term demographic trends however cannot be overturned by foreign migrations.
Klíčová slova: migrace mezinárodní; obyvatelstvo; cizinci; povolení k pobytu; zaměstnanost cizinců; trh práce

Klíčová slova v angličtině: international migration; population; foreigners; residence permits; employment of foreigners; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vývoj pracovních migrací v České republice v období hospodářské recese. [The development of work migrations in the period of economic recession.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 131 s. - ISBN 978-80-7416-069-1

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie pojednává o vývoji pracovních migrací v době hospodářské recese. Změny v zaměstnanosti cizinců jsou sledovány v kontextu vývoje trhu práce a porovnávány se situací od roku 1995. Vývoj ukazuje na klesající míru ekonomické participace cizinců, která se projevuje rostoucí diskrepancí mezi počtem cizinců s povolením k pobytu a počtem ohlášených ekonomických aktivit cizinců. Ekonomická recese přispěla paradoxně ke zkvalitnění populace zaměstnaných cizinců z hlediska jejich vzdělanostní a kvalifikační struktury. Počet cizinců na trhu práce ale klesl méně, než by se očekávalo. Cizinci se stali integrální součástí trhu práce i české společnosti. Je třeba aktivně otevírat instituce trhu práce a usnadnit tak ekonomickou participaci usídlených cizinců, která je i předpokladem jejich úspěšné integrace v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The publication deals with development of work migrations during economic recession. Changes in employment of foreigners are monitored in the context of labour market developments and are being compared with situations since 1995. Trends were discovered of falling rate of economic participation of foreigners, manifested by growing discrepancy between number of foreigners with residence permit and number of declared economic activities of foreigners. Paradoxically, economic recession contributed to better quality of population of the employed foreigners with respect to their educational and qualification structure. Number of foreigners in the labour market decreased however less than could be expected. Foreigners have become an integral part both of the labour market and of the Czech society. It is necessary to open up actively institutions of the labour market to facilitate economic participation of foreigners settled here, which is also a prerequisite of their successful integration in the CR.
Klíčová slova: migrace zahraniční; pracovníci migrující; obyvatelstvo; cizinci; povolení k pobytu; zaměstnanost cizinců; trh práce; integrace cizinců

Klíčová slova v angličtině: international migration; migrant workers; population; foreigners; residence permits; employment of foreigners; labour market; integration of foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní pracovní migrace v České republice v době pokračující hospodářské recese v roce 2010 [International labour migration in the Czech Republic during the ongoing economic recession in 2010]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 89 s. - ISBN 978-80-7416-093-6

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace o vývoji pracovní migrace v České republice si klade za cíl podat jednoduchou a přehlednou formou aktuální informaci o vývoji zahraničních migrací v České republice v souvislosti s vývojem na trhu práce. Publikace vychází z datových zdrojů poskytovaných policií České republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým statistickým úřadem. Studie je pravidelČnou součástí výzkumné činnosti VÚPSV, v.v.i. Praha. Počátky výzkumu na poli pracovních migrací se zde tradují již od roku 1991. Každoroční studie se v posledních dvou letech zaměřují detailněji na vývoj pracovních migrací v době hospodářské recese a vlivu hospodářského oživení na pracovní migrace.
 
Anotace v angličtině:  The publication on development of labour migration in the Czech Republic aims at presenting in a simple and summary form the actual information on foreign migration related to labour market developments in the Czech Republic. The publication is based on source data supplied by the Police of the Czech Republic, and other Czech Republic ministries, i.e. Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Industry and Trade and the Czech Statistical Office. The study is a regular part of the activities of the RILSA Prague. Research activities in the area can be traced back here since 1991. Annual studies are focused in the last two years more in detail on developments of labour migrations in time of economic recession and impact of economic revival on labour migrations.
Klíčová slova: migrace zahraniční; obyvatelstvo; cizinci; povolení k pobytu; zaměstnanost cizinců; trh práce

Klíčová slova v angličtině: international migration; population; foreigners; residence permit; employment of foreigners; labour market
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT