Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace dat o zaměstnanosti v ČR. / Jaroslav Kux - In: Statistika. - ISSN 0322-788X - Roč. 36, č. 4 (1999), s. 157-171.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Minulé i současné základní zdroje informací o zaměstnanosti. Systém podnikového výkaznictví o zaměstnanosti. Systém výběrového šetření pracovních sil. Použití odlišných koncepcí šetření, odlišných metodologií. Nedokonalá vypovídací schopnost obou typů šetření; rozdílnost výsledků v případě porovnání obou typů šetření. Stupeň harmonizace dat o zaměstnanosti se standardy EU. Vzhledem k nedostatkům obou typů šetření hledány nové způsoby šetření (např. sestavování účtů práce apod.).
Klíčová slova: ČR; EU; zaměstnanost; metody statistické; sčítání lidu; nezaměstnanost; zdroje lidské; cizinci; samostatní; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; employment; statistical methods; population census; unemployment; human resources; foreigners; self-employed; European integration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Demografická statistika ve Francii. [Demographic statistics in France.]. / Jana Paloncyová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 44, č. 2 (2002), s. 145-150.

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Práce seznamuje se současnou praxí demografické evidence ve Francii. Francouzská demografická škola a statistika jsou známy svými vysoce propracovanými metodami, které se v některých aspektech liší od statistické praxe v ČR. Běžná evidence obyvatelstva ve Francii. Sčítání obyvatelstva. Výzkum rodiny. Výzkum zaměstnanosti.
Klíčová slova: Francie; demografie; sčítání lidu; metody statistické; rodina; zaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: France; demography; population census; statistical methods; family; employment
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. [Households and families according to the results of the population census.]. / Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, 2004. - 94 s.

[ Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná studie popisuje domácnosti a rodiny na základě výsledků sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 v České republice. Většina údajů z roku 2001 je porovnávána s daty ze sčítání obyvatelstva z roku 1991. Výsledky sčítání zachycují aktuální stav populace k určitému datu, jenž je výsledkem vývojových trendů jednotlivých demografických procesů. Údaje o rodinách a domácnostech zjišťované při sčítáních dokreslují důsledky předešlého rodinného chování. To umožňuje lépe pochopit změny rodiny, ke kterým došlo v 90. letech. Při zpracovávání byly použity standardní výstupy Českého statistického úřadu, a to především publikace Obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti 1991, 2001 a Domácnosti 1991, 2001. Analýzy a vlastní výpočty tedy vycházejí z agregovaných dat publikovaných v těchto svazcích, nikoliv z individuálních dat ze sčítání.
 
Anotace v angličtině:  The report offers a description of households and families according to the results of the population census 2001 in the Czech Republic. Most of the features have been compared with the results from the previous census 1991. In general, population census offers an overview of the population state at a defined moment. Information about households and families from the census data reflects the consequences of the previous family patterns and helps to understand the changes in demographic processes in the 90s in the Czech Republic. Concerning the data and methods used in this study, the analyses have been based on aggregate data published by the Czech Statistical Office.
Klíčová slova: ČR; sčítání lidu; domácnosti; rodina; rodina neúplná; soužití nesezdané; kraje; struktura populace; bydlení; statistika

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; POPULATION CENSUS; HOUSEHOLDS; FAMILY; ONE PARENT FAMILY; COHABITATION; DISTRICTS; POPULATION STRUCTURE; HOUSING; STATISTICS
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT