Publikační činnost: 2002
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Propopulační politika - spíše chiméra než spása. [Pronatal Policy - rather a myth than a salvation.]. / Ladislav Rabušic - In: Ekonomika, právo, politika. - ISSN 1213-3299 - č. 21 (2002), s. 47-62.

[ Rabušic, Ladislav ]

Anotace:  Autor ve své stati polemizuje s představou, že propopulační politika může zvrátit současnou nízkou míru reprodukce českého obyvatelstva. Jeho polemika je založena na rozboru čtyř předpokladů pronatalitní politiky: 1. že demografie dokáže říci, jakými trajektoriemi se bude ubírat budoucí populační vývoj; 2. že nízká porodnost má jasné negativní účinky na úroveň blahobytu příslušné země a jejích obyvatel; 3. že v populaci existuje touha mít více dětí než jedno a že kdyby neexistovaly vnější ekonomické a sociální bariéry, měli by rodiče často dvě a více dětí; 4. že aktivní propopulační politika může stimulovat dobrovolná rozhodnutí zvýšit porodnost. Autor konstatuje, že tyto čtyři předpoklady neplatí, z čehož vyplývá, že také neexistuje přímý vztah mezi úrovní populační politiky a úrovní plodnosti.
 
Anotace v angličtině:  The paper discusses the idea that pronatal population policy can change the current very low Czech fertility rate. The advocates of pronatal policy believe: 1. that demography can tell us what will be the future retility rates; 2. that low fertility has negative effects on economic development of society; 3. that there are desires to have more than a one child and had not it been for economic and social barriers, the parents whoul have had two and more children; 4. that the active pronatal policy can stimularte higher fertility. The paper opposes this view and argues that these four assumptions are not true. Therefore, logically, it is a myth to believe that there is a direct relationship betewwn the level of popualtion policy and fertility rates.
Klíčová slova: politika populační

Klíčová slova v angličtině: population policy; population projection; pronatal policy assumptions
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Kolik bude českých seniorů v příštích desetiletích? [What will be the Number of Czech Seniors in Future Decades?]. / Ladislav Rabušic - In: Geriatria. - ISSN 1335-1850 - Roč. 4, č. 3-4 (1999), s. 38-41.

[ Rabušic, Ladislav ]

Anotace:  Stať uvádí výsledky některých demografických projekcí, aby ukázala, jaké možné počty seniorů lze očekávat v ČR do roku 2030. Z nárůstu počtu seniorů stať poté odvozuje některé úvahy o sociálních efektech tohoto vývoje.
Klíčová slova: demografie; stárnutí; populace; prognózování

Klíčová slova v angličtině: CR; demography of agein; dynamics of ageing; population projection
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Projection of human capital of the Czech Republic and its regions to 2050 [Prognóza lidského kapitálu v České republice a jejích regionech do roku 2050]. / Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Ladislav Průša - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 53, č. 4 (2011), s. 304-320 (17 s.).

[ Fiala, Tomáš - Langhamrová, Jitka - Průša, Ladislav ]

Anotace:  Klasické populační projekce neposkytují žádné informace o kvalitativní stránce populace. Možným zdrojem informací o odborných a profesních kvalifikacích osoby je úroveň vzdělání. Tento článek obsahuje populační projekci pro Českou republiku jako celek a pro její regiony podle pohlaví, věku a úrovně vzdělání do roku 2050 na základě nejnovějších demografické projekce. Výpočty berou v úvahu rozdíly v úmrtnosti podle úrovně vzdělání. Podle projekce podíl lidí s vysokoškolským vzděláním poroste velmi rychle a rozdíly v úrovni vzdělání mezi muži a ženami se budou snižovat.
 
Anotace v angličtině:  Classic population projections provide no information about the qualitative side of the population. A possible source of information about the skills and professional qualifications of a person is education level. This article contains a population projection for the Czech Republic as a whole and for its regions according to sex, age and education level to 2050 based on the latest demographic projection. The computations take into account differences in mortality according to education level. According to the projection, the proportion of tertiary educated people will grow very rapidly and the differences in education level between males and females will diminish.
Klíčová slova: stárnutí populace; prognózování demografické; vzdělání dosažené; vzdělanost; muži; ženy; regiony; kapitál lidský

Klíčová slova v angličtině: population ageing; population projection; human capital; education level
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Důsledky stárnutí populace na potřebu služeb sociální péče do roku 2030 [The Impact of Population Ageing on the Need for Social Care Services to 2030]. / Ladislav Průša - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 57, č. 3 (2015), s. 231-244 (14 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Nová projekce obyvatelstva České republiky publikovaná ČSÚ je příležitostí pro odhad dopadů, které může mít stárnutí populace na všechny sociální systémy. Je to důležité zejména pro oblast sociálních služeb, protože očekávané změny ve struktuře populace budou významně ovlivňovat potřeby péče v nejstarší věkové skupině populace. V krátkém horizontu se očekává významné zvýšení podílu lidí starších 65 let na celkové populaci. V první části je věnována pozornost charakteristice hlavních výsledků projekce obyvatelstva ČR do roku 2100. Druhá část je zaměřena na působení příspěvku na péči na vývoj sociálních služeb. V poslední části je zpracována projekce potřeby služeb sociální péče, jejímž východiskem je vývoj struktury příjemců příspěvku na péči podle jednotlivých stupňů závislosti.
 
Anotace v angličtině:  The new population projection published by the Czech Statistical Office provides an opportunity to estimate the impact of population ageing on all social systems. This is particularly important for the area of social services because expected changes in the population structure will significantly affect care needs in the oldest age group of the population. In the short term a significant increase is expected in the share of people over the age of 65 in the total population.The first part is devoted to the characteristics of the main results of the population projection of the Czech Republic to 2100. The second part focuses on the effect of the care allowance to the development of social services. The last part deals with projections on the need for social care services on the base of development of the structure of care allowance recipients by various degrees of dependence.
Klíčová slova: projekce obyvatelstva; služby sociální; příspěvek na péči; projekce potřeby služeb sociální péče

Klíčová slova v angličtině: population projection; social services; care allowance; projections on the need for social care services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/demografie-revue-pro-vyzkum-populacniho-vyvoje-c-32015
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT