Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zpráva o lidském rozvoji 1999. Česká republika. / Aleš Kroupa, a kol. - Praha: VÚPSV - UNDP, 1999. - 238 s.

[ Kroupa, Aleš - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva o stavu lidského rozvoje za rok 1999 v České republice vychází z obecného pojetí lidského rozvoje a současně se soustřeďuje na klíčové parametry, kterými jsou ekonomické a sociální podmínky spolu s lidskou prací. Analyzuje a interpretuje reformy v klíčových oblastech v posledních deseti letech. Autoři nechtěli ve své zprávě pouze reflektovat současný stav, ale pokusili se zachytit i vývoj jednotlivých reformních koncepcí. Zpráva se dělí do sedmi samostatných, ale často vzájemně provázaných kapitol:
I. Pojetí lidského rozvoje v České republice. Tato kapitola popisuje pojetí lidského rozvoje v České republice podle obvyklých kritérií zpráv UNDP týkajících se kvality zdraví, vzdělání a životní úrovně.
II. Ekonomický vývoj a jeho důsledky pro lidský rozvoj. Druhá kapitola věnuje pozornost vývojovým trendům hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů nezbytných pro lidských rozvoj a hodnocení různých transformačních politik v průběhu času.
III. Demografická a sociální struktura. Třetí kapitola analyzuje populační vývoj a jeho sociální a ekonomické důsledky. Zaměřuje se rovněž na změny v modelech rodin a domácností. Obsahuje také analýzu změn v sociální struktuře, vlivu demografických a ekonomických procesů na novou sociální stratifikaci a jejích politických důsledků a sociální mobility v přechodném období. V neposlední řadě si tato kapitola všímá nového chápání rovných příležitostí.
IV. Postavení a úloha práce ve společnosti. Čtvrtá kapitola se věnuje světu práce. Popisuje hlavní charakteristiky politiky trhu práce v České republice a sleduje současný stav a vývoj zaměstnanosti jako bázi pro reflexi jejího budoucího vývoje. Zaměřuje se na celkový vývoj nezaměstnanosti a uvádí prognózu jejího budoucího vývoje. Poskytuje také analýzu vývoje aktivní politiky zaměstnanosti a informace o sociálním dialogu.
V. Sociální ochrana. Pátá kapitola obsahuje analýzu vývoje různých pojetí a politik týkajících se programů sociálních dávek. Zvláštní pozornost je věnována důchodovému systému a jeho reformě, systému zdravotnictví a jeho reformě, zabezpečení nezaměstnaných a systému státní sociální podpory, který zahrnuje hlavní nástroje podpory rodiny v České republice
VI. Životní úroveň a chudoba. Šestá kapitola vysvětluje proces diferenciace příjmových zdrojů domácností, ke které došlo v důsledku privatizace a tržně orientovaného, demokratického prostředí. Je zde analyzován vliv příjmů na vytváření nových sociálních struktur, jejich sociální a politické důsledky a rovněž i postoje domácností. Pozornost je věnována také vývoji mechanismu vytváření mezd.
VII. Souhrn a východiska budoucího rozvoje. Autoři se pokoušejí popsat celkový kontext svých závěrů v souhrnu doporučení do budoucna.
 
Anotace v angličtině:  The 1999 Report on the state of human development in the Czech Republic is based on the general concept of human development and at the same time focuses on key parameters, which are economic and social conditions, together with human labour. It analyzes and interprets reforms in key areas during the past ten years. The authors did not merely want to reflect the current situation, but tried to grasp the development of individual conceptions of reform as well.
Klíčová slova: rozvoj sociální; rozvoj ekonomický; struktura sociální; struktura populace; ochrana sociální; úroveň životní; chudoba

Klíčová slova v angličtině: social development; economic and social development; social structure; population structure; social support; standard of living; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Poznámka:  Anglická verze dostupná z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/ZPRAVA_A.pdf
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. [Households and families according to the results of the population census.]. / Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, 2004. - 94 s.

[ Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná studie popisuje domácnosti a rodiny na základě výsledků sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 v České republice. Většina údajů z roku 2001 je porovnávána s daty ze sčítání obyvatelstva z roku 1991. Výsledky sčítání zachycují aktuální stav populace k určitému datu, jenž je výsledkem vývojových trendů jednotlivých demografických procesů. Údaje o rodinách a domácnostech zjišťované při sčítáních dokreslují důsledky předešlého rodinného chování. To umožňuje lépe pochopit změny rodiny, ke kterým došlo v 90. letech. Při zpracovávání byly použity standardní výstupy Českého statistického úřadu, a to především publikace Obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti 1991, 2001 a Domácnosti 1991, 2001. Analýzy a vlastní výpočty tedy vycházejí z agregovaných dat publikovaných v těchto svazcích, nikoliv z individuálních dat ze sčítání.
 
Anotace v angličtině:  The report offers a description of households and families according to the results of the population census 2001 in the Czech Republic. Most of the features have been compared with the results from the previous census 1991. In general, population census offers an overview of the population state at a defined moment. Information about households and families from the census data reflects the consequences of the previous family patterns and helps to understand the changes in demographic processes in the 90s in the Czech Republic. Concerning the data and methods used in this study, the analyses have been based on aggregate data published by the Czech Statistical Office.
Klíčová slova: ČR; sčítání lidu; domácnosti; rodina; rodina neúplná; soužití nesezdané; kraje; struktura populace; bydlení; statistika

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; POPULATION CENSUS; HOUSEHOLDS; FAMILY; ONE PARENT FAMILY; COHABITATION; DISTRICTS; POPULATION STRUCTURE; HOUSING; STATISTICS
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Přesnost populačních prognóz se zaměřením na seniory. [Accuracy of the Populations Forecasts with a View to Seniors.]. / Kamila Svobodová - 2007.

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek se věnuje hodnocení přesnosti populačních prognóz za obyvatele Československa, publikovaných v letech 1953-1987. Srovnáním prognózovaných počtů s realitou autorka zjišťuje velice zajímavé poznatky o tom, s jakou přesností se prognostikům dařilo odhadovat budoucí celkové počty a pohlavní a věkovou strukturu obyvatelstva.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this article is the evaluation of the population forecasts, which were published in 1953-1987 in the Czechoslovakia. The author confronts the forecasted and existing numbers of people and finds out the accuracy of the populations forecast according the gender and age.
Klíčová slova: demografie; prognózování; stárnutí; struktura populace; skupiny věkové

Klíčová slova v angličtině: demography; forecasting; ageing; population structure; age groups
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In:Demografie - Demografické informace, analýzy a komentáře, ISSN 1801-2914 (Do 1371)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Employment and working conditions of migrant workers - Czech Republic. [Zaměstnanost a pracovní podmínky migrujících pracovníků - Česká republika.]. / Milada Horáková - 2007.

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Anotace:  Podíl migrantů v rámci ekonomicky aktivní populace se v ČR od r. 1990 stále zvyšuje. Nejvíce zastoupenými národy na českém pracovním trhu jsou Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Poláci.V zásadě existují 2 hlavní skupiny migrujících pracovníků s odlišnými právními podmínkami. První skupinu tvoří občané zemí EU/EEA/EFTA, kteří těží z volného pohybu a mají většinou status zaměstnance. Druhou skupinu tvoří příslušníci z tzv. třetích zemí, jejichž postavení na trhu práce je významně horší. Ve srovnání s první skupinou jsou častěji samostatnými podnikateli bez zaměstnanců.
 
Anotace v angličtině:  The share of migrants within ekonomic active population in the Czech Republic has been growing continuoustly since 1990.The most frequent nationalities in Czech labour market are Slovak, Ukrainians, Vietnamese and Polish. Basically there are two main groups of migrant workers with different legal conditions. First group consist of the EU/EEA/EFTA citizens who profit from free movement and who have mostly the status of employees. Second group create so called ôthird country nationals" whose position on labour marker is considerably worse. They are more often selfemployed without employyes compared to first mentioned group.
Klíčová slova: pracovníci migrující; cizinci; struktura populace; podmínky pracovní; trh práce; vzdělání dosažené; migrace; migrace tajná; samostatní; zaměstnanost; zaměstnanost skrytá; nezaměstnanost; podmínky zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: migrant workers; foreigners; population structure; working conditions; labour market; educational attainment; migration; illegal migration; self employed; employment; clandestine employment; unemployment; conditions of employment
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Eurofond - Do 1367
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Komplexní analýzy sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. : Závěrečná zpráva o výzkumu. / Věra Kuchařová - Praha: Socioklub, 2002. - 66 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří (ZVZ56) byl zadán MPSV na rok 2002. V souvislosti s přípravou Národního programu přípravy na stárnutí se zaměřuje na stěžejní oblasti: zdraví seniorů a zdravotní péče, zabezpečení služeb sociální péče, vývoj ekonomické aktivity seniorů a přechod mezi produktivní a poproduktivní životní fází, materiální základ života seniorů se zaměřením na příjmovou situaci a bydlení, sociálně patologické jevy v jejich životě jako osamělost a zneužívání. Tato zpráva je souhrnem hlavních poznatků, námětů a hypotéz získaných při práci na projektu.
Klíčová slova: demografie; struktura populace; stárnutí; staří; práce-staří; populace ekonomicky aktivní; příjmy; spotřeba; zab. důchodové; bydlení; stav zdravotní; péče zdravotní; služby sociální; pomoc mezigenerační; pomoc sociální; diskriminace věková

Klíčová slova v angličtině: demography; POPULATION STRUCTURE; ageing; elderly; employment of the elderly; economically active population; incomes; consumption; pension insurance; housing; health status; health care; social services; intergenerational relationships; social assistance; age discrimination
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Poznámka:  projekt ZVZ56 - Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří
Do 1503
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Podkladová studie o situaci rodin v hlavním městě Praze, o životních podmínkách a potřebách rodin a možnostech jejich uspokojování. [Background paper on a situation of families in the City of Prague, on living conditions and family needs and possibilities how to meet the needs.]. / Věra Kuchařová, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 82 s.

[ Kuchařová, Věra - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Podkladový materiál a východiska pro koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy. Studie mapuje situaci v hlavním městě s ohledem na cíle rodinné politiky: demografická struktura pražské populace a složení domácností; demografické ukazatele; materiální a životní podmínky rodin v Praze; příjmová a bytová situace domácností, spotřeba; vybrané specifické charakteristiky střední třídy; analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v mikroregionu Praha s přihlédnutím k situaci rodin s dětmi; sociální a zdravotní služby v Praze z hlediska diferencovaných potřeb rodin; další služby pro rodiny, služby umožňující slaďování rodiny a zaměstnání a role nestátního sektoru; vzdělávání dětí a mládeže ľ vztah rodiny, školy a dalších institucí. Shrnutí a doporučení ke koncepci rodinné politiky.
 
Anotace v angličtině:  Background material and bases for family policy conception for City of Prague. The study monitors the situation of Prague families and households with regard to objectives of family policy: demographic structure Prague population and composition of households; demographic indicators; material and living conditions of families in Prague; income and housing situation of households, consumption; selected specific characteristics of middle class; the analysis of employment and unemployment in the Prague micro region in view of situation of families with children; social and health services from point of view of differentiated needs of families; further services for families, services facilitating reconciliation of work and family life and the role of nongovernmental sector; education of children and youth ľ relations among a family, school and other institutions. Summary and recommendations concerning the conception of family policy.
Klíčová slova: politika rodinná; koncepce hl.m. Prahy; struktura populace; ukazatele; demografie; domácnosti; úroveň životní; příjmy-domácnosti; chudoba; bydlení; třída sttřední; zaměstnanost; nezaměstnanost; služby sociální; péče zdravotní; sladění pracovního a rodinného života; sektor veřejný; zařízení předškolní; školství; deti; čas volný

Klíčová slova v angličtině: family policy; conception of family policy; family policy of City of Prague; structure of household; population structure; standard of living; household income; poverty; middle class; housing; employment; unemployment; social services; health services; reconciliation of family and work life; public sector; preschool facilities; educational system; leisure time; children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  RIV: kategorie H
sig: Do 1506
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Populační vývoj: Norsko. [Population development: Norway.]. / Anna Šťastná - 2009. - 10 s. - ()

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Historický vývoj populace. Věková struktura obyvatel, demografické stárnutí, věkové skupiny, úmrtnost, naděje dožití, porodnost, odklad prvního porodu, mimomanželská plodnost, počty umělých přerušení těhotenství, sňatečnost a nesezdaná soužití, přítomnosti dětí v jednotlivých typech rodin a partnerského soužití, rozvody a rozluky, migrace.
Klíčová slova: Norsko; demografie; vývoj; struktura populace; stárnutí demografické; úmrtnost; porodnost; plánování rodiny; chování demografické; sňatečnost; soužití nesezdané; rozvody; migrace

Klíčová slova v angličtině: Norway; demography; demographic development; demographic ageing; population structure; mortality; fertility; family planning; demographic behaviour; marriage rate; cohabitation; DIVORCES; migration
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2009. - ISSN: 1801-2914.
viz uložené 1140
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální zabezpečení. [Social security.]. / Ladislav Průša - In: Veřejné finance. / Bojka Hamerníková, Alena Maaytová. - Praha : Wolters Kluwer, 2010. - ISBN 978-80-7357-497-0. - s. 143-164 (22 s.) /celkem 340 s..

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Vymezení a obsah sociálního zabezpečení. Důvody pro rozvoj sociálního zabezpečení, 4 klíčové cíle modernizace sociální ochrany. Nástroje sociálního zabezpečení. Problémy sociálního zabezpečení. Základní faktory sociálního zabezpečení (ekonomické, společensko-politické, demografické). Stárnutí populace jako rizikový faktor růstu výdajů na sociální zabezpečení.
Klíčová slova: zab. sociální; podpora sociální; ochrana sociální; pomoc sociální; služby sociální; příjmy sociální; výdaje sociální; dávky sociální; stárnutí; struktura populace; síť sociální

Klíčová slova v angličtině: social security; social support; social protection; social assistance; social services; social income; social expenditure; ageing; population structure; social safety net
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem 340 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2010
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Populační vývoj - Švédsko. / Anna Šťastná - 2010. - 10 s. - ()

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Švédsko je zemí, jež předznamenala proces později označený jako druhý demografický přechod. K transformaci vzorců rodinného chování směrem ke křehčím partnerským vztahům, odkládání založení rodiny do vyššího věku a výraznému snížení plodnosti vyššího pořadí zde začalo docházet dříve než v ostatních evropských zemích.
Klíčová slova: Švédsko; demografie; ukazatele; struktura populace; vývoj; skupiny věkové; úmrtnost; porodnost; soužití nesezdané; interrupce; sňatečnost; rozvodovost; migrace

Klíčová slova v angličtině: Sweden; demography; indicators; population structure; development; age groups; mortality; birth rate; cohabitation; abortion rate; marriage rate; divorces; migration
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  In: Demografie.info, 2010. ISSN: 1801-2914.
viz Do 1566
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Důsledky změn věkové struktury obyvatelstva na vývoj nákladů na poskytování zdravotní péče [The Effects of Changes in the Population Age Structure on the Costs]. / Ladislav Průša - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 59, č. 1 (2017), s. 33-48 (16 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento příspěvek se snaží kvantifikovat dopady změn ve věkové struktuře populace na náklady zdravotních pojišťoven na poskytování zdravotní péče. Na základě projekce populace pro ČR a údajů o výdajích zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle pohlaví a věku jsou kvantifikovány očekávané vývojové náklady zdravotních pojišťoven v roce 2030 a jsou posouzeny možnosti financování systému zdravotního pojištění, Včetně navrhovaných změn některých parametrů systému.
 
Anotace v angličtině:  This paper attempts to quantify the effects of changes in the population age structure on the costs of healthinsurance companies for the provision of health care. Based on a population projection for the Czech Republic and data on health-insurance companiesĺ expenditures on health care by gender and age, the expected development costs of health-insurance companies in 2030 are quantified and the possibilities of financing the health-insurance system, including proposed changes to some parameters of the system, are assessed.
Klíčová slova: péče zdravotní; pojištění zdravotní; struktura populace; prognózování; financování; pojišťovny zdravotní

Klíčová slova v angličtině: healt care; health insurance; health insurance companies; population structure; projection of the population of the Czech Republic; incomes and expenditures of the health-insurance system
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT