Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální práce na základních školách a ve školských poradenských zařízeních: analýza současného stavu v České republice [Social work in primary schools and in educational counselling facilities: the analysis of the current situation in the Czech Republic]. / Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2018. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-332-6

[ Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  V České republice podobně jako na Slovensku byla dosud školní sociální práce spíše na okraji pozornosti akademické obce i profesionálů v oboru sociální práce. Jak však ukazuje zkušenost některých jiných zemí, školní sociální práce může být významným přínosem při úsilí vzdělávacích systémů vyrovnávat šance na úspěch při vzdělávání bez ohledu na sociální původ a podmínky žáků. Předkládaná studie, která je první ucelenou monografií k tématu školní sociální práce na základních školách a ve školských poradenských zařízeních v ČR, se zaměřuje nejen na teoretické vymezení školní sociální práce, a to včetně jejího legislativního zakotvení, ale přináší i aktuální empirické poznatky k vybraným dimenzím činnosti školního sociálního pracovníka, resp. sociálního pracovníka působícího v oblasti školských poradenských zařízení. Součástí monografie jsou i empiricky podložená doporučení, která směřují k podpoře rozvoje sociální práce ve školství v ČR. Studie je mj. založena na empirické evidenci týkající se školní sociální pr
áce shromážděné v rámci projektu "Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních" řešeného dle zadání MPSV Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i. v období září 2017 až duben 2018.
 
Anotace v angličtině:  In the Czech Republic, similar to Slovakia, school social work has been rather on the edge of the attention of academics and professionals in the field of social work. However, as the experience of some other countries shows, school social work can be an important asset in the efforts of the educational systems balance the chances of success in education, regardless of social background and conditions of pupils. The presented study is the first comprehensive monograph on the topic of school social work in primary schools and in educational counselling facilities in the Czech Republic. It focuses not only on the theoretical definition of the school social work, including its legislative entrenchment, but it also brings current empirical findings related to specific dimensions of the activities of the school social workers or social workers in the field of educational counselling facilities. The monograph contains empirically-based recommendations as well, which are aimed to promote the development of social wo
rk education in the Czech Republic. The study is among others based on the empirical data on school social work collected within the project "Analysis of the current state of the performance of social work in schools and educational counselling establishments and the current state of the performance of social work in selected medical facilities", founded by the Ministry of Labour and Social Affairs, CZ, and carried out by the Research Institute for Labour and Social Affairs, v. v. i. during the period September 2017to April 2018.
Klíčová slova: školní sociální práce; základní škola; školská poradenská zařízení; výzkum

Klíčová slova v angličtině: school social work; primary school; school counselling services; research
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC540/2017 Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BAV

Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví [Analysis of the current state of the provision of social work in schools and school counselling facilities and the current state of the provision of social work in the healthcare sector]. / Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. - 161 s.

[ Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu VÚPSV-S2-4 Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví bylo zjištění aktuálního počtu (úvazky) sociálních pracovníků, resp. zdravotně sociálních pracovníků ve vybraných školách (prioritně základních školách), školských poradenských zařízeních a vybraných zdravotČnických zařízeních. Předmětem výzkumu dále byl i rozsah, v jakém tito pracovníci vykonávají přímou práci s klienty, rovněž rozsah jejich poradenské činnosti a identifikace dalších činností, které vykonávají. Součástí analýzy bylo také zjišťování možností, očekávání a překážek výkonu sociální práce ve školách, školských poradenČských zařízeních a zdravotnických zařízeních, dále možností inter- a multidisciČplinární spolupráce, a to včetně pozice sociálního pracovníka v týmu odborných pracovníků zařízení.
V průběhu zpracovávání analýz na výše uvedená témata se ukázalo, že kontexty a podoby výkonu sociální práce ve školství a sociální práce ve zdravotnictví jsou natolik odlišné, že prezentace dosažených poznatků v rámci jedné analytické zprávy by byla obtížně čitelná a místy patrně i matoucí. Proto jsme se rozhodly prezentovat výsledky odděleně. Závěrečný výstup je tedy tvořen dvěma zcela samostatnými částmi, přičemž část A je zaměřena na sociální práci ve školství a část B na sociální práci ve zdravotnictví.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the RILSA/VÚPSV-S2-4 Analysis of the current state of the provision of social work in schools and school counselling facilities and the current state of the provision of social work in the healthcare sector project was to determine the current number (employment) of healthcare social workers in selected schools (primarily elementary schools), school counselling facilities and selected healthcare facilities. The subject of the research also included the extent to which these employees work directly with clients, as well as the range of the consulting activities they provide and the identification of other activities provided. The analysis also included the identification of the further potential for, and expectations and obstacles concerning, the performance of social work in schools, school counselling facilities and healthcare facilities, as well as the potential for inter- and multi-disciplinary cooperation, including the establishment of the position of social worker in the professional staff of
such facilities.
The analysis of the above-mentioned topics revealed that the contexts and forms of the provision of social work in the education and healthcare sectors differed to such an extent that the presentation of the findings in a single analytical report would be both difficult to read and, in some places, even confusing. Therefore, we decided to present the results separately. The final output thus consists of two completely separate parts, with Part A focusing on social work in the education sector and Part B focusing on social work in the healthcare sector.
Klíčová slova: práce sociální; zdravotnictví; školská poradenská zařízení; pracovníci sociální; podmínky práce sociální; výzkum; metody

Klíčová slova v angličtině: school social work; primary school; school counselling services; research; social work in health care; research methodology; conditions of social wo
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC540/2017 Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT