Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K bezdomovství a možnostem jeho prevence. / Magdalena Kotýnková, Zdeněk Janata - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 11 (2002), s. 3-6.

[ Kotýnková, Magdalena - Janata, Zdeněk ]

Anotace:  Autoři článku zdůrazňují potřebu monitorování příčin, rozsahu a forem bezdomovství jako předpoklad účinných preventivních opatření. Mapují situaci v evropských zemích, USA a ČR. S využitím výsledků sociologické sondy do života českých bezdomovců (VÚPSV, 2001) porovnávají zjištěná data s ukazateli bezdomovství v USA. V závěru jsou specifikována navrhovaná preventivní opatření 1. a 2. stupně, inspirovaná zahraničními materiály.
Klíčová slova: ČR; EU; USA; bezdomovci; prevence; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; USA; homeless persons; prevention; social services
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Nová typologie sociálních služeb. [New typology of social services.]. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 9, č. 7 (2006), s. 22-24 (3 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. ledna 2007 definuje tři typy sociálních služeb - sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Tři základní formy poskytování sociálních služeb - služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Seznam zařízení sociálních služeb. Seznam základních činností při poskytování sociálních služeb klientům. Úhrada za poskytované sociální služby.
 
Anotace v angličtině:  The new Act No. 108/2006 Coll., on Social Services, effective as of 1st January 2007, defines three types of social services; social advisory services, social care services, and social prevention services. The three basic forms of social services provision; residential, outpatient and field services. A list of social services facilities. A list of the basic activities during social service provision to clients. Reimbursement for the social services provided.
Klíčová slova: služby sociální; poradenství sociální; prevence; financování

Klíčová slova v angličtině: social services; social counselling; prevention; financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Plán rozvoje sociálních služeb jako nástroj prevence sociálního vyloučení handicapovaných skupin obyvatelstva. [The plan of social services development as a tool of prevention of social exclusion of handicapped groups of population.]. / Ladislav Průša, Vojtěch Krebs - In: Veřejná ekonomika a správa; Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. / Ivana Vaňková, (ed.). - Ostrava : Katedra veřejné ekonomiky EkF VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1601-2. - nestr. (8 s.).

[ Průša, Ladislav - Krebs, Vojtěch ]

Akce: Ostrava, 4.-6. září 2007, EUR
Anotace:  Rozdílné podmínky v jednotlivých krajích spolu s diferencovanými demografickými trendy mají za následek, že životní podmínky obyvatel jsou velmi odlišné a míra ohrožení chudobou a sociálním vyloučením není na celém území republiky identická. Tato objektivní skutečnost vyžaduje, aby při realizaci opatření, především v sociální oblasti, byla v příštích letech věnována podstatně větším pozornost otázkám regionální sociální politiky. Jedním z významných nástrojů prevence sociálního vyloučení je plán rozvoje sociálních služeb, který pravidelně zpracovávají jednotlivé kraje.
 
Anotace v angličtině:  Different conditions in individual regions together with differentiated demographic trends result in the fact that living conditions for inhabitants are very diverse and there is no identical level of risk in regard to poverty and social exclusion throughout the entire country. This objective fact demands that greater attention be paid to regional social policy issues while implementing measures, particularly in the social sphere. One of the important tools for the prevention of social exclusion is a plan for the development of social services, which are regularly formulated by individual regions.
Klíčová slova: služby sociální; plánování sociální; politika sociální regionální; vyloučení sociální; prevence; odpovědnost sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; social planning; social policy of districts; social exclusion; prevention; social responsibility
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území. [Historical development of the social and health insurance at our territory]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 26-27.

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Formy a vývoj pojištění obecně. Období rakouské monarchie a první republiky. Období po druhé světové válce.
 
Anotace v angličtině:  Insurance forms and development in general. Time of the Austrian monarchy and the First Republic of Czechoslovakia. Post World War II time.
Klíčová slova: ČR; zabezpečení sociální; vývoj; pojištění zdravotní; péče zdravotní; zab. důchodové; zab. nemocenské; prevence; dávky sociální; zab. v mateřství; zákonodárství; příjmy SZ

Klíčová slova v angličtině: CR; social security; DEVELOPMENT; health insurance; pension insurance; sickness insurance; prevention; health care; social benefits; maternity insurance; legislation; social security income
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území (Dokončení). [Historical development of the social and health insurance at our territory.]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 4 (2008), s. 25-26.

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Období po převratu v únoru 1948. Období 90. let 20. století.
 
Anotace v angličtině:  Time after the coup in February 1948. The 90s of the 20th century.
Klíčová slova: ČR; zabezpečení sociální; vývoj; pojištění zdravotní; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. v mateřství; zab. úrazové; prevence; péče zdravotní; dávky; zákonodárství; příjmy SZ

Klíčová slova v angličtině: SOCIAL INSURANCE; sickness insurance; HISTORY / DEVELOPMENT; health insurance; pension insurance; accident insurance; prevention; health care; MATERNITY BENEFITS; legislation; social security income; BENEFITS
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1997
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Problém zvaný bezdomovství. / Milada Horáková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 23, č. 6 (1997), s. 5-6. Pokrač..

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Pilotní sonda je věnována problému existence osob bez přístřeší, příčinám a rozsahu bezdomovství v ČR. Důraz je kladen na potřebu monitorování počtu osob bez přístřeší, potřebu koncepce péče o bezdomovce a preventivní opatření.
Klíčová slova: bezdomovci; chudí; služby sociální; prevence

Klíčová slova v angličtině: homeless persons; poor people; social services; prevention
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty. / Věra Kuchařová, Jitka Hošťálková - 2016. - 12 s.

[ Kuchařová, Věra - Hošťálková, Jitka ]

Akce: Peer Review in Ireland: Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty : EUR, Dublin, 18-19 February 2016, Externí odkaz
Anotace:  Podpora pro děti a rodiny s dětmi ohroženými chudobou a sociálním vyloučením. Finanční podpora. Sociální služby. Sociálně-právní ochrana dětí. Sociální bydlení. Raná péče o děti a vzdělávací služby. Podpora poskytovaná obcemi a nevládními organizacemi.
 
Anotace v angličtině:  Support for children and families with children at risk of poverty and social exclusion. Financial support. Social services. Social-legal protection of children. Social housing. Early childhood care and education services. Support activities provided by municipalities and non-profit organisations.
Klíčová slova: deti; chudoba dětí; prevence; politika rodinná; služby sociální; ochrana sociálně-právní; zařízení péče o děti; vzdělávání; obce; organizace neziskové

Klíčová slova v angličtině: children; children poverty; prevention; family policy; social services; socio-legal protection of children; child care facilities; education; municipalities; non-profit organizations
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  viz uložené 1932
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika prevence ztráty bydlení [Methods to prevent loss of housing]. / Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jan Milota, Magda Frišaufová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 67 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana - Trbola, Robert - Milota, Jan - Frišaufová, Magda ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem Metodiky prevence ztráty bydlení je navrhnout systém preventivních opatření, jejichž účelem je předcházet ztrátě bydlení. Metodika je primárně určena a vytvořena pro potřeby sociálních pracovníků obcí, ale je koncipována tak, aby jí mohly využít další pracovníci organizací a institucí, kteří přicházejí do kontaktu s osobami a domácnostmi ohroženými ztrátou bydlení a pomáhají jim v této nepříznivé sociální situaci postupy náležejícími mezi základní nástroje sociální práce. Cílovou skupinou navrhovaných opatření jsou domácnosti (včetně domácností jednotlivců), které dosud bydlí ve standardním bydlení na základě právního vztahu (zejména nájemním, ale také vlastnickém); toto bydlení je vhodné k dlouhodobému bydlení, ale vzhledem k jejich příjmové situaci, sociální situaci či přítomnosti rizikových faktorů by mohly toto bydlení v dohledné době bez adekvátní náhrady ztratit a ztratit ho zároveň samy nechtějí. Cílem Metodiky je snížit rizika ztráty bydlení a dosáhnout stavu, v němž by domácnosti neopouštěly s
tandardní bydlení v důsledku situací, jejichž dopady lze zmírnit pomocí existujících nástrojů, pokud se zavčas identifikují a řeší se.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the Methodology for housing loss prevention is to propose a comprehensive system of preventive measures aiming at preventing the loss of housing. The Methodology is primarily intended and designed for the needs of social workers of municipalities, but at the same time is designed, so that it could be used by the other employees of the organizations and institutions who come into contact with persons and households at risk of losing their housing and help them in this difficult social situation by procedures belonging to the basic practice of social work. The target group of the proposed measures are households (including one-person households), which still resides in standard housing on the basis of a legal bases (especially rented, but also in ownership); this housing is suitable for long-term housing, but due to the income situation of the tenants, their social status or presence of risk factors they could without adequate compensation lose this living in the foreseeable future, although they do
not want to lose it themselves. The aim of Methodology is to reduce the risk of loss of housing and to achieve a state in which the households would not leave living standard due to the situation, the impacts of which can be mediated by the use of existing tools, if these are identified and used in time.
Klíčová slova: ztráta bydlení; vyloučení sociální; prevence; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: loss of housing; housing quality; social exclusion; prevention; certified methodology
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD020141 Metodika prevence ztráty bydlení v České republice
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhodnocení nástrojů [The risk of housing loss and its prevention: Analysis of the problem and assessment of tools]. / Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jan Milota, Magda Frišaufová, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 119 s. - ISBN 978-80-7416-239-8

[ Šimíková, Ivana - Trbola, Robert - Milota, Jan - Frišaufová, Magda - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem monografie je zmapování situace v oblasti prevence ztráty bydlení v České republice s důrazem na potenciál a limity, které nabízí současná národní a lokální politika v oblasti bydlení, včetně charakteristik užívaných nástrojů a úsilí všech významných aktérů na tomto poli. Na základě konceptů uvedených zejména v zahraniční literatuře monografie vymezuje prevenci ztráty bydlení. Rozborem strukturálních a individuálních faktorů ovlivňujících vznik rizik a situací vedoucích ke ztrátě bydlení a také rozborem statistických dat autoři dále vymezují cílovou skupinu preventivních opatření, tedy skupinu ohroženou ztrátou bydlení. Jádro monografie se zaměřuje především na deskripci současné praxe v užití nástrojů a opatření na podporu prevence ztráty bydlení, ale také praxe v oblasti spolupráce mezi jednotlivými aktéry. Cílem této části je zejména identifikace pozitivních efektů plynoucích z užití jednotlivých opatření a nastavení spolupráce mezi různými aktéry, ale také bariér, které realizaci preventivních akti
vit znesnadňují. V závěrečné kapitole monografie nabízí charakteristiky programů prevence ztráty nájemního bydlení ze zahraničí (Skotsko, Nizozemsko, Rakousko a Německo), jež fungují na trhu s nájemním bydlením a z jejichž dobré praxe by mohly být odvozeny některé prvky přístupu k prevenci ztráty bydlení na území ČR.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the monograph is to map the situation in the field of housing loss prevention in the Czech Republic with emphasis on the potential and limits offered by current national and local housing policy including the characteristics of the tools used and the efforts of all the important actors in this area. The monograph defines the housing loss prevention on the bases of the concepts set out especially in foreign literature. Through analysing the structural and individual factors influencing the emergence of risks and situations leading to loss of housing and also through analysis of statistical data, the authors further define the target group of preventive measures, accordingly the group of population at risk of housing loss. The core of the monograph primarily focuses on the description of current praxis in using tools and measures to support housing loss prevention, as well as the praxis in the cooperation among the individual actors working in this area. This part primarily aims to identify the posit
ive effects resulting from the use of particular measures and forms of cooperation, as well as barriers to their realization. The final chapter offers some characteristics of a foreign (Scottish, German, Dutch and Austrian) rental housing loss prevention programmes which work on the rental housing markets. These can serve as an inspiration for deriving some good elements for the approach to housing loss prevention in the Czech Republic.
Klíčová slova: prevence; ztráta bydlení; bydlení nájemní; rizika sociální; skupiny cílové

Klíčová slova v angličtině: housing loss; prevention; rental housing; social risks; target group
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD020141 Metodika prevence ztráty bydlení v České republice
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT