Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Příspěvky zaměstnavatelům se zaměstnanci se zdravotním postižením. / Olga Bičáková - In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395 - Roč. 39, č. 3 (2008), s. 8-9. lit.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvky, které poskytují úřady práce zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením nebo osobám se zdravotním postižením, které se rozhodnou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa a na provozní náklady na chráněné pracovní místo. Příspěvek na vytvoření chráněné dílny a na provozní náklady chráněné dílny. Příspěvek na podporu zaměstnávání. Cílené programy k řešení zaměstnanosti. Investiční pobídky.
Klíčová slova: ČR; práce-postižení; práce chráněná; osoby obtížně umístitelné; výhody; vytváření prac. příležitostí; úřady práce; samostatní; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment-disabled; sheltered employment; hard-to-place persons; preference; job creation; labour offices; self employed; employers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Hodnota rodiny a rodičovství a preferovaný způsob života vs. realita partnerských a rodičovských drah (Z výzkumných poznatků týmu pro rodinnou politiku VÚPSV v roce 2020) [The value of family and parenthood and preferred way of life vs. the reality of partner and parental life courses (From the research findings of the RILSA family policy team in 2020)]. / Věra KUCHAŘOVÁ - In: Rodina : Zpravodaj MPSVč. 3 (2021), s. 11-12 (2 strany).

[ KUCHAŘOVÁ, Věra ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek seznamuje esejistickou formou s výsledky zkoumání životních podmínek, demografického chování a faktorů jej ovlivňujících se zaměřením na konfrontaci externích a subjektivních vlivů.
 
Anotace v angličtině:  The article informs in an essay form about the results of the study of living conditions, demographic behavior and factors influencing it with a focus on the confrontation of external and subjective influences.
Klíčová slova: ČR; rodina; rodičovství; hodnoty; plánování rodiny; preference

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; parenthood; values; family planning; preference
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Poznámka:  Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Zpravodaj_3.pdf/7fbd33b3-777d-c8f3-1724-b32d7f03b61a
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT