Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Potřeba sociálních služeb pro staré občany z dlouhodobého pohledu. [The need for social services for elderly citizens from a long-term perspective.]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 23-25.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Podle projekce ČSÚ dojde v budoucnu k významným změnám ve struktuře populace v ČR. Stárnutí populace přinese významný nárůst potřeby sociálních služeb, zejména pro lidi starší 80 let, kteří jsou nejčastějšími klienty pobytových služeb sociální péče. Kvantifikování růstu těchto potřeb je jedním z předpokladů pro zajištění adekvátní péče o seniory v nadcházejícím období. Odhad, který byl proveden, je založen na úrovni poskytování sociálních služeb v r. 2006.
 
Anotace v angličtině:  According to projections from CSO, significant changes in the structure of population in the CR will occur in the future. The ageing of population will give rise to a significant increase in the need for social services, particularly for people older than 80 years of age, who are the most frequent clients of social welfare residential-home services. Quantifying the growth of this need is one of the preconditions for ensuring adequate care for seniors in the coming period. The estimate that has been made is based on the proportion of social service provision according to the situation in 2006
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; služby sociální; poskytování sociálních služeb; staří; stárnutí populace; potřeby sociálních služeb; prognózování

Klíčová slova v angličtině: CR; international; social services; social services provision; need of social services; prediction; seniors; ageing of population
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky [The projection of graduates: Calculation and outcomes]. / Jaromíra Kotíková, Pavlína Šťastnová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 125 s. - ISBN 978-80-7416-350-0

[ Kotíková, Jaromíra - Šťastnová, Pavlína ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je součástí připravovaného systému predikcí potřeb trhu práce a jeho monitoringu, který propojuje národní a regionální úroveň a jehož výsledky reflektují i specifika regionálního vývoje.
Výchozím momentem tvorby projekce absolventů škol je vývoj vzdělávacího systému v předchozích letech a demografický vývoj. Projekce vychází z vývoj počtu nově přijímaných žáků/studentů a absolventů základních škol, středních škol, vyšších odborných a vysokých škol, přičemž jejich počet je závislí jak na demografickém vývoji, tak struktuře sítě škol a struktuře absolventů nižších vzdělávacích stupňů.
Výstupy projekce absolventů škol odcházejících na trh práce jsou zpracovány na národní i regionální úrovni podle stupně vzdělání, přičemž na národní úrovni se navíc zpracovává projekce počtu absolventů vysokých škol odcházejících na trh práce.
 
Anotace v angličtině:  The projection of the number of graduates leaving for the labor market is part of the upcoming system of predicting labor market needs and its monitoring, which links the national and regional level and the results reflect the specifics of regional development.
The starting point for creating graduates' projections is the development of the educational system in previous years and demographic development. The projection is based on the development of the number of newly admitted pupils / students and graduates of Primary Schools, Upper Secondary Schools, Tertiary Vocational Schools and Higher Education Institution, the number of which depends on both demographic development, the structure of the school network and the structure of lower education graduates.
The outcomes of the projections of graduates leaving for the labor market are processed at national and regional level according to the level of education, while at the national level in addition a projection of the number of university graduates leaving for the labor market is prepared.
Klíčová slova: projekce; absolventi škol; úroveň vzdělání; trh práce; predikce; potřeby trhu práce; národní úroveň; regionální úroveň

Klíčová slova v angličtině: projection; graduates; education level; labour market; prediction; labour market needs; national level; regional level
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692316 Predikce trhu práce
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT