Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dostupnost služeb péče o děti v předškolním věku. [The accessibility of childcare services for children of preschool age.]. / Sylva Ettlerová - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 4, č. 1 (2007), s. 3.

[ Ettlerová, Sylva ]

Anotace:  Nabídka služeb péče o děti předškolního věku. Institucionální péče o předškolní děti (jesle, mateřské školky). Činnost tzv. mateřských center. Netypické formy péče o předškolní děti (mikrojesle, placené individuální formy péče -pečovatelky, chůvy atd.). Dostupnost mateřských škol (časová, místní, cenová). Měsíční výše základních poplatků za mateřskou školku (závislost na počtu dětí v rodině, velikosti obce apod.). S přetrvávajícím snižováním počtu mateřských škol a zvyšující se porodností hrozí nedostatek volných míst ve školkách.
 
Anotace v angličtině:  The childcare services on offer for children of preschool age. Institutional care for preschool children (creches, kindergartens). The activity of so-called maternity centres. Atypical forms of childcare for preschool children (micro-creches, nannies, etc.) The accessibility of kindergartens (in terms of time, location and price). The monthly level of basic kindergarten fees (depending on the number of children in the family, the size of the municipality, etc.). The threat of insufficient vacant places in preschools with the ongoing reduction in the number of kindergartens and an increasing birth rate.
Klíčová slova: sladění rodinného a prac. života; zařízení předškolní; svépomoc; financování

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of work and family life; preschool facilities; self help; financing
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená? [Parental work or parental leave?]. / Kamila Svobodová, Anna Šťastná - 2007.

[ Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  16. 10. 2007 se v prostorách Akademie věd ČR konala konference věnovaná tématu rodičovství v rané fázi života dítěte v souvislosti s genderovými aspekty, podmínkami na trhu práce, dostupností institucionální péče a rodinnou politikou. Příspěvek přináší přehled příspěvků, které na konferenci zazněly. Cílem konference bylo otevřít veřejnou i odbornou debatu o schválených změnách veřejných financí, konkrétně změnách v české rodinné politice, diskutovat jejich výhody i nevýhody. Konference byla organizována oddělením Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR. Záštitu nad ní převzal eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla.
Klíčová slova v angličtině: family; care for children; employment-mothers; employment of women; preschool facilities; reconciliation of work and family life; parental leave; paternity leave; labour market; parental benefit; conference; gender; population policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie - demografické informace, analýzy a komentáře - (elektronický časopis) - Do 1401
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Z konferencí: " Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená". / Sylva Höhne, Kamila Svobodová, Anna Šťastná - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 3 (2007), s. 31.

[ Höhne, Sylva - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna ]

Anotace:  Informace o výše zmíněné konferenci, organizované oddělením Gender & sociologie SOÚ AV v říjnu 2007, věnované rodičovství v ranné fázi života dítěte, zejména v souvislosti s genderovými aspekty, podmínkami na trhu práce, dostupností institucionální péče a rodinnou politikou.. Charakteristika příspěvků.
Klíčová slova: politika populační; konference; rodina mladá; zařízení předškolní; sladění rodinného a prac. života; zaměstnanost žen; gender

Klíčová slova v angličtině: conference on population policy; young family; preschool facilities; reconciliation of work and family life; employment-women; gender
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Raná fáze rodičovství - péče o děti ve vybraných evropských zemích. [Early stage of parenthood - care for children in selected European countries.]. / Sylva Höhne - In: Práce a péče : Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. - ISBN 978-80-86429-94-6. - s. 105-124.

[ Höhne, Sylva ]

Anotace:  V současnosti velmi diskutovaná otázka skloubení pracovního a rodinného života nabývá na významu především v období raného rodičovství. K podpůrným nástrojům se vedle mateřské (příp. otcovské) a rodičovské dovolené řadí institucionální služby zajišťující péči o malé děti. Natavení těchto nástrojů a jejich systémové začlenění se v jednotlivých zemích EU liší, neboť rodinná politika je v kompetenci jednotlivých států. Příspěvek využívá Esping-Andersenovu typologii sociálních států, s níž je úzce spjat i typ rodinné politiky. Srovnání vybraných ekonomických a demografických ukazatelů. Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená, institucionální péče o děti v zemích EU.
 
Anotace v angličtině:  Nowadays a highly discussed issue of harmonizing the work and family life increases in significance, particularly at the early parenthood stage. Apart from the maternity (or paternity) leave and the parental leave, the supportive instruments include institutional services providing for a care for young children. The set-up of these instruments and their incorporation into the system differ in EU countries, since the family policy comes under the competence of each member state. The article employs the Esping Andersenĺs typology of social states, having close links also to types of family policy. Comparison of selected economic and demographic indicators. Maternity, paternity and parental leave, institutional care for children in EU countries.
Klíčová slova: EU; politika populační; sladění pracovního a rodinného života; rodičovství; dovolená mateřská; dovolená otcovská; dovolená rodičovská; dávky; zaměstnanost; muži; ženy; práce-matky; zařízení předškolní; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: EU; population policy; reconciliation of work and family life; parenthood; maternity leave; paternity leave; parental leave; benefits; employment; men; women; employment-mothers; preschool facilities; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Podkladová studie o situaci rodin v hlavním městě Praze, o životních podmínkách a potřebách rodin a možnostech jejich uspokojování. [Background paper on a situation of families in the City of Prague, on living conditions and family needs and possibilities how to meet the needs.]. / Věra Kuchařová, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 82 s.

[ Kuchařová, Věra - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Podkladový materiál a východiska pro koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy. Studie mapuje situaci v hlavním městě s ohledem na cíle rodinné politiky: demografická struktura pražské populace a složení domácností; demografické ukazatele; materiální a životní podmínky rodin v Praze; příjmová a bytová situace domácností, spotřeba; vybrané specifické charakteristiky střední třídy; analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v mikroregionu Praha s přihlédnutím k situaci rodin s dětmi; sociální a zdravotní služby v Praze z hlediska diferencovaných potřeb rodin; další služby pro rodiny, služby umožňující slaďování rodiny a zaměstnání a role nestátního sektoru; vzdělávání dětí a mládeže ľ vztah rodiny, školy a dalších institucí. Shrnutí a doporučení ke koncepci rodinné politiky.
 
Anotace v angličtině:  Background material and bases for family policy conception for City of Prague. The study monitors the situation of Prague families and households with regard to objectives of family policy: demographic structure Prague population and composition of households; demographic indicators; material and living conditions of families in Prague; income and housing situation of households, consumption; selected specific characteristics of middle class; the analysis of employment and unemployment in the Prague micro region in view of situation of families with children; social and health services from point of view of differentiated needs of families; further services for families, services facilitating reconciliation of work and family life and the role of nongovernmental sector; education of children and youth ľ relations among a family, school and other institutions. Summary and recommendations concerning the conception of family policy.
Klíčová slova: politika rodinná; koncepce hl.m. Prahy; struktura populace; ukazatele; demografie; domácnosti; úroveň životní; příjmy-domácnosti; chudoba; bydlení; třída sttřední; zaměstnanost; nezaměstnanost; služby sociální; péče zdravotní; sladění pracovního a rodinného života; sektor veřejný; zařízení předškolní; školství; deti; čas volný

Klíčová slova v angličtině: family policy; conception of family policy; family policy of City of Prague; structure of household; population structure; standard of living; household income; poverty; middle class; housing; employment; unemployment; social services; health services; reconciliation of family and work life; public sector; preschool facilities; educational system; leisure time; children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  RIV: kategorie H
sig: Do 1506
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Supply and demand for childrenĺs day-care facilities and its determinants in the Czech Republic. [Nabídka a poptávka po zařízeních denní péče o děti a jejich determinanty v České republice.]. / Věra Kuchařová - In: Manka goes to work. Public Child Care in Visegrad Countries. - Budapest : Budapest Institute for Policy Analysis, 2010. - ISBN 978-963-06-8850-5. - s. 21-40 (20 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Vývoj a zkvalitňování systému služeb denní péče o děti v ČR je ovlivněn řadou vzájemně podmíněných faktorů a vlivů. Tato stať předkládá jejich přehled a hodnocení. Zabývá se na straně jedné vlivy demografických změn a zaměstnanosti žen, subjektivními determinantami a individuálními preferencemi výběru a na straně druhé institucionálními, právními a finančními podmínkami poskytování denní péče.
 
Anotace v angličtině:  The development and improvement of the Czech system of day care services for children is determined by a set of mutually dependent factors and influences. This contribution aims to summarise and evaluate them. It deals with demographic and womenĺs employment issues, subjective determinants and private choices as well as institutional, legal and financial contexts of the day care services provision.
Klíčová slova: politika rodinná; zařízení péče o děti; služby péče o děti; zařízení předškolní; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: family policy; services for family; child-care services; child care facilities; reconciliation of working and family life; preschool facilities
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  viz Do 1538
celkem stran: 124 s.
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty (Dublin, 18-19 February 2016): Comments paper - Czech Republic [Prevence a služby včasné intervence za účelem řešení dětí ohrožených chudobou (Dublin, 18.-19.2.2016): Komentující zpráva - Česká republika]. / Věra Kuchařová, Jitka Hošťálková - European Commission, 2016. - 12 s.

[ Kuchařová, Věra - Hošťálková, Jitka ]

Akce: Peer Review, Dublin, 18.-19.2.2016, EUR Externí odkaz
Anotace:  Podpora pro děti a rodiny s dětmi ohroženými chudobou a sociálním vyloučením (finanční podpora, sociální služby, sociálně právní ochrana dětí, sociální bydlení). Vzdělávání. Podpůrné aktivity poskytované obcemi a neziskovými organizacemi. Strategické dokumenty. Statistická data, analýzy a další zdroje.
 
Anotace v angličtině:  Support for children and families with children at risk of poverty and social exclusion (financial support, social services, social-legal protection of children, social housing). Education. Support activities provided by municipalities and non-profit organisations. Strategic documents. Statistical data, analysis and other sources.
Klíčová slova: deti; rodina; riziko chudoby; vyloučení sociální; chudoba dětí; podpora sociální; dávky; služby sociální; ochrana sociálně-právní; bydlení sociální; vzdělávání; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; obce; organizace neziskové

Klíčová slova v angličtině: children; children poverty; social exclusion; family; social support; benefits; social services; social-legal child protection authority; social housing; education; child care facilities; preschool facilities; municipalities; non-profit organizations
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  uložené 1959
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2018
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Attitudes towards childcare policies, policy feedback and path dependency: Czech Republic contrasted to Norway [Postoje k politikám péče o děti, zpětné vazby a cesty závislosti: Česká republika v kontrastu s Norskem]. / Tomáš Sirovátka, Jana Válková - In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866 - Roč. 27, č. 3 (2018), s. 282-293 (12 s.).

[ Sirovátka, Tomáš - Válková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek zkoumá nedávné změny v zaměstnanosti matek, v politikách péče o děti a postojích k genderové rovnosti na trhu práce v České republice a Norsku, jak tyto faktory vzájemně působí a jaký vliv mají na poskytování péče o děti. Analýza naznačuje, že existuje konvergence České republiky s Norskem, pokud jde o zaměstnanost žen, ale divergence v politikách péče o děti.
 
Anotace v angličtině:  This article explores the recent changes in mothersĺ employment, childcare policies and attitudes towards gender equality in the labour market, in the Czech Republic and Norway, how these factors interact and what impact they have on the provision of childcare. Analysis suggests that there is convergence of the Czech Republic with Norway in terms of female employment, but divergence in childcare policies. The policy feedback ľ the mutual interrelatedness of attitudes towards mothersĺ employment and childcare policies ľ has shaped refamilialising policies in the Czech Republic, whereas in Norway policies that support gender equality in work and family have emerged.
Klíčová slova: ČR; Norsko; politika rodinná; zaměstnanost; gender; rovnost; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; práce-ženy; práce-matky; krize ekonomická

Klíčová slova v angličtině: CR; Norway; family policy; employment; gender equality; child care facilities; preschool facilities; employment of women; employment of mothers; economic crisis
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT