Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC. [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic with with focus on children by SILC surveys results.]. / Pavel Kofroň, Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2008. - 65 s. - ISBN 978-80-7416-002-8

[ Kofroň, Pavel - Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnotit informace o chudobě a materiální deprivaci v České republice se zaměřením na děti na základě dat ze šetření Příjmy a životní podmínky domácností (SILC 2005, 2006), a to především v těchto směrech: analyzovat incidenci chudoby v domácnostech s dětmi, zejména podle postavení rodičů na trhu práce a podle věku dětí; analyzovat různé indikátory materiální deprivace osob s důrazem na domácnosti, kde žijí děti; provést mezinárodní srovnání v základních ukazatelích chudoby a deprivace dětí.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the report is to analyse data on poverty and material deprivation in the Czech Republic with focus on children, available from Survey on Income and Living Conditions (SILC 2005 and 2006), above all in these respects: to analyze incidence of poverty in households with children, depending especially on labour market status of parents and on age of children; to analyze different indicators of material deprivation with emphasis on households with children; to carry international comparisons in basic indicators on children poverty and deprivation.
Klíčová slova: chudoba; chudoba dětí; deprivace materiální; riziko chudoby; efektivnost sociálních transferů

Klíčová slova v angličtině: poverty; children poverty; material deprivation; poverty risk; poverty gap; effectiveness of social transfers
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice : (celková situace a vybrané aspekty na datech SILC) [Risks of income poverty and material deprivation in the Czech Republic (overall situation and selected aspects on the SILC data)]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Robert Jahoda - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 79 s. - ISBN 978-80-7416-092-9

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Jahoda, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  V této studii se zaměřujeme na trendy v oblasti chudoby, materiální a finanční deprivace domácností v České republice. Při analýzách vycházíme zejména z dat šetČření "Životní podmínky 2007, 2008" a v některých částech "Životní podmínky 2009". Analýzu pak prohlubujeme ve třech směrech: jednak identifikujeme přesněji váhu faktorů rizika příjmové chudoby. Za druhé, analyzujeme riziko příjmové chudoby u pracujících. Za třetí, prohlubujeme analýzu o indikátor mnohočetné materiální depriČvace (v souladu s indikátorem doporučeným Evropskou komisí). Konečně, podáváme podrobnější analýzu vývoje v oblasti nákladů na bydlení a deprivace v položkách vztahujících se k bydlení.
 
Anotace v angličtině:  In this report we are focusing on the trends in risks of poverty, material and financial deprivation in the Czech Republic with use of data SILC 2007 and 2008, in some respects also SILC 2009. We deepen the analysis in several respects: we identify more precisely the weight of the factors influencing the risk of poverty. Second, we analyse the risk-of poverty in the case of the working population. Third, we provide analysis of the multiple deprivation according the indicators recommended by EC). Lastly we provide more detailed analysis of the development of housing costs and deprivation in items related to housing.
Klíčová slova: deprivace materiální; chudoba; riziko chudoby; mezera chudoby; efektivnost sociálních transferů

Klíčová slova v angličtině: material deprivation; poverty; poverty risk; poverty gap; effectiveness of social transfers
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT