Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza vzdělávací úrovně české populace v relaci k EU a jejím vybraným státům. [Analysis of the level of education of the Czech population in relation to the EU and some selected EU countries]. / Ludvík Michalička, Věra Czesaná, a kol. - Praha: VÚPSV, 2005. - 38 s.

[ Michalička, Ludvík - Czesaná, Věra - a kol. ]

Anotace:  Komaparace vzdělanostní struktury české pracovní síly se vzdělanostní strukturou pracovní síly v EU. Studie je součástí první etapy řešení projektu "Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí".
 
Anotace v angličtině:  A comparison of the structure of the level of education achieved by the Czech labour force with that of the EU. The study forms a part of the first stage of the project ôThe risk of potential brain drain from the Czech Republic.ö
Klíčová slova: ČR; EU; vzdělání dosažené; vzdělanost; zdroje lidské; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; educational attainment; population education; human resources; occupational qualification
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Komparace vzdělanostní struktury české pracovní síly se vzdělanostní strukturou pracovní síly v EU. [A comparison of the education of the Czech labour force with that of EU labours forces.]. / Ludvík Michalička, Věra Czesaná - In: Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. / Jana Vavrečková, a kol.. - Praha : VÚPSV, 2006. - ISBN 80-87007-00-X. - s. 48-52 (5 s.).

[ Michalička, Ludvík - Czesaná, Věra ]

Anotace:  Mezinárodní srovnání vzdělanostní úrovně české pracovní síly. Zastoupení terciárních kvalifikací v pracovní síle ČR a vybraných zemí EU. Analýza vývoje terciárního vzdělávání v ČR a výhled do roku 2009.
 
Anotace v angličtině:  An international comparison of the Czech labour forceĺs education levels. The share of tertiary educated labour in the CR and selected EU countries. An analysis of the development of tertiary education in the CR and the outlook for 2009.
Klíčová slova: vzdělání dosažené; vzdělanost

Klíčová slova v angličtině: educational structure; educational attainment; population education
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Přístup k dalšímu vzdělávání. / Helena Vychová - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 46-49.

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Účast dospělých osob v dalším vzdělávání je v České republice velmi nízká a její hodnoty s věkem dále klesají. Významně zde působí vliv dosažené úrovně vzdělání, kdy vyšší míru účasti lze nalézt zejména u dospělých s vyšším vzděláním. Naopak nižší vzdělanostní úroveň populace, což je i problém ČR, je spojena s klesající účastí. Vyšší účast lze dále pozorovat u osob zaměstnaných, které se ve srovnání s osobami registrovanými na úřadech práce vzdělávají dvakrát častěji. Aktivity dalšího vzdělávání tak nejsou českou dospělou populací dostatečně využívány k profesnímu a osobnímu rozvoji, což následně negativně ovlivní její neschopnost pružně reagovat na stále rychleji probíhající proměny trhu práce. Zákonné povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Kurzy komerčních vzdělávacích institucí a rekvalifikace, Nízká individuální i systémová motivace k dalšímu vzdělávání.
Klíčová slova: vzdělávání-výcvik; vzdělávání dospělých; motivace; vzdělanost; rekvalifikace

Klíčová slova v angličtině: education and training; motivation; adult learning; population education; retraining
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odhadování vzdělanostních potřeb [Skill needs forecasting.]. / Ludvík Michalička - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 6 (2008), s. 31.

[ Michalička, Ludvík ]

Anotace:  Důležitost odhadování vzdělanostních potřeb s dostatečným předstihem, jako předpoklad ekonomického růstu. Informace o využívání a rozvíjení modelu ROA-CERGE pro předvídání vzdělávacích potřeb, který vypracovalo Výzkumné centrum pro vzdělávání a trh práce v Maastrichtu, ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Model využívá nizozemské know-how, je však nastaven na podmínky ČR.
Klíčová slova: ČR; vzdělanost; vzdělávání celoživotní; potřeby pracovních sil; zdroje lidské; modelování; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; population education; life long education; labour demand; human resources; model; qualification needs; skill needs forecasting
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J020/04-DP1 Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzdělávání
Poznámka:  článek není v recenzované části
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT