Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Šetření výdělkové nerovnosti žen a mužů v managementu. [The survey of income inequalities between women and men in management.]. / Jan Vlach - Praha: VÚPSV, 2005. - 53 s.

[ Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem šetření bylo na základě ätvrdýchô statistických dat Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva fi-nancí a Českého statistického úřadu analyzovat v podnikatelské a nepodnikatelské sféře: -přístup žen k řídícím pozicím, -mzdové a platové ocenění práce žen v managamentu, -postavení žen na trhu práce v segmentu management. Výběrový soubor zahrnoval 1/3 zaměstnanců v české ekonomice, byl tedy dostatečně representativní pro zobec-nění základních proporcí na manažerském segmentu trhu práce. Rozbor, který přihlížel k osobnostním faktorům zaměstnanců a charakteristikám zaměstnavatelů, potvrdil signály sociologických studií o výdělkové diskriminaci žen v manažerských funkcích. Zaměstnavatelé na trhu práce získávají stále více žen do managementu za relativ-ně nižší cenu ve srovnání s muži. Analýza příčin přesahuje možnosti statistické analýzy, týká se právních a sociologických disciplín.
 
Anotace v angličtině:  Aim of this quest was on the basis of ähard" Ministry of labour and social affairs, Ministry of finance and Czech statistical office data to analyze: -access of women to the executive positions, -payroll and wage evaluation of womenĺs labour effort in management, -position of women in the labour market at management segment, all in the profit and non-profit sphere. The selective set included 1/3 employees of the Czech economy, i.e. representative enough for generalization of basic proportion at managerial labour market segment. The analysis, that aimed the characteristics of employees and the employer, confirmed sociological studies signals about earnings discrimination of women at managerial functions. Employers are able to receive still more women to the managerial positions for relatively lower price in comparison with men in the labour market. The analysis of causes exceeds the possibilities of statistical analy-sis; it is concerned law and sociological disciplines.
Klíčová slova: ČR; postavení žen na trhu práce; management; ženy; mzdy; diskriminace pracovní; manažeři

Klíčová slova v angličtině: CR; access of women to the executive positions; payroll and wage evaluation of womenĺs labour effort in management; position of women in the labour market at management segment; earnings discrimination of women at managerial functions
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J046/05-DP1 - Gender v managementu; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Ženy jako manažerky. / Danica Krause, Drahomíra Fischlová - 2006. - nestr.

[ Krause, Danica - Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Z pohledu vývoje a stavu zaměstnanosti vedoucích a řídících pracovníků (manažerů) došlo jak u mužů, tak i u žen k největšímu navýšení počtu pracovních míst. Kvantitativní změny v participaci žen na řízení jsou v porovnání se situací u mužů sice výrazně vyšší, ale podíl žen v této skupině zůstává nízký; ženy tvoří asi čtvrtinu všech vedoucích a řídících pracovníků. Ženy - manažerky sice svoje zastoupení v rámci řídícího podnikového aparátu na jedné straně kontinuálně dynamicky zvyšují, nadále zde ale nacházejí pracovní uplatnění méně než muži, genderový rozdíl v zastoupení této kvalifikační skupiny se v čase snižuje pouze velmi pozvolně.
Klíčová slova: rovnost; management; manažeři; ženy; gender; trh práce; postavení žen na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: equality; management; managers; women; gender; labour market; position of women in the labour market at management segment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Rovné příležitosti do firem, č. 4/2006
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT