Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členských zemí Evropské unie. [National Action Plans of the Fight against Poverty and Social Exclusion in EU Member States.]. / Magdalena Kotýnková, Štěpán Laňka - Praha: VÚPSV, 2002. - 126 s.

[ Kotýnková, Magdalena - Laňka, Štěpán ]

Externí odkaz
Anotace:  Hlavním cílem předložené zprávy je identifikace nových přístupů a příkladů dobré praxe, které přijaly členské země Evropské unie v rámci boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Předložená zpráva vychází ze Společné zprávy o sociálním začleňování, která byla zpracována na základě národních akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a publikována Radou Evropské unie v prosinci 2001. Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení byly zpracovány členskými zeměmi Evropské unie v období leden - květen 2001 jako reakce na přijaté společné cíle v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení (Nice, prosinec 2000). První část předložené zprávy obsahuje popis opatření v rámci politiky zaměstnanosti, sociální, bytové, apod. a aktivit občanské společnosti, které byly přijaty jednotlivými členskými zeměmi pro dosažení společných cílů. Druhá část obsahuje příklady dobré praxe, které byly vybrány jak ze Společné zprávy, tak z jednotlivých národních akčních plánů. Třetí část je věnována problemati
ce společných ukazatelů, které byly vytvořeny pro měření chudoby a sociálního vyloučení.
 
Anotace v angličtině:  This report focuses mainly on identifying of innovative approaches and good practice in the area of the fight against poverty and social exclusion in Member States of the EU. The presented report is based on the Joint Report on Social Inclusion that was processed on the basis of National Action Plans against poverty and social exclusion (NAPs/incl) and published by the Council of the European Union in December 2001. These National Action Plans were carried out by Member States between January and May 2001 in response to the European Union common objectives concerning the fight against poverty and social exclusion (agreed in Nice, December 2000). The first part of the report contains description of the provisions in framework of employment policy, social policy, housing, etc. and also description of civil society actions that were adopted in NAPs/incl to meet common objectives. The second part contains examples of good practise selected both from the Joint Report and national reports. The third part is conce
rned with the problems of common indicators that were formed for measuring of poverty and social exclusion within all Member States.
Klíčová slova: EU; chudoba; vyloučení sociální; národní akční plány sociálního začleňování

Klíčová slova v angličtině: EU; poverty; poverty elimination; social exclusion; national action plan of social inclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního. Svazek 4: Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členských zemí Evropské unie. Sekundární analýza. [Revision of matter-of-fact contents and construction of living minimum standards and setting of subsis-tence minimum standards. Vol. 4: National Action Plans of the Fight against Poverty and Social Exclusion in the EU Member States. Secondary Analysis.]. / Magdalena Kotýnková, Štěpán Laňka - Praha: VÚPSV, 2002. - 121 s.

[ Kotýnková, Magdalena - Laňka, Štěpán ]

Externí odkaz
Anotace:  Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je součástí Evropského sociálního programu, který byl přijat na zase-dání Evropské rady v Nice v prosinci 2000. Na tomto zasedání byly stanoveny společné cíle a bylo rozhodnuto, že členské země budou na základě těchto cílů sestavovat Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Studie popisuje společné cíle a přístupy EU pro roky 2001-2002 a z nich vyplývající vhodná opatření v této oblasti pro ČR. Studie dále seznamuje s konkrétními příklady přijatých opatření v zemích EU a obsahuje přehled ukazatelů pro měření a vyhodnocení chudoby a sociálního vyloučení, které jsou používány na národní úrovni a na úrovni EU.
 
Anotace v angličtině:  The fight against poverty and social Exclusion is a part of European Social Programme agreed by the Council of the European Union in Nice in December 2000. The National Action Plans were carried out by member States in response to the European Union common objectives concerning the fight against poverty and social exclusion. The report is concerned on the common objectives and approaches of the EU for the years 2001-2002 in this area and on the consequent applicable measures in the Czech Republic. The report contains examples of measures undertaken in EU countries and the overview of the indicators of measuring of poverty and social exclusion, used at the national and the EU level.
Klíčová slova: chudoba; vyloučení sociální; minimum existenční; minimum životní

Klíčová slova v angličtině: poverty; poverty elimination; social exclusion; minimum; minimum subsistence level
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: HS61/01 - Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The Adequacy of the Social Security System in Transition. The Czech Case. [Adekvátnost systému sociálního zabezpečení v transformaci. Český případ.]. / Tomáš Sirovátka - In: Ten Years of Transition: Prospects and Challenges for the Future of Public Administration. / J. Jabes, (ed.). - Budapest : NISPA, 2001. - ISBN 80- 89013-03-1. - ISBN 89013. - ISBN 03. - ISBN 1. - s. 278-299.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Zpráva se zaměřuje na analýzu českého sociálního zabezpečení a jeho efektivnost jak z hlediska eliminiace chudoby, tak z hlediska jeho legitimnosti. Ačkoliv je základních cílů systému dosaženo, poukazuje autor na několik objevujících se problémů (menší reciprocita, menší legitomnost atd.).
 
Anotace v angličtině:  The paper focuses on analysis of Czech social security and its effectiveness in terms of poverty elimination as well as in terms of its legitimacy. Although the basic goal of the system has been achieved we show several emerging problems (less reciprocity, less legitimacy etc.).
Klíčová slova: ČR; systém sociálního zabezpečení; eliminace chudoby

Klíčová slova v angličtině: CR; social security system; legitimacy; poverty elimination
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby v České republice. [The effectiveness of social transfer payments in the course of poverty elimination in the Czech Republic.]. / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2006. - 66 s. - ISBN 80-87007-02-6

[ Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je prohloubit analýzu efektivnosti sociálních transferů při eliminaci chudoby v České republice. Využita jsou k tomu data Mikrocensu 2002. Hodnocení účinku dávek na eliminaci chudoby vychází z porovnání příjmové situace v příjmech äpředô dávkami a situace äpoô dávkách. Pro účely studie užíváme dvě varianty hranic chudoby. V prvním případě se jedná o určení hranice chudoby prostřednictvím metodiky užívané Eurostatem, druhou je určení hranice chudoby podle životního minima. Dopady sociálních dávek jako celku na jednotlivé sociální skupiny. Účinky jednotlivých typů sociálních dávek z hlediska kompenzace nedostatečných příjmů jednotlivých sociálních skupin a kategorií osob a domácností ve společnosti. Analýza objemu sociálních příjmů v celku čistých peněžních příjmů osob. Rozbor cílenosti dávek k jednotlivým kategoriím populace.
 
Anotace v angličtině:  The paper aims at exploring problems of the effectiveness of social transfer payments in the course of poverty elimination in the Czech republic. The analysis is based on data from Mikrocensus 2002. The effect of social allowances in the course of poverty elimination is carried out by comparing the income situation of families prior to allowances distribution and after the distribution. For the study purposes we use two different ways of poverty line determination: first, poverty line determined by means of Eurostat methodology; second, poverty line determined as consistent with subsistence minimum. Description of social allowances impact on individual social groups. The analysis of the effects, which the particular social allowances have on compensation of insufficient incomes within particular social groups and categories of population and households in society. The analysis of the social income extent within the all monetary incomes of persons in need. Particular attention is paid to the analysis of direct impact of the social allowances on particular categories of population.
Klíčová slova: transfery sociálních dávek; chudoba; dávky sociální; kompenzace nedostatečných příjmů; minimum životní

Klíčová slova v angličtině: social transfer payments; poverty elimination; social allowances; compensation of insufficient incomes; compensation of insufficient incomes; subsistence minimum
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální ochrana [Social protection.]. / Martin Holub, Pavel Bareš, Robert Jahoda - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 50-58.

[ Holub, Martin - Bareš, Pavel - Jahoda, Robert ]

Anotace:  Kapitola mapuje systém sociální ochrany v ČR. Nejprve shrnuje nejdůležitější charakteristiky jednotlivých pilířů systému sociálního zabezpečení, tj. sociálního pojištění, sociální podpory a sociální pomoci. Pro úplnost je uvedena také informace o systému zdravotního pojištění. Dále se kapitola věnuje vývoji příjmů a výdajů na sociální zabezpečení od roku 1995 (respektive u některých údajů od roku 1999) a přibližuje aktuální vývojové trendy. V závěru kapitoly jsou diskutovány dopady tohoto systému na riziko chudoby a na trh práce. Za hlavní pozitivní dopad lze považovat nejnižší míru chudoby ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi. Významnými negativními dopady jsou především vysoké nároky na státní rozpočet a riziko pasti chudoby a neaktivity pro české domácnosti.
 
Anotace v angličtině:  The chapter summarises the most important information currently available on the social protection system in the Czech Republic. The first part provides an outline of the three pillars of the social security system (social insurance, social protection and social aid) accompanied by a brief summary of the health insurance system. The chapter begins with an investigation of the development of income and expenditure since 1995 (or since 1999 where older figures are not available) followed by a description of the current situation and trends. Finally, impacts both on the risk of poverty and the labour market are scrutinised. The most important positive impact identified by the research is the low percentage of people threatened by the risk of poverty in European countries while the most significant negative aspects consist of the high financial demands put upon the state budget, the risk of falling into the poverty trap and the potential inactivity of certain Czech households.
Klíčová slova: ochrana sociální; pojištění sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; podpora sociální; pomoc sociální; pojištění zdravotní; financování; výdaje sociální; eliminace chudoby

Klíčová slova v angličtině: social protection; SOCIAL INSURANCE; pension insurance; social support; sickness insurance; health insurance; social assistance; financing; social expenditure; poverty elimination
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Role dávek státní sociální podpory při redukci chudoby rodin s dětmi [The role of state social support benefits in reducing the poverty of families with children.]. / Sylva Höhne - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 33-36. lit.

[ Höhne, Sylva ]

Anotace:  Dávky státní sociální podpory (SSP) nabývají na významu s rostoucím počtem dětí v rodině a s klesajícím počtem ekonomicky aktivních osob. Větší váhu v rodinném rozpočtu mají tyto dávky v rodinách samoživitelů ve srovnání s úplnými rodinami. Jejich efektivnost při snižování chudoby mezi rodinami s dětmi se různí, přičemž spolu s pracovními příjmy (alespoň) jednoho rodiče jsou dávky SSP dostatečným řešením při redukci chudoby. Jejich účinek klesá v rodinách bez příjmu z výdělečné činnosti a v rodinách s více dětmi. Tyto rodiny jsou přitom příjmové chudobě vystaveny nejčastěji.
 
Anotace v angličtině:  State social support benefits increase in importance as the number of children in a family gerows and as the number of economically active people declines. These benefits also have greater significance in the family budgets of sole wage earners in comparison with two-parents families. Their efficiancy in reducing poverty among families with children varies. Together with the working incomes of (at least) one parent, these benefits are an adequate arrangement in terms of reducing poverty. They become less effective, however, in families without incomes from gainful employment and in families with several children. At the same time, these families are the ones who are most often exposed to income poverty.
Klíčová slova: podpora sociální; chudoba; rozpočet rodinný; příjmy sociální; rodiny s dětmi; dávky

Klíčová slova v angličtině: state social support; poverty; poverty elimination; families with children; social income; family budget
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT